Hyppää sisältöön

Palkkapöytäkirja paras ratkaisu kemian ylemmille toimihenkilöille

Kemian ylempien toimihenkilöiden työkiistan sovittelu ei ole edennyt toivotulla tavalla, eikä sovittelija ole antanut kiistassa sovintoesitystä. YTN ry:n työnseisaukset ovat alkaneet tänään 9.3.2010 yritysryhmittäin. Kiista koskee ylempien toimihenkilöiden sopimuksen muotoa ja sisältöä. Kemianteollisuudessa käytössä oleva ylempiä toimihenkilöitä koskeva palkkapöytäkirja on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi, joka on käytännössä ottanut huomioon sekä ylempien toimihenkilöiden että yritysten edut. Suomalaisen työvoiman kilpailukyvyn säilyttäminen on myös jatkossa molempien osapuolten yhteinen tavoite.

Ylempien työehdot kunnossa 

Kemianteollisuudessa on noudatettu pitkään ylempien toimihenkilöiden osalta henkilökohtaiseen palkkaukseen perustuvaa järjestelmää kollektiivisopimuksen sijasta. Henkilökohtaiseen palkkaukseen perustuvassa järjestelmässä ovat yhdistyneet sekä ylempien toimihenkilöiden että yrityksen edut.

 
Henkilökohtaisessa kokonaispalkkauksessa on otettu huomioon tehtävän luonne ja vaativuus, jolloin esimerkiksi työtehtäviin liittyvä matkustaminen on huomioitu osana kiinteää kuukausipalkkaa. Jäsenyritykset ovat soveltaneet nykyjärjestelmässä ylempiin toimihenkilöihin samoja työsuhteen ehtoja, esimerkiksi lomarahan, sairausajan palkan ja perhevapaan osalta, kuin muihin työntekijäryhmiinsä.
 
Henkilökohtaiseen palkkaukseen perustuva järjestelmä on antanut useissa maissa toimiville yrityksille mahdollisuuden käyttää yrityskohtaista palkkausjärjestelmää eri maissa toimiville ylemmille toimihenkilöilleen. Tämä on taannut sen, etteivät suomalaiset ylemmät toimihenkilöt ole joutuneet muita huonompaan asemaan esim. T&K-, taloushallinto- tai IT-organisaatioiden sijoituspäätöksiä tehtäessä.
 
Palkkapöytäkirja takaa ansiokehityksen 

Ylempien toimihenkilöiden ansiotaso on viimeisimpien palkkatilastojen mukaan yli 60 % korkeampi kuin toimihenkilöillä. Osapuolia sitova palkkapöytäkirja on taannut ylemmille toimihenkilöille saman ansiokehityksen kuin muille henkilöstöryhmille.


Palkkapöytäkirjalla eteenpäin
 

Ylemmät toimihenkilöt ovat osaamisellaan avainasemassa kemianteollisuuden kehittymisen kannalta. Kemianteollisuus ry:n hallitus on todennut palkkapöytäkirjan olevan sekä ylempien toimihenkilöiden että yritysten kannalta hyvin toimiva ratkaisu, jota on syytä jatkaa uudella sopimuskaudella.

 
Yrityskohtaisten ratkaisujen lisääminen ja mahdollisuus paikalliseen sopimiseen työhön liittyvissä asioissa on myös jatkossa kemianteollisuuden kilpailukyvyn kannalta tärkeää. Palkkapöytäkirjasta täysimittaiseen tes-sopimukseen siirtyminen veisi kehitystä juuri päinvastaiseen suuntaan.
 
Jäykkyyden ja byrokratian lisääminen nykyisin hyvin toimivaan järjestelmään heikentäisi Suomessa työskentelevien ylempien toimihenkilöiden asemaa konsernien tehdessä organisaatioidensa sijoituspäätöksiä. Tämä ei voi olla Suomessa työskentelevien ylempien toimihenkilöiden edun mukaista.
 
 
Kemianteollisuus on yksi Suomen suurimmista teollisuuden aloista. Kemianteollisuuden eri toimialat työllistävät kaikkiaan noin 36 000 henkilöä. Ylempiä toimihenkilöitä alalla on noin 7 500.

Lisätietoja

Työmarkkinajohtaja Pekka Hotti, Kemianteollisuus ry, puh. 040 722 6151