Hyppää sisältöön

Tässä ovat turvallisuuspalkinnon voittajat

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnot jaettiin torstaina 15.6. Etelärannassa. Turvallisuuspalkintojen voittajien haastattelujen vastauksissa korostuvat organisaatioiden yhteinen panos turvallisuuden toteuttamiseen sekä sen ylläpitämiseen. Alla CABB Oy:n, Yara Suomi Oy Kokkolan tehtaan ja Nalco Finland Manufacturing Oy:n ajatuksia palkinnon voittamisesta.

CABB Oy  

 1. Mitä palkinnon voittaminen merkitsee teille?
 2. Olette turvallisuutta kehittävien ohjelmien avulla saavuttanut konkreettisia muutoksia työpaikalla. Mitä nämä konkreettiset muutokset ovat?
 3. Miten korkea turvallisuuden taso on saavutettu?
 4. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on turvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi?
 5. Tämänhetkiset fiilikset?

 

 1. Pidämme suuressa arvossa sitä, että olemme saaneet Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon. Tämä vahvistaa käsitystämme siitä, että turvallisuuden eteen tekemäämme työtä arvostetaan myös yrityksen ulkopuolella. Palkinnon voittaminen motivoi meitä jatkamaan turvallisuuden kehittämistä. Kiitos!
 2. Olemme toteuttaneet CABB Oy:n tehtailla monia turvallisuutta kehittäviä ohjelmia. Turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -tapausten tekemisen aktiivisuus on saatu korkealle ja näiden juurisyitä korjaamalla on kyetty ehkäisemään työtapaturmia. Turvallista työympäristöä on kehitetty erilaisilla ohjelmilla muun muassa havainnoimalla tehtaalla liikkumiseen, portaisiin ja putoamiseen liittyviä vaaroja ja modifioimalla työympäristöä näiden osalta. Henkilöstön turvallisuustietoisuutta on lisätty koulutuksella ja aktiivisella osallistamisella.
 3. Turvallisuuden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Turvallisuus tehdään yhdessä. Siihen tarvitaan koko henkilöstön sitoutumista ja kaikkien panosta. Meidän näkemyksemme mukaan korkea taso on saavutettu kokonaisvaltaisella turvallisuusnäkökohtien huomioimisella. Tärkeinä osa-alueina ovat olleet osaamisen kehittäminen, hankkeiden toteuttaminen työsuojelu- ja turvallisuusasioissa, prosessi- ja kemikaaliturvallisuus ja koko organisaation sitoutuminen turvallisuuden kehittämiseen.
 4. Fokus on tällä hetkellä turvallisten toimintamallien oppimisessa. Yksi tärkeä kehityskohteemme on käyttäytymisen turvallisuus. Haluamme myös kehittää henkilöstömme osaamista turvallisuusasioissa edelleen. CABB konserni on kehittämässä ja lanseeraamassa yhteistä turvallisuusvisiota.
 5. Tämä on hieno tunnustus turvallisuuden eteen tekemästämme työstä koko henkilöstölle. Fiilis on mahtava!

 

Yara Suomi Oy Kokkolan tehtaat

 1. Mitä palkinnon voittaminen merkitsee teille?
 2. Teillä on toimipaikassa käytössä Prosessiturvallisuus-indeksi, mikä koostuu yhdeksästä eri osa-alueesta. Mitkä näistä osa-alueista ovat teidän mielestänne kaikista merkittävimpiä teidän työpaikallanne?
 3. Prosessiturvallisuus-indeksin lisäksi yrityksessä on käytössä HESQ-indeksi. Mitä tämä tarkoittaa ja miten se näkyy konkreettisesti tehtaalla?
 4. Onko Venäjän hyökkäyssota vaikuttanut tehtaan toimintaan tai yrityksen turvallisuustyöhön?
 5. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on turvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi?

 

