Hyppää sisältöön

Tutkimuksella tietotaitoa turvallisuuden systeemiseen hallintaan kemianteollisuudessa

Uudessa tutkimushankkeessa Systeemiälykäs ihmisten toiminta kemianteollisuuden turvallisuuden edistämisessä (CHEF) etsitään malleja ja työkaluja kemianteollisuuden työturvallisuuden edistämiseen systeemiälyn menetelmin. Työterveyslaitoksen koordinoimassa hankkeessa on mukana neljä kemianteollisuuden yritystä. Yhteistyökumppanit ovat Kemianteollisuus, Tukes ja palkansaajajärjestöt Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Kemianteollisuudessa ihminen, tekniikka ja organisaatio ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa, ja turvallisen toiminnan edellytykset olisi tärkeää tunnistaa ennakoivasti. Näitä edellytyksiä käynnistetyllä hankkeella haetaan. Tutkimuksen teoreettisena taustana on turvallisuustutkimuksen ja inhimillisten tekijöiden näkökulmat  sekä systeemiälyn viitekehys, jota Aalto-yliopistossa ovat kehittäneet professorit Esa Saarinen ja Raimo P. Hämäläinen. Tutkimusryhmän jäsenellä Riitta Juvosella on pitkä ura johtajana Kemianteollisuuden ry:ssä, mistä hän lähti pari vuotta sitten tutkimustyöhön.

– Mahdollisuutta osallistua hankkeeseen tarjottiin Kemianteollisuuden jäsenyrityksille ja neljä yritystä – Neste, Tikkurila, Kraton Chemical ja Teknikum Group – innostuivat lähtemään mukaan. Määrä on hankkeen toteutuksen kannalta oikein hyvä. Yritykset ovat keskenään sopivasti erilaisia, joten kemianteollisuuden turvallisuushaasteita päästään tutkimaan monipuolisesti. Osallistuvat yritykset ovat jo pitkällä turvallisuuden kehittämisessä, mutta niissä koettiin, että turvallisuuden parantamiseen tarvitaan jatkuvasti uusia näkökulmia.

– Inhimillisten tekijöiden hallinta on jatkuva haaste. Kiinnostusta herätti, että tutkimuksessa asiaa lähestytään uudella tavalla, systeemisyyden kautta. Uskomme, että yrityksillä on hyvät valmiudet ja intoa ottaa käyttöön tässä tutkimuksessa kehitettäviä uudenlaisia tapoja turvallisuuden edistämisessä.

– Kemianteollisuuden ja palkansaajajärjestöjen mukanaolo on tärkeää, jotta tutkimuksen tulokset saadaan levitettyä kentälle monipuolisten kanavien kautta. Järjestöjen mukanaolo vahvistaa myös eri henkilöstöryhmien tilanteiden ja näkökulmien huomioimista tutkimuksen toteutuksessa ja tulosten hyödyntämisessä. Kemianteollisuus ry:ssä hanke on osa vastuullisuusohjelma Responsible Carea.

– Systeemiäly ilmenee käytännössä mm. siten, että ihminen osaa toimia rakentavasti, ottaen huomioon sekä oman toimintansa vaikutuksen ympäristöön että ympäristön vaikutuksen omaan toimintaansa.  Systeemissä – esimerkiksi kemianteollisuuden toimintaympäristössä – toimiessaan ihminen vaikuttaa ympäristöönsä mm. asenteellaan ja toimintatavoillaan, ja vastaavasti ympäristö vaikuttaa siihen, miten itse kukin toimii. Systeemiälykäs toimija ymmärtää ja osaa ottaa huomioon tämän, sanoo Riitta Juvonen.

– Systeemiälykkyyden kehittäminen on monestakin syystä tärkeä ja erinomainen keino yrityksen turvallisuuden parantamiseen. Tärkeää se on siksi, että esim. petrokemianteollisuudessa hieman yli puolet suuronnettomuuksista johtuu ensisijaisesti ihmisen toiminnasta, inhimillisestä syystä. Vastaavasti hieman alle puolet johtuu laitteiden rikkoutumisista. Ihmisen tekemiä virheitä voidaan estää ohjeistuksella ja valvonnalla, mutta se ei riitä. Erinomaista on, että turvallisuuden systeemisellä hallinnalla kehitetään ihmisen luontaista kykyä ja halua tehdä asiat oikein ja siten turvallisesti. Samalla lisääntyy ihmisen hyvinvointi, koska tekeminen koetaan entistä mielekkäämmäksi. Tässä kaikki voittavat, sanoo vastuullisuuden asiantuntija Harri Järvelin Kemianteollisuus ry:stä.

Vuoden 2024 kevääseen kestävän hankkeen projektipäällikkö on Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Anna-Maria Teperi. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.  Lue lisää Työterveyslaitoksen kotisivulla.