Kemianteollisuuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Kannanotot | 17.10.2017

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Kiitämme myös lausunnolle annetusta lisäajasta.

 

Lausumme seuraavaa:
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lakiin uusi ympäristölupamenettelyä kevyempi ennakkovalvonnallinen ilmoitusmenettely. Ilmoitusmenettelyssä karsittaisiin mm. edellytettävien kuulemisten määrää verrattuna ympäristölupaan. Esityksessä annetaan myös mahdollisuus aloittaa toiminto aiemmin kuin 90 vuorokauden kuluttua ilmoituksen antamisesta, mikäli ilmoituksen vastaanottanut viranomainen näin katsoo. Tämä voisi merkittävästi nopeuttaa toiminnon käynnistämistä.

Esityksessä kemianteollisuuden alan yritysten toiminnoista ilmoitusmenettelyn piiriin olisi mahdollista siirtää ainoastaan polttonesteiden tai terveydelle ja ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 100 m3, mikäli varasto ei ole osa luvanvaraisen laitoksen toimintoja. Muut toiminnot ja laitokset säilyisivät edelleen luvitettavien toimintojen piirissä. Vaikutus on näin ollen kemian alan yrityksille melko vähäinen.

Parhaillaan käynnissä olevassa "KETJUA"-hankkeessa on selvitetty kemikaalivarastoja koskien ns. kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukaisen lupa- ja ilmoitusmenettelyn sekä ympäristönsuojelulain mukaisen lupamenettelyn päällekkäisyyksiä sekä mahdollisia aukkoja ennakkovalvonnassa. Selvityksen mukaan lupaavin tapa keventää kemikaalivarastojen ennakkovalvontaa on vapauttaa ne ympäristöluvanvaraisuudesta. Ehdotetussa menettelyssä ympäristöviranomainen antaisi lausunnon ja kirjaisi samassa yhteydessä toiminnon omaan valvontarekisteriinsä. Ympäristönsuojelun hyvät käytännöt perustuisivat Tukesin ohjeistukseen. Kemianteollisuus pitää tämän menettelyllisen mahdollisuuden selvittämistä ensisijaisena vaihtoehtona nyt ehdotettuun ilmoitusmenettelyyn siirtymiseen nähden.

Merkittävä osa nykyisistä ympäristölupahankkeista on olemassa olevien toimintojen muutoslupia. Ehdotamme, että yleinen ilmoitusmenettely otettaisiin käyttöön myös olemassa olevien ympäristöluvallisten kohteiden muutosluvissa, mikäli kyseessä ei ole olennainen muutos toiminnassa ja sen ympäristövaikutuksissa.

Kemianteollisuus kannattaa yleisesti yrityksiltä edellytettävän luvituksen keventämistä ja luvitusprosessien nopeuttamista, ympäristönsuojelun tasoa kuitenkaan heikentämättä.

Kunnioittavasti
KEMIANTEOLLISUUS RY 

Sami Nikander
johtaja 

 

 

 

 

 

Katso myös
Blogit | 09.05.2019

Sami Nikander: Sähköllä iso rooli ilmastomuutoksen ratkaisemisessa ja teollisuuden investointipäätöksissä − kemianteollisuus on jo oman hiilineutraalisuustavoitteensa asettanut

Uutiset | 07.05.2019

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine palkittiin mustan hiilen vähentämisessä

Uutiset | 24.04.2019

Jätevesijärjestelmät kuntoon lokakuun loppuun mennessä - ohjeet kampanjasivulta

Uutiset | 23.04.2019

Kestomuoviset putkistot kemikaaliputkistoissa – opas ja seminaari 13.5.2019