Kemianteollisuuden Osaamiskartoitus 2018

 

Kemianteollisuus ry on tehnyt osaamistarvekartoituksen, jossa selvitetään yritysten lähivuosien osaamistarpeita. Kartoituksen pohjalta laadittu raportti julkaistiin 10.10. ja se on luettavissa täällä.  

Poimintoja kartoituksen tuloksista:

  1. Kemianteollisuudessa ei vielä koeta laajaa työvoimapulaa. Työvoiman saatavuuden kiristyminen näkyy jo myös osaamiskartoituksen vastaajayrityksissä. Vaikeuksia on koettu erityisesti sähkö- ja automaatioammattilaisten, insinöörien sekä joidenkin erikoisosaajien rekrytoinnissa.   

  2. Työ opitaan työssä työtehtävästä riippumatta. Koulutusjärjestelmän tehtävä on luoda oppimisen perusta työelämälähtöisyyttä lisäämällä.

  3. Ammatillisen koulutuksen reformin hallittu toteutus on turvattava. Yritysten vastuuta kouluttamisesta ei tule enää kasvattaa. Lähiopetuksesta ei tule enää tinkiä.

  4. Korkea-asteen koulutukseen ollaan pääosin tyytyväisiä. Yliopistokoulutuksessa esim. kemian perusosaamisen turvaamisen ja laaja-alaisuuden kasvattamisen välille toivotaan tasapainoa.

  5. Yritysten digitalisaatio-osaamisessa koetaan eniten puutteita. Oman alan tuotantotekniikat sekä huolto ja kunnossapito osataan hyvin.

  6. Ei vain matematiikka vaan myös luonnontieteet. Matematiikka kehittää ajattelua ja luonnontieteellinen osaaminen luo pohjan innovaatioille. Matematiikan pakolliselle yo-kokeelle kannatusta.

  7. Turvallisuus on osa ammattitaitoa. Oikeaan turvallisuusasenteeseen kasvattava turvallisuuskulttuuri luotava kaikkiin oppilaitoksiin.

  8. Maahanmuuttajien työllistymisen esteenä puutteellinen kielitaito. Ulkomaisten huippuasiantuntijoiden rekrytointia vaikeuttaa Suomen heikko vetovoima.

  9. Tavoitteeksi koulutusjärjestelmä, joka luo mahdollisuudet jatkuvalle oppimiselle läpi elämän

 

Osaamiskartoitusta varten Innolink Research Oy haastatteli puhelimitse 153 Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten johdon edustajaa 127:ssa yrityksessä. Lisäksi toteutettiin 15 syvähaastattelua, joissa paneuduttiin erityisesti osaamisen laatuun, rekrytointeihin ja koulutusjärjestelmään kohdistuviin odotuksiin.