Hyppää sisältöön

Yksissä kansissa: Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille

Hiilineutraalisuus tarkoittaa kemianteollisuudessa liiketoiminnan katsomista uusien lasien läpi. Tänään julkaistu Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille -käsikirja on tehty ilmastonmuutoksen torjumiseen kunnianhimolla suhtautuville yrityksille. Käsikirja toimii työkaluna uusien kestävien liiketoimintamallien luomiseen. Siinä hiilineutraalisuutta lähestytään viiden tulevaisuuden liiketoimintamallin ja useiden yritysesimerkkien kautta.

– Käsikirjan kansiin on paketoitu olennainen tieto siitä, miten kemian alan yritys voi muuttaa toimintaansa kestävämmäksi ja siten avata täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritykset ottavat ilmastohaasteen tosissaan, ja käsikirjan kehitykseen saatiinkin lyhyessä ajassa mukaan paljon kemianteollisuuden yrityksiä, sanoo Kemianteollisuus ry:n Hiilineutraali kemia 2045 -projektipäällikkö Rasmus Pinomaa.

– Kemian alan yritysten innokkuus lähteä mukaan kertoo paitsi yritysten sitoutuneisuudesta, myös tarpeesta lisätiedolle ja yhteistyölle yli arvoketjujen. Käsikirja on tähän hyvä alku, sanoo Business Finlandin Bio and Circular Finland -ohjelman päällikkö Marika Ollaranta.

Liiketoiminnan kannattavuus on edellytys yritysten ilmastoinvestoinneille. Siksi kestävät liiketoimintamallit ovat se peruskivi, jolle koko hiilineutraalisuus rakentuu. Käsikirjan avulla yritykset voivat arvioida toimintaansa ja saavat konkreettista apua uusien liiketoimintamallien luomiseen.

– On hienoa, että teollisuus ottaa hiilineutraaliustavoitteen tosissaan, ja kuluttajat kyllä edellyttävätkin sitä. Tarvittavat kehitysloikat eivät kuitenkaan toteudu ilman riittäviä investointeja ja liiketoimintamallien muutosta. Kiertotalouden innovaatioille, jotka vievät tätä muutosta systemaattisesti eteenpäin, pitää tarjota työkaluja ja tukea erityisesti koronakriisin aikana ja jälkeen, sanoo Sitran johtava asiantuntija Jyri Arponen.

– Kemianteollisuudella on merkittävä rooli kiertotalouden mahdollistajana muilla toimialoilla. On ollut hienoa päästä tukemaan alan yrityksiä muutoksen mahdollistamisessa, sanoo Accenturen johtava konsultti Michael Gylling.

Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille -käsikirja on ladattavissa veloituksetta Kemianteollisuus ry:n sivuilta suomeksi ja englanniksi: kemianteollisuus.fi/hiilineutraalikemia2045

Kemianteollisuuden tavoitteena on toimialan hiilineutraalisuus vuoteen 2045 mennessä. Monet kemian alan yritykset ovat myös asettaneet itselleen toimialan yhteistä hiilineutraalisuustavoitetta kunnianhimoisemmat tavoitteet. Tammikuussa julkaistiin selvitys mahdollisista teknologioista päästöjen vähentämiseksi (kemianteollisuus.fi/hiilineutraalikemia2045). Hiilineutraalisuuden tiekartta valmistuu kesäkuussa. Lokakuussa 2020 valmistuu selvitys siitä, millaisia osaajia kemianteollisuuden yritykset tarvitsevat hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi.

Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille -käsikirja on Kemianteollisuus ry:n, Business Finlandin ja Sitran teettämä selvitys ja opas yritysten liiketoiminnan kestävään kehittämiseen. Käsikirjan laatimisessa on hyödynnetty kemianteollisuuden ja Sitran Euroopan laajuista työtä kiertotalouden edistämiseksi sekä Sitran kiertotalouden liiketoimintamallit -käsikirjaa valmistavan teollisuuden yrityksille. Työn on toteuttanut Accenture. Käsikirja on kehitetty yhdessä seuraavien kemianteollisuuden yritysten kanssa: FP Pigments Oy, Kiilto Oy, Molok Oy, Oy Orthex Group Ab, ST1 Oy, Sulapac Oy, Teknikum Oy, Teknos Oy, Wiitta Oy sekä kasvuyritysten kiihdyttämö Smart Chemistry Park.