 1. Tämä palkinto on mahtava tunnustus koko organisaatiollemme ja yhteistyökumppaneillemme siitä pitkäjänteisestä kehitystyöstä, jota olemme turvallisuuden eteen yhdessä tehneet. Turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia ja jokapäiväisen toiminnan tärkein prioriteetti. Pitkästä tapaturmattomasta jaksosta ja systemaattisesta turvallisuuden kehitystyöstä meille myönnetty Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto lämmittää kovasti meidän mieliämme.
 2. Prosessiturvallisuus-indeksi koostuu mm. raportoitujen tapausten määrästä ja tapausten käsittelyn tehokkuudesta, laitteiden ja järjestelmien suunnitelluista tarkastuksista sekä toimintokohtaisista prioriteettialueista. Kaikki osa-alueet ovat tärkeitä, mutta näkisin että prosessiturvallisuuspoikkeamien tunnistaminen, tutkinta ja korjaavien toimenpiteiden tehokas loppuunsaattaminen sekä oppien jakaminen organisaatiossamme on ollut keskiössä prosessiturvallisuuden kehityksessä.
 3. HESQ-indeksin keskiössä on pienimpienkin turvallisuus tapauksien esiintuominen ja niiden tutkiminen laadukkaasti pyrkien eliminoimaan riskitekijät juurisyihin pureutumalla. Puututaan asioihin ennen kuin niistä syntyy vahinkoa. Konkretiana tehtaalla se näkyy jatkuvana keskusteluna turvallisuusasioista, parantuneina olosuhteina, turvallisempina työmenetelminä sekä parempina työkaluina ja henkilökohtaisina suojavarusteina.   
 4. Maailmantilanteen muuttumisella tuli myös meille paljon muutoksia toimintaamme mm. uusien raaka-ainelaatujen käyttöönoton myötä ja toimintojen sopeutuksella muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Viimeiset vuodet ovat vaatineet paljon joustoa ja uuden oppimista meiltä kaikilta. On ollut hienoa nähdä, kuinka henkilöstömme on pystynyt muutospaineen keskellä säilyttämään fokuksen turvallisen ja laadukkaan toiminnan säilyttämisessä ja edelleen kehityksessä.
 5. Työ turvallisuuden eteen jatkuu jokaisena työpäivänämme. Turvallisuustyössä ei koskaan pääse maaliin saakka, vaan jokainen turvallinen työpäivä ansaitaan osaavan ja motivoituneen henkilöstömme ja yhteistyökumppaniemme yhteistyöllä.

 

Nalco Finland Manufacturing Oy  

 1. Mitä palkinnon voittaminen merkitsee teille?
 2. Olette yrityksenä panostaneet henkilökunnan turvallisuuskoulutuksiin. Millaisia koulutuksia olette järjestäneet?
 3. Turvallisuutta voidaan parantaa monella eri tavalla. Missä olette mielestänne onnistuneet parhaiten?
 4. Olette kartoittaneet työntekijöiden psykososiaalisia tekijöitä. Mitkä tekijät erityisesti nousivat esille?
 5. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on turvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi?

 

 1. Terveenä kotiin on yksi päämääristämme ja olemme koko henkilökunnan osalta tyytyväisiä, että panostuksemme turvallisuuteen on huomioitu. Jokainen työntekijä on antanut oman panoksensa palkinnon saavuttamiseksi.
 2. Koulutusta annetaan minimissään koulutusmatriisin mukaisesti. Ulkoisiin koulutuksiin kuuluu mm. Tulityö-, Työturvallisuus- ja Trukkikortti. Lisäksi EA1- ja VAK-koulutusta koko henkilökunnalle. Olemme myös kaikki osallistuneet valjaskoulutukseen ja käytännössä harjoitelleet valjaiden varaan joutumista. Sisäisesti teemme sekä verkko- että luokkahuonekoulutuksia. Näihin kuuluu mm. 2 kertaa vuodessa onnettomuusharjoituksia, konsernin turvallisuusohjeiden kertauskoulutuksia matriisin mukaisesti, riskiarviointien tekemistä, jätteiden käsittelyä, käyttöturvallisuustiedotteiden lukemista, nostotekniikat manuaalisessa käsittelyssä.
 3. Koko henkilöstö on oppinut raportoimaan pienistäkin asioista, ennen kuin joku satuttaa itsensä. Tämä tukee hyvin päämääräämme Terveenä kotiin.
 4. Työntekijöitä kuormittavina tekijöinä on ilmennyt lisääntynyt paperityö lomakkeiden täytön määrässä. On myös koettu tiettyjen sääntöjen hankaloittavan itse työntekoa. Positiivisina asioina on nähty työn vaihtelevuus ja työmäärä. Toimihenkilöiden osalta työmäärä katsottiin lisääntyneen ja riskinä uupumus. Voimavarana on nähty henkilöstön kokemus, pitkään jo olleet samassa paikassa. Kaikkien osalta on todettu, että on olemassa hyvät työohjeet sisältäen suojautumistoimenpiteet. Niitä ei tehdä sillä tarkoituksella, että hankaloitetaan työntekijöiden työtä. Mitään häirintää ei esiinny työpaikalla.
 5. Jatkamme henkilöstön kouluttamista ja kehittämään heistä entistä itsenäisempiä osaajia ongelmien korjaamiseksi. Pyrimme tehostamaan kommunikaatioita. Myös pienessä yksikössä on haasteita saada kaikki tarvittava informaatio kaikkien tietoon. Tulemme myös lisäämään automaatiota mahdollisuuksien mukaan.

Valokuva: Matti Matikainen