Hyppää sisältöön

Rasmus Pinomaa: Materiaalitehokkuudella taklataan kaksi suurta ihmiskunnan haastetta kerralla – pakkauspilotin tulokset ovat selvillä

Tuotteet ja niiden pakkaukset ovat tärkeä palanen ilmastonmuutoksen torjunnan palapelissä. Raaka-ainevalinnat tuotteissa ja pakkauksissa voivat vähentää ympäristövaikutuksia huomattavasti. Ympäristökuormituksen väheneminen edistää myös luonnon monimuotoisuutta. Kemianteollisuus etenee kohtii hiilineutraalisuutta pala kerrallaan.

Kemianteollisuudessa hiilineutraalisuutta voi lähestyä kolmen eri osakokonaisuuden kautta. Suorat päästöt aiheutuvat pääosin omasta prosessihöyryn ja energian valmistuksesta sekä valmistusprosessien päästöistä. Epäsuorat energiapäästöt aiheutuvat ostetusta energiasta sekä sen tuottamisen päästöistä. Lisäksi otetaan tarkasteluun myös epäsuorat muut päästöt, joista suurin osa tulee raaka-aineiden hankintaketjun päästöistä. Jotta ilmastonmuutosta voitaisiin torjua ja kiertotaloutta kiihdyttää, tuotteisiin ja pakkauksiin käytettävät raaka-aineet ovat keskiössä. Niin tuotteiden kuin pakkausten fiksulla raaka-ainekäytöllä voidaan taklata kerralla kaksi suurta ihmiskunnan haastetta: ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden vähentyminen.

Kemianteollisuus ry ja neljä sen jäsenyritystä ovat yhteistyössä selvittäneet, minkälaisia pakkauksia kemianteollisuudessa käytetään, sekä miten niitä voisi muuttaa vastaamaan kestävän kehityksen tarpeita. Selvityksen toteutustapa oli syksyllä 2020 järjestetty pakkauspilotti. Mukana pilotissa olivat Berner, Kiilto, Lumene ja Teknos. Pilotissa kerättiin tietoa alle 1000 kg tuote-erien pakkauksista sekä niissä käytettävistä materiaaleista. Pilotista voidaan todeta, että pakkausten kokonaismäärästä muovipakkauksia oli vähän yli 50 %, metallipakkauksia noin 34 % ja puupohjaisia pakkauksia noin 13 %. Muita pakkauksia oli noin 3 %. Pakkausten alkuperät jakautuivat seuraavasti: uudelleenkäytettäviä pakkauksia oli noin 10 %, uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja pakkauksia noin 11 % ja kierrätysmateriaalista valmistettuja pakkauksia noin 9 %. Neitseellisiin raaka-aineisiin pohjautuvia pakkauksia oli kaiken kaikkiaan noin 62 %.

Lopputuloksena pilotista voidaan todeta että noin 30 % mitatuista pakkauksista on jo tällä hetkellä kiertotalouden periaatteiden mukaisia. Yrityksissä kehitetään aktiivisesti uusia ratkaisuja, jotta kestävien pakkausten määrä kasvaisi myös tulevaisuudessa. Yksi selkeä haaste, joka pilotin aikana havaittiin, oli datan saatavuus pakkausten toimittajilta. Tulevaisuudessa ei riitä, että yritys tuntee ainoastaan oman toimintansa, vaan dataa on saatava myös raaka-aineiden ja pakkausten arvoketjuista. Pilottia tullaan jatkamaan vuonna 2021, jotta voidaan vertailla kehitystä vuosien välillä.

Yritykset ovat ilmastonmuutoksen torjunnan eturintamassa. Niissä tehdään se käytännön vastuullisuustyö, joka aloitettiin jo kolme vuosikymmentä sitten Responsible Care -vastuullisuusohjelman myötä. Kemianteollisuudessa onkin jo useita vuosia kehitetty raaka-aineiden käytön seurantaa ja datankeruuta. Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan sitoutuneet yritykset raportoivat vuosittain muun muassa käyttämänsä raaka-ainejakeet.

Kiertotalouden periaatteisiin pohjautuva resurssien käyttö vähentää myös uusien raaka-aineiden tarvetta. Pakkausten uudelleenkäyttö, niiden vähäpäästöinen tuotanto sekä kierrätettävyys ovat keskeisiä ominaisuuksia pakkausraaka-aineen valinnassa. Kemianteollisuus on matkalla kohti hiilineutraalisuutta teko kerrallaan — usein se teko on raaka-ainevalinta.