Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä valtioneuvoston avustuksesta

Kannanotto TEM/2200/03.01.02/2017 annettu työ- ja elinkeinoministeriölle 27.11.2017

Kemianteollisuus kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa ehdotuksesta valtioneuvoston asetuksesksi kiertotalouden investointi-ja kehittämisavustukseksi myönnettävästä valtionavustuksesta.

Ehdotuksen tavoitteena on edistää kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeita. Asetusehdotus sisältää keskeiset avustuksen myöntämiseen ja käyttöön liittyvät ehdot, jotka koskevat muun muassa avustuksen hyväksyttäviä kustannuksia ja erityisiä hankkeissa noudatettavia ehtoja.

Muutamia huomioita ehdotuksesta:

Asetuksen muistiota lukiessa jää epäselväksi se, minkälaisiin hankkeisiin ko. avustusta on mahdollista hakea.

  • 2 Määritelmät todetaan seuraavaa:

                      ”Pykälässä määriteltäisiin asetuksen soveltamisen kannalta keskeiset käsitteet.

Pykälään ehdotetaan otettavaksi pilotointi- ja demonstraatiohankkeiden, investoinnin ja selvityshankkeen määritelmiä. Lisätalousarvion momentin perusteluissa mainitaan, että selvityshankkeet eivät ole kuitenkaan tarkoitettu yksittäisten yritysten tavanomaisia liiketoiminnan perustamis-, laajennus-, kannattavuus-, kehitys-, suunnittelu-, markkinointi- ja testausselvityksiin eikä muihin vastaaviin selvityksiin.”

  • 5 Avustuksen käyttötarkoitus todetaan seuraavasti:

”Tarkoituksena on edistää yritysten ja muiden toimijoiden systeemistä muutosta kohti kiertotaloutta. Avustus on tarkoitettu aineellisiin tai aineettomiin investointeihin, jotka sisältävät uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja, uusia alustoja tai digitaalisia palveluja, toimintamalleja sekä tuote- ja palvelusuunnittelua, joka tukee tuotantoa tai käyttöä, korjaamista, huollettavuutta, päivittämistä, jakamista, vuokraamista taikka muuta kiertotalouden kaupallista käyttöönottoa.”

  • 2 ja §5 perusteella vaikuttaisi siltä, että avustusta ei olisi mahdollista hakea esimerkiksi konkreettisiin laitoshankkeisiin tai investointien pohjaksi tehtäviin selvityksiin, mikäli voidaan katsoa selvityksen olevan tavanomainen liiketoiminnan perustamis-, kehitys- tai laajennuskustannus.

Tämän tyyppinen investointiavustus olisi monesti tarpeen juuri prosessien, teknologioiden yms. kehittämiseen ja konkretisointiin tai esimerkiksi materiaali- tai resurssitehokkuusselvityksen tekemiseen, jotta voidaan vertailla eri raaka-ainevaihtoehtoja ja esimerkiksi niiden vaikutusta energian- tai vedenkulutukseen.

Koska §5:ssä ei mainita mitään muita esimerkkejä kuin liiketoimintamallit, sähköiset alustat ja tuote- tai palvelusuunnittelu, jää epäselväksi, onko avustus ylipäänsä tarkoitettu esimerkiksi kierrätysteknologioiden kehittämiseen tai uusioraaka-aineiden ja sivuvirtojen käyttämisen edistämiseen teollisessa tuotannossa. Pykälien perusteella ei myöskään selviä, onko avustusta mahdollista hakea pelkästään uuteen toimintaan tai palveluun. Katsomme, että avustusta pitäisi ehdottomasti voida hakea myös olemassa olevan toiminnan kehittämiseen kiertotalousajattelun suuntaan.

  • 10 todetaan, että ”Siksi vaikuttavuutta arvioitaessa on tärkeää, että avustuksen saaja on velvollinen maksatushakemuksen yhteydessä antamaan loppuraportin hankkeen tuloksista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista.” Mikäli jo aiemmin mainitut suuremman mittakaavan prosessien ym. kehittäminen ja niihin liittyvät prosessi- ym. investoinnit luetaan avustuksen saajien piiriin kuuluviksi, ei esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinnin ja lupakäsittelyjen pituuden vuoksi ole realistista olettaa, että hankkeet olisivat vielä käynnistyneet vuoden 2019 loppuun mennessä tai että tuolloin olisi vielä olemassa loppuraporttia hankkeen tuloksista ja hyödyntämismahdollisuuksista. Myös esimerkiksi laajamittainen it-hanke voi hyvinkin viedä useamman vuoden ennen kuin siitä on saatavilla konkreettisia tuloksia ja tietoja hyödyntämismahdollisuuksista. Toimijoiden kannalta olisi siis hyvä konkretisoida myös sitä, tuleeko avustusten maksamisen tapahtua vuosien 2018-2019 aikana vai tuleeko avustusta saavan hankkeen olla valmis 2019 lopussa.

 

Kunnioittavasti
KEMIANTEOLLISUUS RY
Sami Nikander
johtaja