Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista

Lausuntopyyntö: VN/34059/2021. Lausunto annettu Opetus- ja kulttuuriministeriölle 20. kesäkuuta 2022.

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista.

Kemianteollisuus ry pitää huomionarvoisena, että kyseinen suuri kokonaisuus tulee lausunnolle hallituskauden loppupuolella, eikä siitä sellaisenaan löydy esitystä hallitusohjelmasta. Uudistus on merkittävä, ja koskee erityisesti ammatillista koulutusta ja sen rahoitusta, joka tässä ehdotuk­sessa ollaan jakamassa kahteen eri kokonaisuuteen. Yhden rahoitusmallin sijaan ammatillista koulutusta siis jatkossa rahoitettaisi kahden eri rahoitusmallin kautta. Kemianteollisuus ry ei näe syytä monimutkaistaa nykyistä mallia.

Lausuntoesityksessä todetaan esityksen valmistelun sisältäneen laajaa sidosryhmäyhteistyötä. Tämä yhteistyö on keskittynyt paljolti oppilaitoskenttään, eikä työelämän edustusta ole kuultu. Tämä on valitettavaa, sillä työelämän edustajilla olisi tarjota runsaasti tietoa työelämän tulevai­suuden tarpeista. Näiden tarpeiden ympärille luotu dialogi olisi tehokas keino kehittää koulutuk­sen sisältöjä työelämän tarpeita vastaavaksi. Osaajapula ja huoli osaamisen laadusta ovat kemi-anteollisuudessa aito huoli, ja parhaiten parantaisimme tilannetta puuttumalla siihen aktiivisesti yhdessä. Kemianteollisuus on osaamis- ja turvallisuusintensiivinen toimiala, johon haluamme jat­kossakin työllistää parhaita mahdollisia ammattiosaajia. Alan kunnianhimoiset hiilineutraalisuusta-voitteet luovat lisää haastetta opetuksen sisältöjen vastaavuuteen työelämän tarpeiden kanssa.

Kemianteollisuus ry ei kannata esitettyjä muutoksia varsinkaan rahoitusmallin osalta. Esitetyssä on nyt lähdetty kokonaisuudessaan toisen asteen laajennuksen mukaisesta oppivelvollisten kou­lutuksen lähtökohdista, ja yrityksille tärkeä ja merkityksellinen jatkuva oppiminen (AT, EAT) on unohdettu kokonaan. Lainsäädäntöä tulisi tarkastella kokonaisuutena ja sen muutosten vaikutuk­sia arvioida myös tulevaisuuden osaamisen ja työelämän kannalta, ei ainoastaan oppivelvollisten näkökulmasta. Väylät kohti ammatti- ja erikoisammattitutkintoja on myös rahoituksen puolesta pidettävä auki, sillä ne ovat teollisuudessa laajasti hyödynnetty osaamisen kehittämismahdolli-suus. Kemianteollisuus ry on erittäin huolissaan AT- ja EAT -tutkintojen toteutumisesta jatkossa, jos esityksen mukaiset muutokset rahoitusjärjestelmässä toteutuvat. Tämä vähentäisi huomatta­vasti yritysten mahdollisuuksia hyödyntää ao. tutkintoja jatkuvan oppimisen välineenä jatkossa. Lisäksi muutos saattaa sisältää työelämälle sellaisia vaikutuksia, joita emme vielä osaa enna­koida.

Rahoitusmallin kahtia jakaminen merkitsisi ammatillisen koulutuksen järjestämisen taantumista ammatillisen koulutuksen reformia edeltävälle tasolle. Reformi on astunut voimaan vuonna 2018, eikä sen vaikutuksista ole vielä tehty kunnollista arviointia. Tämän lisäksi ammatillista koulutusta uudistettiin mittavasti toisen asteen maksuttomuudella ja oppivelvollisuuden laajennuksella vuonna 2020. Nämä uudistukset olisi syytä arvioida laajasti ennen uusia uudistuksia. Työelä-määnkin on kaikunut oppilaitosten pyyntö siitä, että heille annettaisi työrauha kehittää työskente­lyään jo tehtyjen muutosten puitteissa.

Lopuksi: ammatillisen koulutuksen kokonaisuuksia on nykyisen rahoitusmallin mukaan voinut suorittaa myös osissa. Uudistus ilmeisesti poistaisi tämän mahdollisuuden. Kemianteollisuus ry huomauttaa, että osakokonaisuudet ovat mm. oppisopimusten erittäin tärkeä osa, ja juuri sel­laista oleellista joustoa, jota työelämä koulutusjärjestelmältä kaipaa. Tuo jousto ei saa poistua, sitä päinvastoin tarvitaan lisää.

***

Lausuntopyynnön VN/34059/2021 sisältö

Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista.

Tavoitteet

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, oppivelvollisuuslakia, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Esitys perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen koulutuspoliittisen selonteon toimenpide-ehdotusten perusteella käynnistetyn toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeen ehdotuksiin.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opintojen yhdistämistä ja kaksoistutkinnon suorittamista koskevia säännöksiä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin sisältyviä ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteita siten, että ne nykyistä paremmin vastaisivat oppivelvollisille suunnatun koulutuksen tarpeisiin.

 ***

 

Lisätietoja

Mika Aalto

Toimitusjohtaja

mika.aalto@kemianteollisuus.fi

050 438 9247

 

Anni Siltanen

Johtava asiantuntija

anni.siltanen@kemianteollisuus.fi

044 562 5991