Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä viranomaisten teknisistä tehtävistä ja normiannosta

LVM/517/03/2013

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa luonnoksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta. Kemianteollisuus ry lausuu luonnoksesta seuraavaa:

Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuus ja sen kehittäminen ovat kemianteollisuuden ja viranomaisten yhteinen tavoite. Kuljetukset ja niiden sujuvuus on alan teollisuudelle samoin tärkeä kilpailukykytekijä. Kemianteollisuus toimii paljolti tuontiraaka-aineiden varassa, sen tuotteet toimitetaan suurelta osin muun teollisuuden tuotannon raaka-aineiksi tai muiden yhteiskunnalle tärkeiden toimintojen käyttöön. Raaka-aineiden ja tarveaineiden häiriötön saatavuus on turvattava kaikin tavoin.

Norminannon siirto

Muutosehdotuksessa on esitetty vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien teknisten tehtävien ja norminannon siirtämistä ministeriöstä Liikenteen turvallisuuskeskukselle.

Kemianteollisuus ry katsoo, että liikenne- ja viestintäministeriön tulisi säilyä keskeisenä toimijana lainsääsäädäntö- ja kehittämistyön sekä kansainvälisen vaikuttamisen lisäksi myös norminantotyössä.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva lainsäädäntö asettaa elinkeinonharjoittajalle merkittäviä velvoitteita ja vastuita. Liikenteen turvallisuusviraston toiminta asiantuntijana normeja valmisteltaessa on äärimmäisen tärkeää, ja näin tulee olla jatkossakin.

Kemianteollisuus ry:n mielestä norminantoa ja sen valvontaa ei tulisi sijoittaa ehdotuksen mukaisesti samaan organisaatioon. Nykyinen käytäntö ja työnjako ovat toimineet varsin hyvin.

Kuljetusrajoitukset

Ehdotuksen mukaan päätökset vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevista rajoituksista siirtyisivät liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirastolle.

Kuljetukset ja niiden sujuvuus ovat osa teollisuudelle välttämätöntä infrastruktuuria. Liikenne- ja viestintäministeriö on onnistunut hyvin sovittamaan yhteen erilaiset intressit, jotka liittyvät esimerkiksi reittirajoituksiin.

Mikäli kuljetusrajoituksista päättäminen siirretään Liikenteen turvallisuusvirastoon, tulisi norminanto ja siihen sisältyvä kriteeriohjaus säilyttää ministeriössä. Tavoitteena tulee olla kuljetusten kokonaisturvallisuuden ja sujuvuuden varmistaminen.

Kemianteollisuus ry pitää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuuden kehittämistä ensiarvoisen tärkeänä yhteisenä tehtävänä, ja on mielellään mukana tässä työssä jatkossakin. Alan kuljetusturvallisuuden asiantuntijat ovat tarvittaessa käytettävissä erilaisissa kehityshankkeissa.

 

Kunnioittavasti

KEMIANTEOLLISUUS RY

Aimo Kastinen

Johtaja