Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liit-teen muuttamisesta.

Hallituksen esitysluonnoksessa linjataan veronalennuksista, mutta siinä todetaan myös, että jakeluvelvoitteen täyttämättä jättämiseen liittyvän seuraamusmaksun tasoa porrastetaan tuleville vuosille sovitun jakeluvelvoitteen nousun osalta. Tämän lisäksi, vuosien 2025– 2027 aikana jakeluvelvoitteen noston vaikutus polttoaineiden hintaan kompensoidaan esimerkiksi jakeluvelvoitteen uuden joustomekanismin käyttöönotolla, liittämällä liikennesähkö jakeluvelvoitteeseen ja laskemalla polttoaineiden verotusta, mahdollisuuksien mukaan painottaen uusiutuvan jakeen veron keventämistä.

Jakeluvelvoitelakiin on RED III -direktiivin implementoinnin myötä odotettavissa paljon muutoksia ensi vuoden syksyllä tulevaan hallituksen esitykseen. Ymmärtääksemme jakeluvelvoitelain uudistamisen HE:t kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle. 

Kemianteollisuuden mielestä on hyvin tärkeää, että kaavailtuja muutoksia ja tässä tapauksessa erityisesti liikennesähkön lisäämisestä, seuraamusmaksuista ja joustomekanismeista tehdään TEMin johdolla avoin, perusteellinen ja elinkeinoelämää osallistava selvitystyö ja vaikutusten arviointi poliittisen päätöksenteon tueksi. Näin toimimalla varmistamme yhdessä yhteiskunnan kokonaisetua palvelevaa lainsäädäntöä.  

Jakeluvelvoite on ollut keskeisin Suomessa valittu keino liikenteen hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi. Vain pitkäjänteisellä jakeluvelvoitteen kehityspolulla voidaan mahdollistaa ennustettava ja vakaa toimintaympäristö, mikä myös mahdollistaa sitä tukevia investointeja ja hedelmällistä T&K&I -toimintaa.