Hyppää sisältöön

Lausunto: Asetusluonnos vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta ja SYKEn esityksestä pohjavesille asetettujen ympäristölaatunormien muuttamisesta

Lausunto koskee vesien hoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamista. Kemianteollisuus ry:n mukaan esitys ei paranna eri toimijoiden oikeusturvaa. Pohjavesialueita ei esityksen mukaan edelleenkään rajata eikä luokitella valituskelpoisilla hallintopäätöksillä. On myös tärkeää, että pohjavesialueet jatkossa rajataan mahdollisimman tarkasti ja että luokittelun vaikuttavana ensisijaisena tekijänä on alueen merkitys vedenhankinnalle.

Ympäristöministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa vesien hoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta. Samalla pyydetään myös lausuntoa SYKEn tekemästä pohjavesien ympäristönlaatunormien uudistusesityksestä.

Vesienhoidosta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1040/2006) ehdotetaan lisättäväksi pohjavesiä koskeva uusi luku ja pykälät. Nämä koskisivat mm. pohjavesialueen rajaamista ja muodostumisalueen määrittelyä sekä pohjavesialueen luokittelua.

Kemianteollisuus ry tukee Elinkeinoelämän keskusliiton ja Öljy ja biopolttoaineala ry:n lausuntoja. Kemianteollisuus näkee samoin kuin em. lausujat, ettei esitys paranna eri toimijoiden oikeusturvaa, toisin kuin perusteluissa esitetään. Pohjavesialueita ei esityksen mukaan edelleenkään rajata eikä luokitella valituskelpoisilla hallintopäätöksillä.

Järjestelmää tulisikin jatkossa tarkastella uudelleen siten, että menettelyyn sisällytetään riittävät oikeussuojakeinot. Eri toimijoille tulisi myös säätää oikeus käynnistää hydrogeologisiin selvityksiin perustuva pohjavesialueen uudelleen rajaus ja luokituksen muuttaminen.

Kemianteollisuus pitää myös tärkeänä, että pohjavesialueet jatkossa rajataan mahdollisimman tarkasti ja että luokittelun vaikuttavana ensisijaisena tekijänä on alueen merkitys vedenhankinnalle.

Suomen ympäristökeskus on tehnyt ympäristöministeriön pyynnöstä tarkastelun pohjaveden ympäristönlaatunormeista ja niiden muutostarpeista. Kemianteollisuus ry toteaa, että ennen PFAS -yhdisteiden kansallisten ympäristölaatunormien määrittämistä tulisi tilanne Suomessa selvittää perusteellisesti. Muilta osin kemianteollisuudella ei ole ehdotuksiin huomautettavaa.

 

Kunnioittavasti 

KEMIANTEOLLISUUS RY
Juha Pyötsiä
Johtaja