Hyppää sisältöön

Orion: Korvaavan työn käytäntöjä kannattaa kehittää

Orionilla on saatu hyviä kokemuksia korvaavien työtehtävien löytämisestä sairausloman sijaan. Uusia käytäntöjä kehitetään yhdessä yrityksen ja henkilöstön kanssa.

Korvaavalla työllä tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijä ei pysty tapaturman tai sairauden vuoksi tekemään varsinaista työtään. Sairausloman sijaan hänelle voidaan kuitenkin osoittaa muita työtehtäviä.

Lääkekonserni Orionissa korvaava työ on ollut jo pitkään varhaisen tuen mallissa. Viime vuonna toteutetussa pilottihankkeessa työnantajan ja henkilöstön edustajat lähtivät hakemaan korvaavaan työhön entistä järjestelmällisemmin hyviä käytäntöjä.

Orionin HR Business Partner Elina Koivu, pääluottamusmies Marko Torppala ja työsuojeluvaltuutettu Juha Mäensivu ovat tyytyväisiä lääkeliiketoiminnassa toteutettuun hankkeeseen.

– Se hälvensi epäluuloja. Aiemmin pelättiin, ettei korvaava työ ole välttämättä hyvä asia työntekijälle. Työantajan puolella järjestely taas koettiin jäykäksi, Koivu sanoo.

– Kaikki korvaavaa työtä tehneet työntekijät ovat olleet tyytyväisiä. Työntekijä pysyy työyhteisössä kiinni, jos sairausloma jää mahdollisimman lyhyeksi tai se vältetään kokonaan, Marko Torppala perustelee.

Yhteiset pelisäännöt löytyivät

Pilottihankkeen valmisteluihin osallistuivat henkilöstöhallinnon, henkilöstön, työsuojelun ja työterveyshuollon edustajat.

– Sovimme aluksi pelisäännöistä. Sen jälkeen olemme tiedottaneet ja pitäneet asiaa esillä eri yhteyksissä, esimerkiksi esimieskoulutuksessa, Elina Koivu selvittää.

Prosessi lähtee liikkeelle työntekijän ja terveyslääkärin keskusteluista. Jos korvaava työ on varteenotettava vaihtoehto, työntekijä on asiasta vapaamuotoisesti yhteydessä myös esimieheensä.

Jos tarkoituksenmukaista korvaavaa työtä löytyy, eikä siitä ole haittaa toipumiselle, lääkäri kirjoittaa puoltavan lausunnon. Esimies vastaa korvaavan työn järjestelyistä. Asiasta informoidaan myös työsuojelu- ja henkilöstöedustajaa.

Juha Mäensivu korostaa työterveyshuollon roolia korvaavan työn prosessissa.

– Orionilla on oma työterveyshuolto, mikä on tärkeä asia. Lääkärit tietävät oikeasti, mitä työntekijät täällä tekevät.

Kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen

Marko Torppala muistuttaa, että kyse on aina vapaaehtoisesta järjestelystä.
– Työntekijällä on myös oikeus keskeyttää korvaava työ.

Suurin osa pilottihankkeen tapauksista on liittynyt tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Esimerkiksi käsileikkauksesta toipuvalle työntekijälle on löytynyt kevyempiä työtehtäviä omalta tai naapuriosastolta.

– Korvaavan työn tekijä voi myös toimia uusien työtekijöiden kouluttajana tai perehdyttäjänä. Lisäksi hän voi osallistua ammattitaitoa kehittävään koulutukseen, Juha Mäensivu sanoo.

Lähtökohta on aina, että työntekijän ansiotaso ei laske korvaavan työn aikana, vaikka kyse olisi kevyemmistä tai vähemmän vaativista työtehtävistä.

 

Käytäntö leviää koko konserniin

Pilottihankkeen myötä Orionilla on alettu seurata järjestelmällisesti korvaavan työn tekemistä ja perustettu ”pankki”, johon kerätään tarjolla olevia mahdollisuuksia.

Tältä pohjalta korvaavan työn käytäntöjä lähdetään viemään koko konserniin.

Elina Koivu muistuttaa, että korvaava työ on yksi keino ylläpitää henkilöstön työkykyä ja alentaa sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia.

– Yhdeksän kuukauden pilottijakson aikana saimme vähennettyä korvaavalla työllä sairauspoissaoloja noin 300 työpäivän verran.

Myös Marko Torppala uskoo, että korvaavan työn mahdollisuutta hyödynnetään tulevaisuudessa entistä enemmän.

– Homma toimii silloin, kun kaikki noudattavat yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Tärkeintä on avoin keskustelu, hän toteaa.

(Valokuvassa vasemmalta Orionin työsuojeluvaltuutettu Juha Mäensivu, HR Business Partner Elina Koivu ja pääluottamusmies Marko Torppala.) 

Lisätietoja

Orion Oyj 

Katso, miten paikallinen sopiminen vahvistuu kemianteollisuudessa

Muita paikallisen sopimisen caseja: 

Case Forcit Oy: Joustavat työvuorot parantavat tuottavuutta 

Case Transmeri: Hyvä keskusteluyhteys lähtee luottamuksesta

Case KWH Mirka: Jatkuvasta neuvottelusta hyötyvät kaikki