Hyppää sisältöön

Responsible Care –vastuullisuusohjelman 2023 tulokset on julkaistu 

Kemianteollisuuden Responsible Care –vastuullisuusohjelman vuoden 2023 tuloksissa tulee jälleen näkyväksi, miten toimialan ilmastotavoitteet etenevät vuosi vuodelta.

Vuonna 1992 Suomessa käynnistyneen Responsible Care –ohjelman avulla on jo yli 30 vuoden ajan kehitetty kemianteollisuuden vastuullisuustyötä. RC-ohjelmaan sitoutuneista yrityksistä nyt jo 65% on asettanut ilmastotavoitteen. Viime vuonna ensimmäistä kertaa mitattu luonnon monimuotoisuustavoite on myös hyvässä alussa, kun neljäsosa yrityksistä on asettanut sellaisen strategiaansa. Tavoitteena on, että vuonna 2025 jo 70% yrityksistä olisi asettanut luonnon monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen, joten työtä toki vielä riittää.  

Poimintoja Responsible Care -ohjelman tuloksista 2023 (suluissa vuoden 2022 vertailuluku): 
  • Kasvihuonekaasupäästöt 212 gCO2e/tuotantokg (214) 
  • Energiankulutus 0,93 TWh/milj. tonnia (0,95) 
  • Uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta 19 % (19) 
  • Sivuvirroista ja jätteistä materiaalina ja energiana hyödynnetään 84 % (90) 
  • Tapaturmataajuus (LTI3, henkilöstö) 3,1 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (3,7) 
  • Tapaturmataajuus (LTI1, henkilöstö) 3,7 tapatumaa milj. työtuntia kohden (5) 
  • Turvallisuushavainnot ja -ilmoitukset keskimäärin 3 kpl/henkilö (2,7) 

Responsible Care tukee yrityksiä CSRD-raportoinnissa 
 
Tuorein raportointikausi toi uutuutena mukanaan luonnon monimuotoisuuden kehittämiseen liittyvän indikaattorin, ja muutoksen energian raportointiin, joka muutettiin yhdenmukaiseksi EU:n yritysvastuuraportointidirektiivin standardien kanssa. Uusien raportointiperusteiden myötä sähkösopimusten tyyppejä kyseltiin nyt tarkemmin kuin ennen ja esimerkiksi sähkön päästökertoimia säädettiin täsmällisemmäksi. Tämän takia esimerkiksi uusiutuvan sähkön osuus näyttää pudonneen edellisestä vuodesta, vaikka pidemmän aikavälin trendi onkin nousujohteinen.  

Responsible Care –ohjelmaa viedään tämänvuotisen kehitysprojektin myötä entistä enemmän CSRD:n mukaiseksi, joten vastaavia haasteita saattaa olla edessä ensi vuonnakin. Tuloksena on kuitenkin yhä täsmällisempää ja erityisesti tarkempaa RC-dataa, mikä puolestaan tukee jäsenyrityksiä omien CSRD-raportointivaatimustensa kanssa. 

Päästöjen vähennys on jatkuvaa työtä 

Kemianteollisuudessa tehdään työtä hiilijalanjäljen pienentämiseksi kehittämällä prosesseja ja siirtymällä mahdollisimman vähäpäästöisen energian käyttöön. Alan tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.  

Koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä kemianteollisuuden osuus on noin 9 %. Töitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on tehty pitkäjänteisesti, ja vuodesta 1999 tuotantoon suhteutetut kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 31%. Vuonna 2023 kasvihuonekaasupäästöt (ns. Scope 1 ja Scope 2) olivat 4,45 miljoonaa tonnia CO2e. 

Kiertotalouden numerot vakiintuneet 

Kemia mahdollistaa kiertotalouden ja biotalouden. Jätteiden hyötykäyttö raaka-aineena muissa prosesseissa on tuoreimmissa RC-tuloksissa hieman laskenut ja energiahyötykäyttöaste on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Samaten loppusijoitettavien jätteiden määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla.  

Vuonna 2023 Responsible Care –ohjelmaan kuuluvista yrityksistä 55% kuitenkin kertoi käyttävänsä kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan ja lähes 80% yrityksistä ja toimipaikoista kertoo hyötykäyttävänsä jätevirtojaan muualla. Lisäystä kierrätettyjen materiaalien käyttöön oli tullut 7% edellisvuodesta. Materiaalien kiertotalous siis pyörii ja kasvaa vuosi vuodelta.  

 
Turvallisuudessa jatkuvan parantamisen kulttuuri 

Kemianteollisuuden tapaturmataajuus on huomattavasti pienempi kuin Suomessa teollisuudessa keskimäärin.* Vuodesta 1988 tapaturmat alalla ovat vähentyneet huimat 93%. Aktiivisesta turvallisuusajattelusta kertoo myös jatkuvasti kasvava turvallisuushavaintojen määrä. Responsible Care –ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapaturmataajuus laski 3,1 tapaturmaan/miljoona työtuntia. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 3,7 (vähintään kolmen päivän poissaolo, eli LTI3). Vastaavasti vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTI1) oli 3,7. Taajuus oli 5 vuonna 2002. Kehittyvästä turvallisuuskulttuurista kertoo myös turvallisuushavaintojen ja läheltä-piti-ilmoitusten määrä, joita tehtiin 3 kpl/henkilö, luku on kasvanut 20% edellisestä vuodesta. 

*) Yhden päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä teollisuudessa oli keskimäärin 24,3 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden vuonna 2023.  Lähde: TVK https://www.tyotapaturmatieto.fi/julkaisu/tyotapaturmatietopalvelu/3877 

Yritysten lukumäärä RC-ohjelmassa elää aina jonkin verran. Yritysjoukko on erittäin heterogeeninen ja esimerkiksi tuotannon luonne vaihtelee kemianteollisuuden yrityksissä merkittävästi. Joissakin yrityksissä lähes kaikki käytetty raaka-aine on uusiutuvaa, kun taas toisella tuotannon alalla uusiutuvan raaka-aineen käyttö on äärimmäisen vaikeaa. Edellä mainitut erityispiirteet heijastuvat osaltaan numeroihin joskus dramaattisestikin, jos jotain tiettyä indikaattoria verrataan vaikkapa edellisen vuoden numeroon. Alan kokonaiskuva ja kulkusuunta näyttäytyy todenmukaisesti vasta pidemmän aikavälin tuloksia tarkkailtaessa ja siinä Responsible Care on todistetusti tuloksia tehnyt.  

Lisätietoja:

Responsible Care on kemianteollisuuden kansainvälinen, kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma. Suomessa se on ohjannut alan kehitystyötä vuodesta 1992. Mukana ohjelmassa on noin 100 yritystä, ja se kattaa noin 80 % kemianteollisuuden tuotannosta ja 60 % henkilöstöstä. 

Vuosittain raportoidaan yhteenvetotiedot noin 30 eri aihealueesta, jotka kertovat ohjelmassa mukana olevien yritysten vastuullisuustyön kehityksestä. Tiedot kertovat muiden muassa kemianteollisuuden, resurssitehokkuudesta, päästöistä, turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista, tuoteketjusta sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä. 

Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta. Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.