Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Valmiuslain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä pyytää lausuntoa valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta. Samalla on myös mahdollisuus esittää näkemyksiä ja huomioita valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista.
Tausta

Valtioneuvosto asetti 6.10.2022 työryhmän valmistelemaan valmiuslain kokonaisuudistusta (jäljempänä valmiuslakityöryhmä). Työryhmän tehtävänä on arvioida valmiuslain ajantasaisuus, toimivuus ja kehittämistarpeet sekä valmistella uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat säädösehdotukset. Työryhmän työtä seuraa ja tukee valtioneuvoston asettama parlamentaarinen seurantaryhmä.

Valmiuslakityöryhmän yhtenä tehtävänä on selvittää ja arvioida valmiuslain käyttöönoton kannalta keskeisen varautumisvelvollisuuden sääntelyn täsmentämistarpeet sekä laatia sitä koskevat tarpeelliset säännösehdotukset. Valmistelussa on lisäksi selvitettävä, voidaanko valmiuslain velvoitteet normaalioloissa (varautuminen) ja sen käyttöönottotilanteissa (kriisijohtaminen) täsmentää toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.

Lausuntopyynnön kohteena olevassa muistiossa käsitellään valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevan sääntelyn lähtökohtia ja mahdollisia kehittämistarpeita. Muistio sisältää myös valmiuslakityöryhmän alustavat ehdotukset valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevan sääntelyn kehittämiseksi. Ehdotukset ovat lähinnä kehitettävän sääntelyn sisältöä ja rakennetta yleisesti hahmottavia eivätkä ne välttämättä edusta työryhmän lopullista kantaa. Muistio ei sisällä säännösluonnoksia.

Valmiuslakityöryhmä haluaa tässä yhteydessä kerätä sidosryhmiltä palautetta ja näkemyksiä myös yleisemmin valmiuslain kehittämistarpeista ja niistä näkökulmista, joita tulisi ottaa huomioon valmiuslain kokonaisuudistusta koskevassa lainvalmistelussa.

Tavoitteet

Valmiuslain kokonaisuudistuksen tavoitteena on saattaa valmiuslaki vastaamaan nykyaikaista käsitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä sekä erilaisten vaikutuksiltaan vakavien uhka- ja häiriötilanteiden tunnistamisesta. Tavoitteena on johdonmukainen, ajantasainen ja perustuslain kanssa sopusoinnussa oleva sääntelykokonaisuus, joka tarjoaa edellytykset tehdä erilaisten poikkeustilanteiden hallitsemiseksi oikea-aikaiset päätökset sekä sisältää asianmukaiset ja riittävät toimivaltuudet näiden päätösten toteuttamiseksi.

Hallituksen esitysluonnos on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle vuoden 2024 loppuun mennessä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2025.

Liitteet:

Valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskeva muistio FI.pdf 

Promemoria om skyldigheten enligt beredskapslagens att vidta förberedelser SV.pdf