Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 §:n ja 38 §:n muuttamisesta

Lausunto annettu työ- ja elinkeinoministeriölle 9.8.2022 (lausuntopalvelu.fi)

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 §:n ja 38 §:n muuttamisesta.

Kemianteollisuus pitää tärkeänä järjestelmällistä työtä ilmastoasioiden edistämiseksi. Ilmastoasiat
koskevat yhteiskunnassa kaikkia toimialoja, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen on usein haastavaa. Lainsäädäntö laadittaessa ja toimenpiteitä pohtiessa onkin kriittistä pystyä edistämään ilmastotavoitteita pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti ilman että vaarannetaan tarvittavia investointeja ja tiekarttojen viitoittamaa polkua kohti ilmastoneutraaliutta.

Jakeluvelvoite on valittu suomessa yhdeksi keskeisimmäksi keinoksi taakanjakosektorin tavoitteiden saavuttamiseksi ja tästä on tärkeää pitää pitkäjänteisesti kiinni. Tavoitteen asetannassa on
oleellista huomioida muun muassa kansallisen strategiaprosessin tuoma ymmärrys ilmasto-, ja
energiatavoitteisiin, sekä EU:n taakanjakosektorin tavoitteet, joita ollaan tällä hetkellä päivittämässä. Suomen taakanjakosektorin tavoite on nousemassa näillä näkymin 50 prosentin tasolle.
Kemianteollisuus ry pitää tästä syystä perusteltuna biopolttoöljyn jakeluvelvoitetta nostamista
vuodesta 2026 alkaen siten, että vuonna 2030 jakeluvelvoite olisi 30 prosenttia.

Tuomas Tikka
Kemianteollisuus ry