Hyppää sisältöön

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

Lausunto VN/4987/2022 annettu 25.1.2023 (lausuntopalvelu.fi)

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä luonnoksesta valtioneuvoston
asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027 – VN/4987/2022.
Kemianteollisuuden tavoitteena on olla luontopositiivinen ja hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä
osana omaehtoista vastuullisuusohjelmaa, Responsible Care. Tavoite ei ole helppo ja erilaisissa jatkoselvityksissä onkin tunnistettu kriittisiä tekijöitä, joita tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan niin toimintaympäristöltä kuin toimialan yrityksiltä itseltään. Selvityksien perusteella on kuitenkin selvää,
että kemianteollisuuden yrityksien on mahdollista kutistaa hiilijalanjälki minimiin ja samalla kasvattaa kädenjälki todella suureksi. Toisin sanoen, kutistaa tehtaiden suorat päästöt Suomessa ja
mahdollistaa samalla globaaleille asiakkaille merkittävät päästövähennykset.

Luontopositiivisen ja hiilineutraalin kemianteollisuuden saavuttaminen tulee vaatimaan massiiviset investoinnit esimerkiksi sähköistymiseen, sekä hiilineutraaliutta tukeviin vaihtoehtoisiin raaka-aineisiin. Energia-tuilla on oleellinen rooli yhtenä mahdollistajana näille muutoksille.

Kemianteollisuus ry:n yksityiskohtaisemmat näkemykset asetusluonnokseen
1. Energiatuen minimitasoa on nostettu tasolle 50 000 euroa
Kemianteollisuuden mielestä tukitaso olisi hyvä säilyttää nykyisessä 10 000 euron tasolla. Tukea
tulisi voida hakea myös pienemmän mittakaavan hankkeille, joten 50 000 euron raja voi olla liian
korkea.
2. Tukea ei tule rajata liian tiukasti
Tukien tarve on tyypillisesti suurta uusille teknologioille ennen kuin ne ovat kaupallisesti kannattavia. Tukikelpoisuuden on tärkeää säilyä riittävän kauan, jotta kuilu uuden teknologian ensimmäisen investoinnin ja kaupallisen kannattavien investointien välillä saadaan katettua mahdollisimman hyvin.

Lisäksi Tulkinta tukikelpoisuuden laajuudesta tulisi ulottua riittävän pitkälle hankekokonaisuuksissa. Esimerkiksi vedyn tuotantolaitos ei ole pelkästään elektrolyyseripaketti vaan niiden ympärille tarvitaan erilaisia tukitoimintoja ja infraa, jotta kokonaisuus saadaan toimimaan.

Tukikelpoisuuden tulisi myös ulottua mahdollisimman monipuolisesti hiilineutraaliutta edistäviin
hankkeisiin ja sovelluksiin, sekä tulevaisuuden ratkaisuihin. Esimerkiksi vedyn jatkojalosteiden
kuten ammoniakin tuotantohankkeiden edistäminen on vetyinvestointien ohessa yhtä lailla tärkeää, jos haluamme eroon fossiiliseen pohjautuvasta ammoniakista ja löytää vaihtoehtoja esimerkiksi laivojen polttoaineille tai energian varastoinnille.

Tuen tulisi myös soveltua mahdollisimman laajasti uusiutuvan energian hankkeisiin, sekä erilaisiin
energian varastointiin liittyviin hankkeisiin.

Niin kutsuttujen tavanomaisien energiainvestointien ja hankkeiden tulisi säilyä tukikelpoisina, mikäli yritys on sitoutunut energiatehokkuussopimukseen.

Tuomas Tikka
Kemianteollisuus ry