Hyppää sisältöön

Kumiteollisuus ry:n ja Muoviteollisuus ry:n lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Lausunto VN/18706/2020-OKM-1 annettu 21.9.2020 opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Vientiteollisuuden työnantajaliitot Muoviteollisuus ry ja Kumiteollisuus ry kiittävät mahdollisuudesta lausua näkemyksemme luonnoksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen laskentaperusteista.

Asetusluonnoksessa esitetään tarkistettavaksi ammatillisten tutkintojen kustannuskertoimia vuosien 2018-2019 toteutuneiden kustannusten perusteella. Lisäksi asetuksessa ehdotetaan tarkennettavaksi opiskelijavuosien laskentaa ja opiskelijapalautteen keräämistä koskevia säännöksiä sekä lisättäväksi asetukseen työelämäpalautta koskevat säännökset. Uusia kustannuskertoimia sovellettaisiin ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2021 rahoitusta.

Muovi- ja Kumiteollisuuden näkökulmasta tulee suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen osalta ehdottomasti jatkaa ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä päätetyllä mallilla: rahoitusrakenne 70/20/10 tulee tarkistaa viimeistään vuoden 2021 aikana siten, että työelämäpalautteen ja työllistymisen painokertoimia kasvatetaan. Tämä kannustaa yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen, mikä on myös reformin sekä jatkuvan oppimisen uudistuksen suuntaviivojen tavoitteiden mukaista. Tutkinnon osat ovat työelämän näkökulmasta nopein ja joustavin tapa kehittää henkilöstön osaamista erilaisissa osaamisen tason nostoa vaativissa toimenpiteissä.

Muovi- ja Kumiteollisuus kiittävät erityisesti kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon siirtämisestä kustannusryhmästä 2 kustannusryhmään 3. Nosto on oikean suuntainen ja osaltaan turvaa osaamisintensiivisten teollisuuden alojen laadun varmennusta. Tutkintojen kustannukset tulisi korvata toteutuman mukaan, ja täten molemmat liitot myös edelleen kannattaisivat prosessiteollisuuden perustutkinnon siirtämistä ylempään koriin.

Investointi-intensiivisten teknillisten alojen tulisi tarkastella pitkäjänteisesti myös oppimisympäristöjen näkökulmasta. Tekniikan alalla oppimisympäristöt vaativat kalliita laiteinvestointeja, joita perusrahoituksella ei voida toteuttaa. Näihin tarvittaisiin jatkossa lisää hankemuotoista rahoitusta.

Jatkossa rahoituksen perusteita tulee pystyä korjaamaan niin, että lyhyen aikavälin toteutuneiden kustannusten lisäksi seurataan muitakin koulutuskustannusmittareita. Näemme, että kustannukset tulisi jatkossa tarkastella toteutuneiden kustannusten näkökulmasta vähintään kahden vuoden välein myös korottaen tai laskien tutkintojen kustannusryhmää useitakin kertoja peräkkäin.  Rahoituksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon (pienten) ja kalliiden koulutusalojen erityispiirteet.

Kunnioittavasti Helsingissä 21.9.2020                                                               

Sami Nikander                                                                          Vesa Kärhä
Toimitusjohtaja, Kumiteollisuus ry                                           Toimitusjohtaja, Muoviteollisuus ry
www.kumiteollisuus.fi                                                                www.plastics.fi