Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto valmisteverotuslain ja jäteverolain muuttamisesta

Kemianteollisuus ry pitää tärkeänä, että viranomaiset jakaisivat keräämänsä tiedot keskenään. Tällöin niitä ei tarvitsisi kerätä kahteen eri kertaan samalta verovelvolliselta.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:ltä lausuntoa valmisteverotuslain ja jäteverolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. kemianteollisuus ry esittää lausuntonaan seuraavaa:

Valtiovarainministeriö esittää valmisteverotuslaissa vaadittavan veroilmoituksen antamista sähköisesti. Kuittausta ja vakuuksia koskevia säännöksiä selkeytettäisiin. Salassapitoa ja tietojen luovuttamista koskevia säännöksiä lisättäisiin. Jäteverolakiin lisättäisiin säännös, että jäteveroilmoituksen ohella vaadittaisiin ilmoitus verokautena kaatopaikalle toimitetusta ei-veronalaista jätteistä. Tavoitteena olisi toimivuuden seuranta ja kehittäminen.

Sähköinen asiointi
Luonnoksen mukaan verokausi-ilmoittajan tulisi pääsääntöisesti antaa veroilmoitus sähköisesti. Esitysluonnoksen perustelujen mukaan veroilmoitus annettaisiin Tullille sähköisesti Internet-käyttöliittymän avulla. Vastaavalla tavalla toimitettaisiin Tullille myös valmisteverotukseen liittyvät tuki- ja veronpalautushakemukset.

Esitysluonnoksen perusteella vaikuttaisi siltä, että veroilmoitukset olisi edelleen täytettävä erikseen ja toimitettava sitten sähköisessä muodossa Tullille. Käytännössä verovelvollisten hallinnollinen taakka ei tällaisessa uudistuksessa juurikaan kevenisi. Ilmoitusmenettelyä tulisikin uudistaa siten, että ilmoitus olisi mahdollista integroida verovelvollisten taloushallinnon järjestelmiin eikä sitä näin ollen tarvitsisi erikseen täyttää. Näin on menetelty esimerkiksi arvonlisäverotuksessa. Nyt ehdotettu esitysluonnos sähköisestä asioinnista jää Kemianteollisuus ry:n käsityksen mukaan puolitiehen.

Jätevero
Esitysluonnoksen mukaan verovelvollisen tulisi antaa veroilmoituksen ohella ilmoitus kaatopaikalle toimitetuista ei-veronalaisista jätteistä jäteluettelon mukaisesti jaoteltuina. Kyseiset tiedot ilmoitetaan nykyisin jo ympäristöhallinnolle. Keräämällä samat tiedot verovelvollisilta kahteen eri kertaan lisätään verovelvollisten hallinnollisia kustannuksia perusteettomasti. Myös jäteverotuksessa pyrkimyksenä tulisi olla hallinnollisen taakan keventäminen eikä sen tarpeeton lisääminen. Kemianteollisuus ry pitää tärkeänä, että viranomaiset jakaisivat keräämänsä tiedot keskenään. Tällöin niitä ei tarvitsisi kerätä kahteen eri kertaan samalta verovelvolliselta.

Lisäraportointi toisi hallinnollista lisätaakkaa myös jätteiden hyödyntämiseen materiaalina, mikä olisi vastoin jätelainsäädännön jätteiden hyötykäytölle asettamia tavoitteita. Yrityksen kaatopaikka voi toimia materiaalihyötykäyttöön tarkoitettujen jätteiden välivarastona, johon sijoitetut jakeet voidaan ottaa hyötykäyttöön myöhemmin tarvittavana ajankohtana. Tällaiselle menettelylle on Kemianteollisuus ry:n tietojen mukaan todellista tarvetta. Neljännesvuosittainen raportointi toisi toiminnanharjoittajalle suhteettomasti lisätaakkaa, kun myös hyötykäyttöön ohjattavista ei–veronalaista jätteistä tulisi tehdä kahteen suuntaan raportointia. Ensin raportoitaisiin kaatopaikalle toimitetuista jätteistä ja sitten kaatopaikalta hyötykäyttöön otetuista jätteistä.

 

Ystävällisesti
KEMIANTEOLLISUUS RY
Juha Pyötsiä
Johtaja