Hyppää sisältöön

Eliisa Irpola: EU:lta uusi kemikaalistrategia – kestävämpää kehitystä vai ennakoimatonta sääntelyä?

Tuoreen eurooppalaisen kemikaalistrategian tavoitteena on parantaa kemikaaliturvallisuutta ja tukea kestävän kehityksen mukaista kemikaalien valmistusta, innovaatioita ja investointeja. Tuhannen taalan kysymys kuitenkin on, tuoko uusi laaja sääntelykehys mukanaan yrityksille riittävästi kilpailukykyä ja kannusteita kehittää toimintaansa Euroopassa.

Euroopassa on jo nykyisellään kattava kemikaalilainsäädäntö, jonka tehokkuutta ja toimivuutta arvioidaan säännöllisesti, ja jota kehitetään jatkuvasti. Tältä pohjalta uuden kemikaalistrategian sisältämät monet säädösehdotukset vaikuttavat laajoilta ja nykyisistä menettelyistä poikkeavilta. Kun tavoitteena on kilpailukyky ja kestävyys, pitäisi uutta arvioida myös sen vaatimien lisäresurssien ja tieteellisten perusteluiden pohjalta.

Uusi sääntely ei ole oikea lääke

Teollisuudelle ennakoitavuus ja turvallisuutta aidosti parantava lainsäädäntö ovat elintärkeitä. Epävarmuus tulevan säädöskentän sisällöstä heikentää näkyvyyttä tulevaan ja voi vaikuttaa halukkuuteen investoida Eurooppaan.

Eurooppalainen teollisuus on erittäin sitoutunut REACH:n ja muiden kemikaalisäädösten toimeenpanoon kemikaaliturvallisuuden ja tiedonkulun jatkuvaksi parantamiseksi. Nykyiselläänkin laaja sääntelykokonaisuus vaatii huomattavia resursseja, ja PK-yrityksille jo pelkkä säädöskentän muutosten seuraaminen voi olla todella haastavaa.

Uuden sääntelyn sijaan pitäisikin ensisijaisesti tukea yrityksiä nykyisten säädösten toteuttamisessa. Tämä edellyttää säädöksiltä selkeyttä ja tehokkuutta, mikä ei viime aikojen prosesseissa aina ole toteutunut. Euroopassa on myös tunnistettu markkinoille alueen ulkopuolelta tulevien toimijoiden tuotteita, joita nykyinen valvonta ei tavoita. Näitä vapaamatkustajia ja markkinahäiriköitä pitäisi suitsia entistä tehokkaammalla valvonnalla.

Green Dealin tavoitteet on saavutettava

Turvallisuuden ja merkittävän taloudellisen hyödyn lisäksi eurooppalainen kemian tuotanto on olennainen osa alueen omavaraisuutta. Miten ruoka, luonnonvarat ja energia saadaan riittämään maailman kasvavalle väestölle? Puhdas vesi, uusiutuva polttoaine ja lääkkeet ovat kemiaa.

Kemianteollisuudella on ratkaiseva rooli ja se haluaa olla edelläkävijä uuden teknologian kehittämisessä ja käyttöönotossa hiilineutraaliuteen ja kestävään kiertotalouteen pääsemisessä. Kemikaalistrategian tulisi toimia yhdessä EU:n Green Dealin muiden osa-alueiden kanssa, ja mahdollistaa innovaatiot ja teknologiset ratkaisut, joilla Green Dealin tavoitteet saavutetaan. Kiitos vastuullisten yritysten ja vaativan kemikaalisääntelyn, kemikaalien vaikutukset terveyteen ja ympäristöön EU:ssa ovat hyvin hallinnassa ja työtä sen eteen tehdään koko ajan jatkuvan parantamisen periaatteella.

Euroopan komissio on 14.10.2020 julkaissut kemikaalistrategian ja toimenpideohjelman. Strategia ja sen liitteet ovat mittava kokonaisuus säädösmuutos – ja ohjeistusehdotuksia. Komissio ennakoi toimeenpanon tapahtuvan vuosina 2020-2023.

Eliisa Irpola

Johtava asiantuntija, Tuoteturvallisuus