Hyppää sisältöön

Kemikaaliturvallisuus on osa yrityksen kilpailukykyä

REACH on Euroopan unionin asetus, jonka avulla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä paremmin kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä sekä parantamaan EU:n kemikaaliteollisuuden kilpailukykyä.

– Hyvä kemikaaliturvallisuus yrityksessä tuo yritykselle kilpailukykyä, sillä huolehtimalla turvallisuudesta yritys vähentää taloudellisia, oikeudellisia ja henkilöihin kohdistuvia riskejä. Työtapaturmat ja ammattitaudit aiheuttavat yritykselle taloudellisia menetyksiä esimerkiksi sairauspoissaoloina ja työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvina kustannuksina.  Näistä johtuvat resurssivajeet ja osaamisen menetykset voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen laatuun ja aiheuttaa ongelmia toimitusaikoihin, millä on vaikutus asiakkaan luottamukseen ja asiakastyytyväisyyteen ja siten myös yritystoiminnan jatkuvuuteen, sanoo johtaja Liisa Hakala sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Ongelmat toimituksissa ja laadussa voivat aiheuttaa myös sopimussakkoja ja kauppojen menetyksiä ja vaatimuksia kaupan purkamisesta. Myös inhimillinen näkökulma on erittäin tärkeä.   Työtapaturmat ja ammattitaudit aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja myös työntekijöille taloudellisia menetyksiä.  Työntekijät arvostavat työnantajaa, joka huolehtii heidän turvallisuudestaan ja terveydestään. Tällä on vaikutusta työtyytyväisyyteen ja työssä onnistumiseen. Yrityksen hyvä maine vaikuttaa myönteisesti myös rekrytoinneissa onnistumiseen. Yrityskaupoissa potentiaaliset ostajat tekevät yleensä ns. due diligence –arvioinnin, jossa toteutuneet tai todennäköiset riskit voivat vaikuttaa kauppahintaan tai kaupan toteutumiseen. Näillä asioilla voi olla vaikutusta myös rahoittajien ja sijoittajien päätöksiin. Myös loppukäyttäjät arvostavat yhä enemmän tuotteita, jotka on tuotettu turvallisesti.

– Tiukka regulaatio on ehdottomasti globaaleillakin markkinoilla kilpailuvaltti: työpaikan hyvä tai huono maine kiirii kauas. Hyvä maine luo uusia mahdollisuuksia ja kumppanuuksia.  Huono maine ja toteutuneet riskit voivat vaikeuttaa yrityksen globaalia yhteistyötä. Yritys voi joutua suljetuksi pois tarjouskilpailusta tietyissä vakavissa rikkomuksissa. Tiukka regulaatio vaatii yritykseltä systemaattisia toimenpiteitä ja työskentelyä työpaikan turvallisuustason parantamiseksi.   

– Korkea sääntelyn taso sekä REACH-asetukseen että työsuojelun kemiallisia tekijöitä koskevaan CAD-direktiiviin perustuen ja kemiallisten tekijöiden hyvä työpaikkatasoinen riskien arviointi ja hallinta ja hyvä työterveyshuoltoyhteistyö edistävät terveellisiä ja turvallisia työoloja ja tuotteiden turvallisuutta ja laadukkuutta. Silloin niitä on helpompi globaalisti markkinoida. Turvallisissa työolosuhteissa valmistetut turvalliset tuotteet ovat ehdottomasti kilpailukeino globaaleilla markkinoilla.