Hyppää sisältöön

Ehdotus uudeksi valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta

Lausuntopyyntö valtioneuvoston kansliasta 22.8.2023.

Suomen menestys on kiinni sen kyvystä uudistua, luoda uusia ratkaisuja ja talouskasvua sekä vastata vihreän siirtymän luomiin haasteisiin. Ehdotus uudeksi valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta (TIN) on tarvittu uudistus, joka vahvistaa neuvoston asemaa ja turvaa toiminnan pitkäjänteisyyden sekä auttaa strategisessa ohjauksessa.

Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen edellytys on talouskasvu. Siksi on tärkeää, että kasvu ja kilpailukyky on huomioitu osana neuvoston toimialan kuvausta. Kuvauksessa on hyvä noudattaa parlamentaarisen TKI-työryhmä määrittelyä, jossa puhutaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä kasvusta.

Kemianteollisuus ry antaa tukensa tehtävien laajennuksille kuten aloitteiden tekemiselle, maakuvan edistämiselle ja rahoituksen strategiselle suuntaamiselle. Myös muutokset ministerikokoonpanossa, johtamisessa ja sihteeristössä ovat mielestämme kannatettavia. Sidosryhmien ja asiantuntijaverkostojen osallistaminen strategiseen työhön on olennaista, jotta päätökset pystytään tekemään laajakatseisesti oikean ja kattavan tiedon varassa. Kemianteollisuus ry pitää lisäksi tärkeänä, että sekä neuvostossa että valmistelevassa sihteeristössä on edustettuna laaja-alainen osaaminen eri politiikkalohkojen, tutkimuksen ja erityisesti elinkeinoelämän TKI-toiminnan osalta. Tutkimus- ja innovaationeuvoston pitkäjänteisyyden takaa toimivaksi koettu yhteistyö, jossa eri tahot ovat tasavertaisesti edustettuina.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston tulee pyrkiä toimillaan mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä tehdä työtä näkyvästi ja aktiivisesti. Neuvoston toiminnalle ja tavoitteiden toteutumiselle tulisi asettaa selkeät mittarit, jotka näyttävät vaikuttavuuden sekä lyhyen- että pitkän tähtäimen toimien osalta. Näin pystytään todentamaan tutkimus-, tuotekehitys ja innovaatioinvestointien kasvu kohti tavoiteltua 4 % bkt:sta ja matkaa kohti maailman TKI-kärkeä.