Hyppää sisältöön
Etusivu Maailmaa muuttavia töitä Vastuullisuus Tehokasta ja omaehtoista ennakointia

Tehokasta ja omaehtoista ennakointia

Muuttuvassa toimintaympäristössä kyky nähdä kulman taakse on menestyksen edellytys. Responsible Care auttaa yrityksiä mm. kehittämään ennakoinnin ja varautumisen osaamista sekä mittaroimaan monimutkaista turvallisuusympäristöä. Näin syntyy kyvykkyyttä kehittää entistä kestävämpiä ja turvallisempia prosesseja ja tuotteita. 

 

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä tulosta kemianteollisuudessa. Tuotannon turvallisuuteen kuuluu myös prosessiturvallisuus.

Turvallisuusosaaminen on tärkeä osa kemianteollisuuden henkilöstön ammattitaitoa. Kemianteollisuuden Reponsible Care -vastuullisuusohjelmassa mukana olevissa yrityksissä järjestetään lähes 3000 koulutustilaisuutta ympäristö-, terveys- ja turvallisuusaiheista vuosittain. Kemianteollisuus ry tekee turvallisuusosaamiseen liittyvissä asioissa yhteistyötä Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan sekä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa.

Tuotevastuu tarkoittaa kemianteollisuudelle turvallisia tuotteita, vastuullisia toimitusketjuja sekä terveyden, ympäristön ja sosiaalisen vastuun kannalta kestäviä valmistusprosesseja. Tuotteiden turvallisuus on aina arvioitava objektiivisesti koko elinkaaren ajan raaka-aineista valmistukseen, kulutukseen, kierrätettävyyteen tai hävitykseen asti. 

REACH- asetus ja kemikaalien luokitusta, merkintää ja pakkaamista koskeva CLP-asetus asettavat korkeat vaatimukset kemikaalien ominaisuuksien selvittämiselle ja niiden turvallisen käytön varmistamiselle. Lisäksi lukuisat tuotekohtaiset säädökset asettavat erilaisia tiedottamisvelvoitteita ja edellytyksiä tuotteen koostumukselle. Kaikki keskeiset tuotesäädökset ovat EU-asetuksia, joilla mahdollistetaan kemikaalien vapaa liikkuvuus unionin alueella. Kemianteollisuus pyrkii yhteistyössä viranomaisten kanssa varmistamaan, että säädökset toimeenpannaan yrityksille tasapuolisella tavalla ja niiden edelleen kehittäminen pohjautuu tieteelliseen tietoon. 

Tuotelainsäädännön tärkeimmät säädökset

 • Aineiden ja seosten luokitusta, merkintää ja pakkaamista koskeva CLP-asetus
 • Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskeva Reach-asetus
 • Eliöntorjunta-aineiden ennakkohyväksymistä koskeva Biosidiasetus
 • Torjunta-aineiden ennakkohyväksymistä koskeva kasvinsuojeluaine-asetus 

Työtä ja toimintaa, mitä ei voi tehdä aiheuttamatta vahinkoa ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle ei tule tehdä. Siksi turvallisuus on ehto sille, että kemianteollisuutta voi Suomessa olla. Kemianteollisuuden aineisiin ja laitteisiin liittyy vaaroja, joista seuraa onnettomuusriski. Riskienhallinta onkin keskeinen osa kaikkea kemianteollisuutta. 

Onnettomuudet voidaan välttää siten, että: 

 1. Käytettävät laitteet ovat käyttötarkoitukseen sopivat ja hyvässä kunnossa. 
 1. Laitteita ja kemikaaleja käsittelevät työntekijät ovat ammattitaitoisia ja pystyvät suorittamaan tehtävät oikein ja siten turvallisesti. 
 1. Riskeihin on varauduttu niin, että riskit on tunnistettu ja siellä missä riski onnettomuudelle on korkea ja/tai onnettomuuden mahdolliset seuraukset ovat suuret, on useita mekaanisia suojia, joiden tehtävä on pysäyttää onnettomuuteen johtava tapahtumaketju. Näitä ovat esimerkiksi turva-automaatio ja varoventtiilit. 
 1. Osaava henkilökunta tunnistaa vaaratilanteet ja osaa toimia oikein. 

Turvallisuus kattaa laajasti yritysten toimintaa ja jotta sen hallinta olisi helpompaa se jaetaan osa-alueisiin: 

 • Työturvallisuus: Henkilöiden turvallisuus on aina kaikkein tärkeintä. Työntekijöiden tulee osata työtehtävät, tiedostaa työpaikan vaarat ja riskit ja suojautua niiltä. Lisäksi työn tekeminen tulee ohjeistaa ja johtaa niin, että työ tehdään turvallisesti. 
 • Prosessiturvallisuus: Laitteet ja laitteistot tulee olla hyvässä kunnossa ja niitä tulee käyttää ja huoltaa tarkoituksenmukaisesti. Laitteiden kunnon seurata on keskeinen osa kemianteollisuutta. Laitteisiin tehtävät muutokset tulee toteuttaa hallitusti ja riskit ymmärtäen. 
 • Ympäristön turvallisuus: Ympäristöön ei tule päästää aineita, jotka eivät sinne kuulu. Yrityksen ympäristölupa antaa tuotannolle rajat, joiden sisällä toimitaan. 
 • Kuljetusten turvallisuus: Kuljetusten yhteydessä kemikaalit ovat lähellä kaikkia ihmisiä ja ympäristöä ja siksi kuljetusten turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta sekä kansainväliset määräykset säätelevät kemikaalien kuljettamista. 
 • Fyysinen turvallisuus (Security): Koska kemianteollisuus on yhteiskunnalle merkittävä teollisuuden ala ja koska kemikaalit ovat usein vaarallisia aineita, on vaarana, että asiattomat henkilöt pyrkivät joko varastamaan kemikaaleja tai aiheuttamaan muuta vahinkoa yrityksille. Tätä varten yritysten on huolehdittava, että asiattomat eivät pääse käsiksi kemikaaleihin eikä tuotantolaitoksiin. 
 • Kyberturvallisuus: Yritysten tietojärjestelmät ja jotkut merkittävät laitteet ovat yhteydessä internettiin. Tämä voi avata reitin rikollisille tunkeutua yrityksen järjestelmiin. Yritysten on siksi huolehdittava, että nämä yhteydet on suojattu hyvin. 

Kemianteollisuuden tapaturmataajuus on huomattavasti pienempi kuin Suomen teollisuudessa keskimäärin

Vuodesta 2000 poissaoloon johtaneet tapaturmat ovat vähentyneet neljäsosaan. Aktiivisesta turvallisuusajattelusta kertoo myös jatkuvasti kasvava turvallisuushavaintojen ja tilastoitujen läheltä piti -havaintojen määrä.​

Vastuullisuutta mitataan tarkasti kemianteollisuudessa

Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelma on toiminut Suomessa yli 30 vuotta. Ohjelmaan sitoutuneet yritykset raportoivat vuosittain tuotannon ja tuotteiden kestävyydestä ja turvallisuudesta. Näin saamme tarkoin mitattavaa tietoa kemianteollisuuden turvallisuuskehityksestä.