Hyppää sisältöön

Pia Vilenius: Kiertotalous osaksi pitkän aikavälin teollisuuspolitiikkaa

Kiertotalouden edistämiseksi Euroopan unionin politiikan eri alueiden tulee tukea toisiaan. Tarvitaan kunnianhimoisia toimia, jotta ilmastotavoitteiden mukaisista tuotanto- ja kulutusmalleista tulee kilpailukykyisiä.

Euroopan komissio julkisti 11.3. kunnianhimoisen kiertotalouden toimintasuunnitelman (Circular Economy Action Plan). Suunnitelmassa ehdotetaan tavoitteita ja lainsäädäntöä monelle sektorille, esimerkiksi rakentamiseen, tekstiileille ja muoveille.  

Kiertotalouden edistämiseksi tulee unionin politiikan eri alueiden tukea toisiaanKiertotalous ja siihen liittyvät aloitteet kytkeytyvät mm. tuotepolitiikkaan, talouspolitiikkaan, ilmastopolitiikkaan, kemikaalilainsäädäntöön sekä jätelainsäädäntöön. Komissiossa on aloitettu kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädäntöjen rajapintojen tarkastelu ristiriitojen ja päällekkäisyyksien havaitsemiseksi. Eri lainsäädäntöjen yhteensovittamista tulee edistää, sillä asia on tällä hetkellä komissiossa ns. jäissä.  

Tarvitaan kunnianhimoisia toimia, joilla ilmastotavoitteiden mukaisista tuotanto- ja kulutusmalleista tulee kilpailukykyisiä. Jätteiden ja sivuvirtojen turvallista ja tehokasta hyödyntämistä tulee tukea markkinoita avaamalla ja kilpailua lisäämällä sekä menettelyjä yksinkertaistamalla ja yhtenäistämällä. Jätelainsäädännöllä on vahva vaikutus kiertotalouden toteutumiseen esimerkiksi jätehierarkian, eli EU:n määrittelemän jätehuollon tärkeysjärjestyksen, kautta. Jos jätehierarkiassa ei tunnisteta muovien kemiallista kierrätystä kierrätykseksi, tiukentuvia muovien kierrätystavoitteita ei saavuteta, eikä muovien kemiallinen kierrätys yleisty teknologiana toivotulla tavalla. Jätehierarkiaa tulisi muuttaa kiertotaloutta tukevaksi, ja jäte nähdä tärkeänä resurssina.  

Kestävä ja kiertotalouden periaatteiden mukainen arvoketju tulee varmistaa esimerkiksi akkujen osalta. Akkuja ja paristoja koskevassa lainsäädännössä on tärkeää ottaa huomioon koko akkujen arvoketju kemikaalien jalostuksesta akkujen kierrätykseen. Komissio aikookin esittää akkuja koskevan strategisen toimintasuunnitelman ja siihen liittyvää lainsäädäntöä lokakuussa 2020.  

Kestävä kiertotalous edellyttää toimintasuunnitelman mukaan myös tuotepolitiikan arviointia ja ohjauskeinojen uudistamista. Näitä tulee kuitenkin käyttää harkiten. Tuotepolitiikassa, ja erityisesti määritettäessä materiaalivalintoja, asiaa tulee aina tarkastella kokonaisuutena. Keskusteluissa on välähtänyt mm. muovimateriaalien käytön rajoittaminen pakkauksissa sekä biopohjaisten ja biohajoavien muovien suosiminen. Tässä tulee kuitenkin olla tarkkana, ettei samalla lisätä ruokahävikkiä ja logistiikan päästöjä tai haitata muovin kierrätystä biohajoavilla kuluttajapakkauksilla. Muoveihin liittyvää sääntelyä tullaan toimintaohjelman myötä lisäämään, sillä komissio aikoo laatia sääntelyä biohajoaville ja biopohjaisille muoveille. Tämä toivottavasti selkeyttää tällä hetkellä varsin epätarkkoja määritelmiä ja lisää muoveja koskevaa ymmärrystä eri toimijoiden keskuudessa.