Hyppää sisältöön
Etusivu Työelämä Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen

Kemianteollisuuden solmimat työehtosopimukset tarjoavat useita eri mahdollisuuksia sopia työehtosopimusten eri määräysten soveltamisesta yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin sopivammaksi. Tätä kutsutaan paikalliseksi sopimiseksi.

Sopiminen vaatii harjoittelua ja hyvää neuvottelukulttuuria. Kemianteollisuudessa työehtosopimusneuvotteluosapuolet suhtautuvat sopimiseen positiivisesti. Pakko ei ole sopia, mutta mahdollisuudet kannattaa hyödyntää silloin kun niihin on tarve.

Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on lisätty työehtosopimuksiin lähes joka työehtosopimuskierros, koska hyvin tiedetään, että työehtosopimuskirjauksilla ei pystytä ennakoimaan kaikkia työelämän muutostilanteita. Paikallisessa sopimisessa piilee monia hyviä puolia: sen avulla voidaan kehittää toimintatapoja, lisätä joustavuutta ja reagointinopeutta erilaisiin tilanteisiin ja parannetaan mahdollisuuksia vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi muutoksiin yhdessä vastaaminen sitouttaa henkilöstöä yhteisiin tavoitteisiin. Sopimisessa on paljon potentiaalia, jota ei ole osattu alan työpaikoilla vielä hyödyntää.

Kemianteollisuuden työehtosopimuksissa vuosille 2023-2024 nostetaan paikallinen sopiminen uudelle tasolle yhdessä Kemianteollisuus ry:n ja sen neuvottelukumppaneiden Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron kanssa. Tavoite on, että kemianteollisuuden yritykset pärjäävät globaaleilla markkinoilla. Työehtosopimusten sopimisen mahdollisuuksia tulee voida tarvittaessa hyödyntää. Sopiminen ei saa jymähtää erilaisiin esteisiin tai neuvottelukulttuurissa esiintyviin haasteisiin.

Kaipaako yrityksenne koulutusta ja työkaluja paikalliseen sopimiseen?

Yhteistä kemiaa -sivusto on tarkoitettu kemian ja sen lähialojen työpaikoille paikallisen sopimisen edistämiseen ja yhteiseen kehittämiseen. Sivusto on Kemianteollisuus ry:n, Teollisuusliitto ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n yhteinen.

Paikallinen sopiminen 

Kemianteollisuuden työehtosopimusosapuolet Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro haluavat nostaa paikallinen sopiminen uudelle tasolle yhdessä. Tavoite on, että kemianteollisuuden yritykset pärjäävät globaaleilla markkinoilla. Työehtosopimusten sopimisen mahdollisuuksia tulee voida tarvittaessa hyödyntää. Sopiminen ei saa jymähtää erilaisiin esteisiin tai neuvottelukulttuurissa esiintyviin haasteisiin.  Liitot ovat valmiita tukemaan työpaikkatason yhteistyön rakentamista ja paikallisen sopimisen edistymistä monin keinoin:

– Ns. keltaisen kortin menettely neuvottelukulttuuriin liittyviin ongelmiin ja paikallisen sopimisen haasteisiin

– Yritystason sparraustunnein, joilla annetaan yrityksen neuvotteluosapuolille tukea yhteistyöhön ja paikalliseen sopimisen valmiuksiin

– Yhteisin alueellisin koulutuksin, joissa kerrotaan kemianteollisuuden työehtosopimusten paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ja tarjotaan hyviä käytännön esimerkkejä sopimisesta

– Rakentamalla yhteistyön tasomittarin, jolla voidaan kartoittaa yhteistyön tilaa yrityksessä, miten eri osapuolet yhteistyön toimivuuden eri osa-alueilla kokevat

– Tarina- ja narinakilpailulla, jonka avulla laitetaan hyviä esimerkkejä paikallisen sopimisen neuvottelukulttuurista kiertoon ja toisaalta kiinnitetään huomiota paikallisen sopimisen mahdollisiin haasteisiin työpaikoilla.

– Määräaikaisella työaikakokeilulla ja aiempaa joustavammalla työaikapankilla, joilla kannustetaan sopimaan paikallisesti uudenlaisia, joustavia, yritystason työaikaratkaisuja, jotka toimivat myös perustana työehtosopimusten kehittämiselle

– Joustavien työaikaratkaisujen suunnitteluun tarkoitetulla työkalulla, jolla löydetään soveltuva työaikaratkaisu kunkin työpaikan tarpeisiin.

– Paikallisen sopimista ja työaikoja käsittelevillä yhteisillä oppailla

Lisäksi Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro sekä Ylempien toimihenkilöiden YTN ovat avanneet vuonna 2022 yhteisen sivuston  www.yhteistakemiaa.fi , josta löytyy liittojen yhteistä materiaalia ja tapahtumia paikalliseen sopimiseen sekä työpaikkatason yhteistoiminnan kehittämiseen liittyen.

Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry ja Ammattiliitto Pro seuraavat yhdessä paikallisen sopimisen edistymistä toimialla kyselyllä, joka tehdään alan yrityksille ja luottamusmiehille säännöllisesti. Ensimmäinen kysely on toteutettu maaliskuussa 2022. Kyselyn painopisteessä ovat kilpailukyvyn, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävät paikalliset sopimusneuvottelut etenkin työaikakysymyksissä ja miten näissä on edistytty. Liitot käsittelevät jatkuvassa neuvottelussa mahdollisia epäkohtia ja minkälaisia toimenpiteitä nämä liitoilta vaativat.

