Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto Suomen ja Venäjän välisestä sopimuksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatieliikenteessä

Lausunto LVM/302/03/2013 annettu 5.11.2013 liikenne- ja viestintäministeriölle

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen ja Venäjän välisen vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti sopimuksen voimaantulon kanssa.

Suomen ja Venäjän välillä ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa sopimusta vaarallisten aineiden kuljetuksista kansainvälisessä rautatieliikenteessä. Uusi sopimus maiden välillä toisi mukanaan kokonaisturvallisuuden kannalta huomattavia turvallisuusparannuksia nykytilanteeseen.

Kemianteollisuus ry kannattaa esitystä, että Eduskunta hyväksyisi 25.6.2013 allekirjoitetun Suomen ja Venäjän välisen VAK-rautatiesopimuksen. 

Vientiteollisuudelle on tärkeää, että rajatarkastukset ja muu valvonta sujuvoituvat sopimuksen myötä, kun osapuolten vastuista ja kuljetusehdoista on selkeät säännöt. Kun vastuut on määritelty sopimuksessa, myös alan toimijoiden, kuten operaattoreiden ja lähettäjien toiminta helpottuu.

Sopimuksessa asetetut vaatimukset vastaavat pitkälti VAK-lain ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimuksia, sen toimeenpano ei edellytä yrityksiltä kuljetuskaluston tai toimintatapojen muutoksia.

Kemianteollisuudella ei ole huomautettavaa ehdotukseen laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Terveisin
KEMIANTEOLLISUUS RY

Juha Pyötsiä
Johtaja