Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen -raportista.

Kemianteollisuus ry pitää työryhmän työtä ansiokkaana tarkasteluna, jolla saadaan asiaa askelittain eteenpäin ympäristöluvituksen alueella. Esitykset ovat kaikki kannatettavia ja oikean suuntaisia, mutta eivät riittäviä. Yritysten toimintaan ja niiden investointihankkeisiin liittyy laaja joukko muita lupia ja viranomaispäätöksiä. Kemianteollisuuden mielestä tilanne vaatisi kokonaisuuden tarkastelua ja rakenteellista uudistusta.

Ympäristöministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa ministeri Lauri Tarastin johtaman arviointiryhmän laatimasta Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen -raportista.

Arviointiryhmän tehtävänä oli tarkastella ympäristöön kohdistuvien lupa-ja arviointimenettelyjen sujuvoittamista ja tehostamista. Tavoitteena olisi, että investointi- ja elinkeinohankkeet voivat edetä sujuvasti ja tehokkaasti ympäristösuojelun tavoitteista tinkimättä. Työn tuloksena arviointiryhmä esittää 19 ehdotusta ja kannanottoa menettelyjen sujuvoittamiseksi ja tehostamiseksi. Osa näistä on toteutettavissa lyhyellä aikataululla ja osa taas edellyttää erillistä selvittämistä.

Vakaa ja ennustettava toimintaympäristö on Suomelle äärimmäisen tärkeä tulevaisuustekijä. Se houkuttelee yrityksiä investoimaan ja uudistamaan toimintaansa. Myös kansantaloudellisesti tärkeille kasvualueille – kuten bio- ja kiertotaloudelle – on luotava otolliset kehittymismahdollisuudet. Toiminnanharjoittajat toimivat monella sääntelyn osa-alueella ja toiminta on verkottunutta.

Osana tätä hyvän toimintaympäristön luomista ovat lupaprosessit ja niiden sujuvoittaminen. Yritysten toimintaedellytykset paranevat, sääntely yksikertaistuu ja viranomaisresurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön. Myös kokonaisuudet hahmottuvat selkeämmin eri toimijoille.

Kemianteollisuus ry pitää työryhmän työtä ansiokkaana tarkasteluna, jolla saadaan asiaa askelittain eteenpäin ympäristöluvituksen alueella. Esitykset ovat kaikki kannatettavia ja oikean suuntaisia, mutta eivät riittäviä. Yritysten toimintaan ja niiden investointihankkeisiin liittyy laaja joukko muita lupia ja viranomaispäätöksiä. Kemianteollisuuden mielestä tilanne vaatisi kokonaisuuden tarkastelua ja rakenteellista uudistusta.

 

Yhden luukun menettely toisi tehokkuutta prosessiin
Arviointiryhmä ehdottaa selvitystä erillisten ympäristöllisten lupamenettelyjen yhdistämisestä. Kemianteollisuuden mielestä, järjestelmää tulisi kuitenkin tarkastella laajemmin ja asettaa tavoitteeksi yhden, eri sääntelyn osa-alueet ylittävän toimintaluvan luominen.

Tällöin yritys voisi hakea luvan yhdellä hakemuksella yhdeltä luukulta ja saisi hakemuksesta yhden päätöksen. Hakemuksen pohjana olisivat yrityksen toimittamat yhdet tiedot ja se käsiteltäisiin viranomaisten vahvassa vuorovaikutuksessa. Käytännössä voitaisiin määritellä viranomaispooli, jossa pääviranomainen määrittyisi luvitettavan toiminnan luonteen mukaan. Tämä mahdollistaisi voimavarojen ja osaamisen tehokkaan käytön luvitusprosessissa. (EK:n esittämä malli rakenneuudistuksesta)

Lupien yhteensovittaminen ja yhdistäminen voidaan toteuttaa monella tavalla. Tärkeintä on nähdä luvittaminen yhtenä prosessina, joka etenee koordinoidusti.

Kemianteollisuus tukee ehdotusta, jonka mukaan yhden luukun mallin toteuttamista koskeva selvitystyö aloitettaisiin välittömästi.

