Hyppää sisältöön

Kiertotalousviestit hallitusohjelmaan

Kiertotaloutta edistetään tehokkaimmin poikkihallinnollisella yhteistyöllä, esteitä purkamalla ja kannustavaa toimintaympäristöä rakentamalla. Toimiva kiertotalous rakentuu teollisuudelle, jonka toimintaympäristön on oltava vakaa ja ennakoitava. Uusien raaka-aineiden, teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönottoa on sujuvoitettava.

Kiertotalous on tie kestävämpään kehitykseen ja suuri taloudellinen mahdollisuus. Kiertotalous on luonteeltaan syklistä ja koskee kaikkia materiaalivirtoja, sekä uusiutuvia että uusiutumattomia. Resurssitehokkuus on jo osa bisneslogiikkaa suomalaisessa prosessiteollisuudessa, joka on saavuttanut omaehtoisella kehitystyöllä merkittäviä tuloksia.

Ehdotamme, että:

  • Hallitus edistää kiertotalouttapoistamalla esteitä jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäytöltä. Suomessa on mahdollista kehittää sekä uusioraaka-aineiden että -tuotteiden jalostusta. Tämä edellyttää sujuvaa ympäristöluvitusta, kemikaali- ja jätesäädöksistä aiheutuvien kiertotalouden esteiden poistamista, jäte- ja kierrätysmateriaalien standardisoinnin edistämistä, ohjeistusta riskittömälle hyötykäytölle, vastuukysymysten ratkaisua sekä järkeviä kuljetusratkaisuja.
  • Hallitus edistää biotalouden huomioon ottamista kiertotalouden ytimessä. Biotalous sisältää itsessään jo useita kiertoja uusiutuvasta raaka-aineesta lähtien. Kiertotalouden menestymisen kannalta on tärkeää turvata biotaloudessa toimivien eri teollisuuden alojen toimintaedellytykset.
  • Hallitus toimii tasa-arvoisten raaka-ainemarkkinoiden luomiseksi. Kun jätteet ja sivuvirrat nähdään resursseina, niiden käytöstä muodostuu kilpailua. Tavoitteena tulisi olla markkinalähtöinen ainevirtojen kokonaisuuksien optimointi ja älykäs, lisäarvoa tuottava käyttö.
  • Hallitus luo kysyntää ohjaamalla julkisia hankintoja kiertotalouden suuntaan sekä luomalla suotuisan toimintaympäristön tuotteiden ja laitteiden korjaustoiminnalle, uusiokäyttöön suunnattujen tuotteiden ja tuotteiden osien markkinoille sekä uusiomateriaaleille kuten uusiomuoville.
  • Hallitus edistää uudenlaisten liiketoimintaympäristöjen muodostumista. Palveluun perustuvat liiketoimintamallit edistyvät, kun niille luodaan alkusysäys ja peruskysyntä. Otetaan käyttöön digitalisointi ja etätunnistusteknologiat kierrätyksen apuvälineenä.
  • Hallitus vaikuttaa siihen, että toimintamallit edistävät yhteistyötä yli toimialarajojen: toisen jäte voi olla toisen raaka-aine.
  • Hallitus vaikuttaa siihen, että kiertotaloutta edistetään myös julkisella tutkimus- ja innovaatiorahoituksella. Luodaan pilotteja, joissa kehitetään resurssitehokkuutta, uusia liiketoimintakonsepteja sekä cleantech-teknologioita.
  • Hallitus edistää kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toimeenpanon jatkoa saattamalla toimijoita aktiivisesti yhteen ja jatkamalla materiaalitehokkuuskatselmuksia.
  • Hallitus vaikuttaa kiertotalouteen liittyvään EU:n päätöksentekoon ennakoivasti ja Suomen edun mukaisesti esteiden purkamiseksi ja suotuisan toimintaympäristön rakentamiseksi.  EU-sääntelyssä tulisi ottaa huomioon jäsenmaiden olosuhteet ja uudet teknologiat. EU:n kemikaalilainsäädäntöä (REACH) tulisi kehittää kiertotalouden edistämiseksi. Politiikan eri osa-alueiden tavoitteiden tulisi olla linjassa keskenään ja pyrkiä kokonaisuuden optimointiin, ml. energia- ja ilmasto-, jäte-, tuote- ja kemikaalipolitiikka.