Hyppää sisältöön

Lausunto HE 140/2013 voimalaitosverolaiksi sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 § muuttamisesta ja verotilistä annetun lain 1 § muuttamisesta

Kemianteollisuus ry:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 8.10.2013

Kemianteollisuus on yksi Suomen keskeisimmistä vientitoimialoista, vastaten yli neljänneksestä maamme viennistä. Nyt kaavailtu voimalaitosvero olisi merkittävä heikennys maamme vientiteollisuuden kilpailukyvylle ja siitä tulisi näkemyksemme mukaan luopua kokonaan.

Energiaintensiivisenä toimialana kemianteollisuus tarvitsee runsaasti energiaa tuotantoonsa ja energiakustannukset ovat alalle merkittävä kuluerä. Osuusvoimaloista saatava kohtuuhintainen energia kompensoi esimerkiksi syrjäisestä sijainnistamme johtuvia kilpailijoita suurempia kuljetuskustannuksia. Tästä syystä kemianteollisuuden yritykset ovat jo vuosikymmenten ajan panostaneet vähäpäästöiseen ja kohtuuhintaiseen vesi- ja ydinvoimaan, joihin voimalaitosvero on tarkoitus erityisesti kohdistaa. Suunniteltu voimalaitosvero rankaisisi panostuksia kohtuuhintaiseen ja vähäpäästöiseen tuotantoon sekä jarruttaisi uusiutuvan energian käytön lisäämistä. Suunniteltu vero rapauttaisi toimialan kansainvälistä kilpailukykyä entisestään ja heikentäisi mahdollisuuksia tarjota matalan hiilijalanjäljen omaavia tuotteita kansainvälisille markkinoille.

Huomiotta ei voi jättää sitä, että nyt suunniteltu vero on vastoin Suomen omia energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteita. Suomi on tähdännyt energiajärjestelmään, jonka kulmakivinä ovat energian saannin varmuus, kohtuuhintaisuus sekä vähäpäätöisyys. Viimeksi mainittuun tähdätään myös EU:n päästökauppajärjestelmällä.

On myös muistettava, että jo tehdyt päätökset, kuten dieselveron, maakaasuveron, jäteveron ja polttoaineidenvalmisteverojen sekä rikkidirektiivi kurittavat kovassa kansainvälisessä kilpailussa toimivaa kemianteollisuutta satojen miljoonien edestä. Nyt suunniteltu vero lisäisi entisestään suomalaisen vientiteollisuuden takamatkaa kansainvälisiin kilpailijoihin verrattuna. Lisäksi kaiken tämän lisäksi EU:ssa valmistellaan EU:n päästökauppaan liittyviä muutoksia, jotka nostaisivat päästöoikeuden hintaa ja tätä kautta kemianteollisuuden kustannuksia.

Voimalaitosvero tulisi lisäämään kemianteollisuuden suoria kustannuksia entisestään miljoonien edestä. Kemianteollisuuden tuotteiden hinta määräytyy maailmanmarkkinoilla, joten tuotteiden hintaan ei voida vyöryttää näitä lisäkustannuksia. Suomessa sijaitsevien tehtaiden kilpailukyky heikkenee, ja tuotanto uhkaa siirtyä maamme ulkopuolelle. Tähän vientitulojen menetykseen Suomen valtiolla ei ole varaa.

Kemianteollisuus pitää perusteltuna, että lausunnon kohteena olevan veroesitys tulee kumota.

Kunnioittavasti

Kemianteollisuus ry
Timo Leppä
toimitusjohtaja