Hyppää sisältöön

Lausunto: Valtioneuvoston asetusluonnos mekaanisesti kierrätetyn uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista

Lausunto VN/6588/2023 annettu 31.5.2023 (lausuntopalvelu.fi).

Kommentit pykäliin ja niiden perusteluihin

1 §: Tarkoitus ja soveltamisala

Kemianteollisuus ry kannattaa sitä, että mekaanisesti kierrätetylle uusiomuoviraaka-aineelle esitetään jätteeksi luokittelun päättymistä koskevia arviointiperusteita. Kuitenkin toteamme, että EEJ-kriteerien luomista kemialliselle kierrätykselle on toivottu, joten olisi ollut hyvä sisällyttää kaikki vaihtoehdot mukaan tekniikasta riippumatta EU-tasolla. Luomalla kansallista kriteeristöä hankaloitetaan sisämarkkinoiden toimintaa.

Lisäksi pyydämme sisällyttämään asetukseen tarkennuksen, jossa linjataan selkeästi muussa EU-maassa jo kertaalleen EEJ-statuksen saavuttaneiden materiaalien olevan tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolella. Kierrätysmateriaalien markkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että Suomi hyväksyy muiden EU-maiden käytäntöjen mukaiset EEJ-statukset, ja toimijat voivat luottaa siihen, että jo kertaalleen EEJ-statuksen saavuttaneet kierrätysmateriaalit eivät muutu uudelleen jätteeksi Suomeen tuotuina.

 

2 §: Määritelmät

Asetusluonnoksen 2 §:ssä tarkoitetaan ”uusiomuoviraaka-aineella muovijätteestä valmistettua, pelletin, murskeen tai hiutaleen muotoon saatettua muovimateriaalia, joka on käytettävissä uusien muovituotteiden valmistuksen raaka-aineena sellaisenaan ilman jatkokäsittelyä;”. Murskeen ja hiutaleen osalta on syytä todeta, että määritelmä ei automaattisesti kaikissa tapauksissa täyty.

3 §: Uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat arviointiperusteet

3 §:ssä on säädetty EEJ-luokittelun arviointiperusteista. Edellä 2 §:stä sanottuun viitaten, asetuksessa tulisi huomioida myös se, että EEJ-luokittelun edellytys tulee aina olla, että tuotteella on markkinat tai kysyntää.

4 §: Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmä

5 §: Muovijätteen vastaanotto

6 §: Muovijätteen vastaanottokirjanpito

7 §: Muovijätteiden varastointi

8 §: Muovijätteiden esikäsittely

9 §: Muovijätteen hyödyntäminen

10 §: Uusiomuoviraaka-ainetta koskevat määritykset

11 §: Näytteenoton, näytteiden analysoinnin ja tulosten dokumentointi

12 §: Hyödyntämistoimen läpikäyneen uusiomuoviraaka-aineen sallitut käyttötarkoitukset

12 §:n sallitut käyttötarkoitukset jättävät muotoilultaan epäselväksi, onko pykälä tarkoitettu esimerkkiluetteloksi, ja mikä sen käytännön merkitys asetuksen soveltamisalalle on. Esitämme, että pykälää selkeytetään luettavuuden parantamiseksi

13 §: Hyödyntämistoimen läpikäyneen uusiomuoviraaka-aineen varastointi

14 §: Valmistajan vaatimustenmukaisuusilmoitus

15 §: Vaatimustenmukaisuusilmoituksen sisältö

16 §: Ilmoitus- ja raportointivelvollisuus

Voimaantulo

Kommentit liitteisiin ja niiden perusteluihin

Liite 1: hyödyntämistoimessa sallitut syöttöpanokset

Liite 2: vaarallisten aineiden vaaraluokat ja –kategoriat

Liite 3: sulaindeksin määrittäminen

Muuta lausuttavaa

Kommentit ehdotuksen vaikutuksiin (muistion 4. kohta)

Mahdolliset muut kommentit

Vilenius Pia
Kemianteollisuus ry