Lisätiedot

Rasmus Pinomaa
Hiilineutraali kemia 2045 -projektipäällikkö, Kemianteollisuus ry
+358 40 586 3705, rasmus.pinomaa@kemianteollisuus.fi

Jyri Arponen
Johtava asiantuntija, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
+358 (294) 618 491, jyri.arponen@sitra.fi

Marika Ollaranta
Bio and Circular Finland -ohjelman päällikkö, Business Finland
+358 50 4804611, marika.ollaranta@businessfinland.fi

Sonja Ulma
Asiantuntija, Viestintä, Kemianteollisuus ry
+358 44 3407 020, sonja.ulma@kemianteollisuus.fi

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. www.sitra.fi

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista. Alan omaehtoinen vastuullisuusohjelma Responsible Care on ollut Suomessa toiminnassa vuodesta 1992.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä. www.kemianteollisuus.fi  

Handbok: Hållbara och cirkulära affärsmodeller för företag inom kemiindustrin

Meddelande

Får publiceras 19.5.2020 klo 9.00

I kemiindustrin betyder koldioxidneutralitet att affärsverksamheten ses genom nya glasögon. Handboken Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille (Hållbara och cirkulära affärsmodeller för företag inom kemiindustrin, på finska och engelska), som har getts ut i dag, har tagits fram för företag som förhåller sig ambitiöst till bekämpning av klimatförändringen. Handboken utgör ett verktyg för att skapa nya hållbara affärsmodeller. Den behandlar koldioxidneutralitet genom fem framtida affärsmodeller och flera företagsexempel.

– I handboken finns samlat väsentlig information om hur ett företag inom kemibranschen kan göra sin verksamhet mer hållbar och därmed öppna helt nya affärsmöjligheter. Företagen tar klimatutmaningen på allvar, och vi fick också på kort tid många företag inom kemiindustrin med för att utveckla handboken, säger Rasmus Pinomaa, projektchef för Kemiindustrin rf:s Hiilineutraali kemia 2045.

– Engagemanget bland företag inom kemibranschen vittnar även om ett behov av ytterligare information och samarbete som överskrider värdekedjor. Här är handboken en bra början, säger Marika Ollaranta, chef för Business Finlands program Bio and Circular Finland.

Affärsverksamhetens lönsamhet är en förutsättning för företagens klimatinvesteringar. Därför är hållbara affärsmodeller grunden som hela koldioxidneutraliteten bygger på. Med hjälp av handboken kan företagen bedöma sin verksamhet och få konkret hjälp för att skapa nya affärsmodeller.

– Det är värdefullt att industrin tar målet med koldioxidneutralitet på allvar, och konsumenterna förutsätter också detta. De nödvändiga utvecklingssprången uppfylls emellertid inte utan tillräckliga investeringar och en förändring av affärsmodeller. Den cirkulära ekonomins innovationer, som systematiskt driver denna förändring framåt, ska erbjudas verktyg och stöd särskilt under coronakrisen och efter den, säger Jyri Arponen, ledande expert vid Sitra.

– Kemiindustrin har en betydande roll som möjliggörare av cirkulär ekonomi i andra branscher. Det har varit fint att få stöda företag i branschen i att möjliggöra förändringen, säger Michael Gylling, ledande konsult vid Accenture.

Handboken om hållbara och cirkulära affärsmodeller för företag inom kemiindustrin kan laddas ner avgiftsfritt på Kemiindustrin rf:s webbplats på finska och engelska: kemianteollisuus.fi/hiilineutraalikemia2045

Kemiindustrins mål är att branschen ska vara koldioxidneutral före 2045. Många företag inom kemibranschen har också satt mer ambitiösa mål åt sig själva. I januari gavs ut en utredning om möjliga teknologier för att minska utsläpp (kemianteollisuus.fi/hiilineutraalikemia2045). En vägkarta för koldioxidneutralitet blir färdig i juni. I oktober 2020 färdigställs en utredning om vilka slags experter företag inom kemiindustrin behöver för att uppnå koldioxidneutralitet.