 

Prosessit tarkasteluun
Raportissa ehdotetaan lisättäväksi ennakkoneuvottelua koskevat säädökset YVA-lakiin. Kemianteollisuus pitää tärkeänä tarkastella luvituksen kokonaisprosessia uudella em. tavalla. Tähän oleellisena osana liittyy viranomaisten ja elinkeinonharjoittajan vuorovaikutus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kemianteollisuus näkeekin, että ennakkoneuvottelumenettely pitäisi olla käytössä laajemminkin luvituksessa kuin vain YVA:n piiriin kuuluvissa kohteissa. Ennakkoneuvottelumenettely perehdyttäisi viranomaiset hankkeeseen ja antaisi toiminnanharjoittajalle riittävää ohjausta laadukkaan hakemuksen kokoamiseen. Hakemuksen käsittely nopeutuu ja prosessin alkuvaiheessa käytetyt resurssi säästyvät myöhemmin prosessin edetessä.

Raportissa on esitetty toiminnanharjoittajan ja lupaviranomaisen välisen vuorovaikutuksen parantamista myös sähköisesti annettavalla neuvonnalla. Sähköinen neuvonta on kannatettava ajatus, mutta sen tulee täydentää ennakkoneuvottelumenettelyä. Samoin sähköinen lupajärjestelmä tulisi saada toimimaan kattavasti ja nopealla aikataululla sekä kunnissa että valtiolla.

Kun luvituksen prosessi saadaan uudistettua, on sen läpimenolle välttämätöntä asettaa enimmäismääräajat. Tämä on sekä toiminnanharjoittajan että viranomaisen kannalta tavoitteellista ja tuloksellista toimintaa.

 

Ympäristöluvat ja kemikaaliturvallisuusluvat tarkasteluun
Raportissa on nostettu esille ympäristölupamenettelyjen keventämistä tai sen käytön vähentämistä. Luvantarvekynnysten selvittämistä jatketaan ympäristönsuojelulain 3. vaiheen uudistushankkeessa. Keskustelua kansallisten luvitusten ja ilmoitusmenettelyjen laajuudesta on käynnistetty myös kemikaaliturvallisuuslain osalta.

Kemianteollisuus ry viittaa tässäkin yhden luvan menettelyn luomiseen ja luvitusprosessin kehittämiseen. Ala näkee kuitenkin tärkeänä, että tämä alkanut luvantarvekynnysten tarkastelu jatkuu. Seuraavassa vaiheessa olisi hyvä myös poistaa kemikaaliturvallisuusluvan ja ympäristöluvan päällekkäisyydet.

Työryhmä ehdottaa, että näissä kahdessa lupaprosessissa kertynyttä aineistoa hyödynnettäisiin ristiin, kuulemismenettelyjä yhdistetään ja edistetään sähköistä asiointia. Nämäkin ovat kannatettavia asioita. Välittömästi tilannetta parantaisi viranomaisten yhteistyö tiivistäminen sekä luvituksessa että valvonnassa.

 

Omaehtoiset johtamisjärjestelmät resurssiksi
Työryhmä toteaa, että toiminnanharjoittajien ylläpitämiä vapaaehtoisia ympäristöjärjestelmiä tulisi hyödyntää entistä kattavammin arvioitaessa selvitysten tarvetta ja lupamääräysten tarvetta sekä sisältöä. Samoin valvontakäyntejä voidaan vähentää näiden ansioista.

 

Kemianteollisuus pitää tätä työryhmän varsinaisessa raportissaan esittämään arviota tärkeänä, ja esittääkin, että johtamisjärjestelmät nostetaan vahvasti esille yhtenä tekijänä lupaprosessia uudistettaessa. Riippumattoman kolmannen osapuolen sertifioimat järjestelmät ovat yritysten käytössä oleva resurssi, joka kannattaa hyödyntää. Tämä myös kannustaisi yrityksiä ottamaan järjestelmät entistäkin laajemmin käyttöönsä.

 

Kiertotalouden esteet purettava
Raportissa on nostettu selkeästi esille myös eräiden jätteiden hyötykäytön laajentaminen maanrakentamisessa. Kemianteollisuus kannattaa kaikkia kiertotaloutta edistäviä toimia – esteiden purkua materiaalien, etenkin jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäytöltä. Välttämättömintä uuden kasvualueen kehittymiselle on kuitenkin luvituksen kokonaisuudistus.

Kemianteollisuus mukana ratkaisujen kehittämisessä
Kemianteollisuudella on pitkä kokemus omaehtoisesta vastuullisuustyöstä ja hallinta- ja johtamisjärjestelmien käytöstä. Olemme mielellämme mukana kehittämässä luvituksen uusia ratkaisuja ja prosesseja sujuvoittavia käytäntöjä.

 

Kunnioittavasti

KEMIANTEOLLISUUS RY

Juha Pyötsiä
Johtaja