Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö: VN/2509/2021 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi.

Kemianteollisuus haluaa olla vuoteen 2045 mennessä hiilineutraali. Tähän pyritään sekä hiilijalanjälkeä pienentämällä että hiilikädenjälkeä kasvattamalla. Käytännössä tämä tarkoittaa oman toiminnan hiilijalanjäljen eli kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä nykyisestä 5,7 milj. tonnin tasolta lähelle nollaa, sekä hiilikädenjäljen kasvattamista eli asiakkaiden päästöä pienentävien tuotteiden ja ratkaisujen tuottamista. Kemianteollisuuden tuotteiden potentiaalinen ilmastohyöty on selvityksien arvioiden perusteella jopa suuruusluokkaa 26 milj. t CO2 tulevaisuudessa. Tässä uusilla raaka-aineilla, teknologioilla, innovaatioilla ja kiertotaloudella on merkittävä rooli.

Kemianteollisuuden hiilineutraalisuustavoitteen kannalta yksi keskeinen tekijä on järkevä veropolitiikka etenkin energiavertouksen osalta. Teollisuus sähköistyy ja materiaali on tärkeää pitää yhä enemmän ja pidempään kierrossa. Hallituksen luonnosesityksen tavoitteet siirtää kierrätysteollisuus ja lämpöpumput sähköveron II piiriin ovatkin linjassa kemianteollisuuden ilmastotiekartan kanssa.

Kemianteollisuuden mielestä olisi kuitenkin tärkeää selventää ja täsmentää terminologiaa sekä
syventää esityksen perusteluita niin, että kierrätysteollisuuden toiminnot rinnastettaisiin riittävän
laajasti teollisuuteen (§2 kohta 6). Yrityksen on oltava oikeutettu alempaan sähköveroluokkaan, jos sen toiminta on luonteeltaan laitosmaista ja sen tuotoksena syntyy raaka-aineita, välituotteita tai tuotteita talouden muihin prosesseihin. Esityksessä edellytyksenä teollisuuteen rinnastamisella on se, että materiaalin käsittely ja tuotteen valmistus tapahtuvat samassa toimipaikassa. Vaatimus samasta toimipaikasta istuu huonosti kiertotalouden arvoketjuun, jossa eri toimipaikoissa toteutettavat toiminnot kytkeytyvät toisiinsa. Kierrätysteollisuudessa materiaalin teollinen käsittely ja ”tuotteen” valmistus (= jäteperäinen raaka-aine, välituote tai lopputuote) eivät aina tapahdu samassa paikassa. Tämän lisäksi Kemianteollisuus ry:n mielestä on hyvä varmistaa, että käytetty terminologia on myös linjassa muun lainsäädännön, kuten esimerkiksi jätelainsäädännön kanssa, jottei poikkeavasta terminologiasta aiheudu vääriä tulkintoja.

Kemianteollisuuden mielestä on tärkeää, että lainsäädäntö suosii teollisuuden hukkalämpöjen talteen ottamista. Lämpöpumppujen sähköveron asettaminen sähköveroluokkaan II edesauttaa ylijäämälämpöjen talteen ottamista nykyistä laajemmin ja tehokkaammin kaukolämpöverkkoihin.

Tuomas Tikka
Kemianteollisuus ry