Handboken om hållbara och cirkulära affärsmodeller för företag inom kemiindustrin är en utredning som Kemiindustrin rf, Business Finland och Sitra har beställt och en guide för hållbar utveckling av företagens affärsverksamhet. Vid utarbetandet av handboken har man utnyttjat kemiindustrins och Sitras arbete i hela Europa för att främja cirkulär ekonomi samt Sitras handbok om affärsmodeller för cirkulär ekonomi som är skräddarsydd för finländska företag inom tillverkningsindustrin. Arbetet genomfördes av Accenture. Handboken har utvecklats tillsammans med följande företag inom kemiindustrin: FP Pigments Oy, Kiilto Oy, Molok Oy, Oy Orthex Group Ab, ST1 Oy, Sulapac Oy, Teknikum Oy, Teknos Oy, Wiitta Oy samt acceleratorn för tillväxtföretag Smart Chemistry Park.

Mer information

Rasmus Pinomaa
Projektchef för Hiilineutraali kemia 2045, Kemiindustrin rf
+358 40 586 3705, rasmus.pinomaa@kemianteollisuus.fi

Jyri Arponen
Ledande expert, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
+358 (294) 618 491, jyri.arponen@sitra.fi

Marika Ollaranta
Chef för programmet Bio and Circular Finland, Business Finland
+358 50 480 4611, marika.ollaranta@businessfinland.fi

Sonja Ulma
Expert, Kommunikation, Kemiindustrin rf
+358 44 340 7020, sonja.ulma@kemianteollisuus.fi

Business Finland är en finländsk offentlig aktör som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Organisationen har 600 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och på 16 orter i Finland. Business Finland är en del av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och reformer. I fokus för framtidsarbetet ligger Finland som är en framgångsrik föregångare inom hållbar välfärd. www.sitra.fi

Kemiindustrin är en av de mest betydelsefulla industribranscherna i Finland. Den utgör cirka en femtedel av industrins produktion och varuexport. Vi sysselsätter direkt, indirekt och genom inkomsteffekter närmare 100 000 finländare. Branschens frivilliga ansvarsprogram Responsible Care har verkat i Finland sedan 1992.

Till kemiindustrin i Finland räknas kemins processindustri, oljeprodukter samt andra kemiska produkter såsom läkemedel, kosmetik, tvättmedel, målarfärger, plast- och gummiprodukter.

Kemiindustrin rf är en närings- och arbetsmarknadspolitisk intresseorganisation för kemiindustrin och närliggande branscher, vars uppgift är att främja branschens konkurrenskraft och verksamhetsförutsättningar i Finland. Kemiindustrin rf har närmare 400 medlemsföretag samt 13 medlems- och samarbetsföreningar. www.kemianteollisuus.fi  

Fresh from the press: Sustainable and circular business models for the chemical industry

Press release

Free for release on 19 May 2020 at 9 am

Carbon neutrality means taking a new perspective of the chemical industry. Sustainable and circular business models for the chemical industry – Circular economy playbook for chemical companies is a playbook for chemical companies that have an ambitious approach to combatting climate change. The playbook serves as a tool for creating new sustainable business models. It approaches carbon neutrality through five future business models and several company examples.

“The playbook provides essential information on how a chemical company can make its operations more sustainable, and in the process, open completely new business opportunities. Companies are taking the climate challenge seriously, and many chemical companies engaged in developing the playbook within a short time period”, says Rasmus Pinomaa, Chemical Industry Federation of Finland’s project manager for the carbon-neutrality programme Carbon Neutral Chemistry 2045.

“The enthusiasm of chemical companies engage in the project is an indicator not only of the commitment of companies, but also of the need for further information and collaboration across value chains. The playbook is a good start to this”, says Marika Ollaranta, head of Business Finland’s Bio and Circular Finland programme.