Paikallinen sopimisen mahdollisuuksia on noin 80 kohdassa niin työntekijöiden kuin toimihenkilöiden työehtosopimuksissa. Myös ylempien toimihenkilöiden osalta sopimismahdollisuuksia on laajasti.

Vuosille 2023-2024 työehtosopimuksissa lisättiin sopimisen mahdollisuuksia edelleen niin määräaikaisesti kuin pysyvämmin ja kehitettiin jo olemassa olevia mahdollisuuksia.

Esimerkkejä määräaikaista joustomahdollisuuksista niin työntekijä- kuin toimihenkilösopimuksissa, joista saatujen kokemusten perusteella arvioidaan syksyllä 2025 työehtosopimusten kehittämistarpeita.

Työaikakokeilu

 • Mahdollistetaan työaikakokeilu vuoden 2025 loppuun asti
 • Yrityksissä voidaan paikallisesti sopimalla poiketa laajasti työehtosopimuksen työaikamääräyksistä
 • On kuitenkin kaikissa tapauksissa noudatettava työaikalain pakottavaa lainsäädäntöä
 • Työpaikan neuvotteluosapuolet ilmoittautuvat yhdessä kokeiluun milloin tahansa sopimuskauden aikana ja osallistuvat alkukoulutukseen
 • Ilmoittautuminen kokeiluun tapahtuu lomakkeella osoitteessa www.yhteistakemiaa.fi
 • Tarkempi kuvaus kokeilusta löytyy sekä työntekijöiden että toimihenkilöiden työehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjoista.

Työaikapankkikirjaus uudistettu määräajaksi

 • Vuosille 2023 ja 2024 toimihenkilöiden työehtosopimuksissa työaikapankkia koskevaa tes-kirjausta on joustavoitettu (työaikakokeilussa myös työntekijöiden osalta työaikapankista voidaan sopiva joustavasti)
 • Seurataan auttaako tämä siihen, että työaikapankeista on kemianteollisuudessa sovittu toistaiseksi vähän

 Näistä ja muista kemianteollisuuden alojen työehtosopimusten paikallisen sopimisen mahdollisuuksista löydät KemiaExtrassa (avoin Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten henkilöstölle). 

Vuonna 2021 kemianteollisuuden neuvottelukumppanit (Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry,  Ammattiliitto Pro sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN) yhdessä kehittivät yhteistyön tasoa mittaavan työkalun hyödyntäen pitkää kokemustaan sekä muilta aloilta saatuja esimerkkejä vastaavista mittareista.

Tasomittari auttaa siihen, että yrityksissä hahmotetaan eri yhteistyön osa-alueilla missä ovat vahvuudet ja kehittämiskohteet.  Mittaus voidaan tehdä työnantajien ja henkilöstön edustajille tai laajemmalle joukolle. Yhteistyön tasomittarin teemoina ovat toimintaympäristö, luottamus, osaaminen ja työhyvinvointi. Jokaisessa teemassa on kahdeksan väittämää. Tasomittarin tuloksia voidaan käyttää hyväksi työpaikoilla toteutettavissa keskusteluissa. Keskusteluihin on saatavissa myös apua liitoilta ns. yrityskohtaisten sparrausten muodossa, mikäli työpaikan neuvotteluosapuolet sitä haluavat. Sparraustilaisuuksia voi toki tilata ilman tasomittaustakin.

Toivomme, että tasomittarin tulokset toimivat keskustelun avaajana myös paikallisen sopimisen kehittämisessä.

Yhteistyön tasomittauksen voi tehdä osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/08B7F0B498204AA8

Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry ja Ammattiliitto Pro ry:n yhteisenä tavoitteena on auttaa kemianteollisuuden yritysten paikallisia osapuolia kehittämään paikallista sopimista muuttuvaan toimintaympäristöön sopivaksi sekä ylläpitämään sopimisen kulttuuria.

Sparraustilaisuus yhteistyön ja paikallisen sopimisen kehittämisestä voidaan käydä yhteistyön tasomittauksen pohjalta tai itsenäisenä keskusteluna. Keskustelun perusteella löydetään vahvuudet ja kehittämiskohteet ja päätetään jatkotoimista aikatauluineen. Liitot haluavat myös kuulla ja oppia sparraustunnissa paikallisen sopimisen onnistumisista, mahdollisista epäonnistumisista sekä saada ideoita paikallisen sopimisen kehittämistarpeista.

Sparraustilaisuutta varten on hyvä varata 1,5–2 tuntia. Se voidaan toteuttaa Teamsilla tai paikan päällä yrityksissä. Yrityskohtaisissa sparraustilaisuuksissa on mukana edustajat liitoista sekä yrityksen itse valitsema edustus.

Lataa esite ja jaa sitä työpaikallasi.

Varaa sparraustilaisuus lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: paikallinensopiminen(a)kemianteollisuus.fi

Ilmoita sähköpostissa:

 • Sähköpostiosoitteet, joihin kutsu lähetetään.
 • Toivotaanko tilaisuutta paikan päälle paikkakunnalle _____ vai Teamsin välityksellä.
 • Viesti liittojen sparraajille.
 • Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.