Business profitability is an essential precondition for corporate climate investment. Therefore, sustainable business models are the foundation of carbon neutrality. The playbook supports companies in evaluating their operations and provides tangible guidance on creating new business models.

“It is wonderful that the industry is taking the goal of carbon neutrality seriously, and that is indeed what consumers expect. However, the necessary leaps forward in development cannot be made without adequate investments and a change in business models. Circular economy innovations that systematically drive this change require tools and support, especially during and after the coronavirus crisis”, says Jyri Arponen, senior lead for carbon-neutral circular economy at the Finnish Innovation Fund Sitra.

“The chemical industry plays an important role in enabling sustainability and circularity in other industries. It is great to be able to support chemical companies with enabling the transition”, says Michael Gylling, senior manager at Accenture.

The Sustainable and circular business models for the chemical industry – Circular economy playbook for chemical companies can be downloaded free of charge here: bit.ly/CEplaybook2020

The chemical industry aims to achieve carbon neutrality by 2045. Many chemical companies have also set more ambitious company-specific carbon neutrality targets. A report on possible technologies to reduce emissions was published in January (kemianteollisuus.fi/en/sustainability). A roadmap for carbon neutrality will be completed in June. In October 2020, a study will be completed on the skilled personnel that chemical companies need to achieve carbon neutrality.

The Sustainable and circular business models for the chemical industry – Circular economy playbook for chemical companies is a guide for sustainable business development commissioned by the Chemical Industry Federation of Finland, Business Finland and the Finnish Innovation Fund Sitra. The playbook is based on the chemical industry and Sitra’s Europe-wide work to promote the circular economy and Sitra’s Circular economy playbook for manufacturing companies. The playbook was developed by Accenture together with the following Finnish chemical companies: FP Pigments Oy, Kiilto Oy, Molok Oy, Oy Orthex Group Ab, ST1 Oy, Sulapac Oy, Teknikum Oy, Teknos Oy, Wiitta Oy, and the startup accelerator Smart Chemistry Park.

Further information

Rasmus Pinomaa
Carbon Neutral Chemistry 2045 project manager, the Chemical Industry Federation of Finland
+358 40 586 3705, rasmus.pinomaa@kemianteollisuus.fi

Jyri Arponen
Senior lead, Finnish Innovation Fund Sitra
+358 (294) 618 491, jyri.arponen@sitra.fi

Marika Ollaranta
Bio and Circular Finland programme director, Business Finland
+358 50 480 4611, marika.ollaranta@businessfinland.fi

Sonja Ulma
Specialist, Communications, the Chemical Industry Federation of Finland
+358 44 340 7020, sonja.ulma@kemianteollisuus.fi

Business Finland is a Finnish public operator that provides innovation financing and internationalisation services and promotes tourism and investment in Finland. The organisation employs 600 experts in 40 locations around the world, and 16 locations in Finland. Business Finland is part of the Team Finland network. www.businessfinland.fi

Finnish Innovation Fund Sitra is an active future-oriented organisation that studies, explores and involves partners from different sectors in open-minded experiments and changes. The focus of the organisation’s future-oriented work is a Finland that thrives as a pioneer in sustainable wellbeing. www.sitra.fi

The chemical industry is one of the most important industrial sectors in Finland. It accounts for approximately one-fifth of industrial production and exports of goods. The industry employs almost 100,000 people in Finland directly, indirectly and through income effects. The industry’s own self-regulatory programme, Responsible Care, has been operational in Finland since 1992.

The industries that are considered part of the chemical industry in Finland are the chemical process industry and the manufacturers of oil products and other chemical products such as pharmaceuticals, cosmetics, detergents, paints, plastics and rubber products.

The Chemical Industry Federation of Finland is a trade and labour market policy trade association for the chemical industry and its associated sectors that promotes the competitiveness and operating conditions of the industry in Finland. The federation has almost 400 member companies and 13 member and cooperation associations. www.kemianteollisuus.fi  

Lisätietoja