Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto REACH-valvontaohjeesta ympäristöviranomaisille

Ympäristöministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:ltä lausuntoa ELY-keskuksille ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille tarkoitetusta REACH-asetuksen valvontaohjeesta.

Yleiset kommentit
Kemianteollisuus ry kannattaa ohjeiden tekemistä REACH:n velvoitteita valvoville viranomaisille. Altistumisskenaarioiden tekeminen, niiden soveltaminen ja soveltamisen valvonta ovat uusia ja haastavia tehtäviä toiminnanharjoittajille ja viranomaisille. Mahdollisimman selkeä valvontaohje auttaisi ELY-keskusten ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisia valvontakokonaisuuden hahmottamisessa, yhteydenpidossa toiminnanharjoittajiin sekä itse valvonnan suorittamisessa.

Lausunnolla olevassa valvontaohjeessa on valitettavasti useammassa kohdassa sekoitettu keskenään REACH-asetuksen ja ympäristönsuojelulain velvoitteiden valvonta ympäristönsuojelulain ja kemikaalilain periaatteiden vastaisesti.

REACH-asetuksen velvoitteet kemikaalien turvallisen käytön varmistamiseksi pohjautuvat ainekohtaiseen tarkasteluun ja ainekohtaisiin riskinhallintatoimiin. Ympäristönsuojelulain velvoitteet tähtäävät ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen laitoskohtaisten ja paikallisten olosuhteiden pohjalta. REACH-asetusta ja ympäristönsuojelulakia noudatetaan rinnakkain. Jos säädösten vaatimustaso ei ole yhtenevä, esimerkiksi BREF-dokumenteissa ja altistumisskenaariossa kuvatut riskinhallintatoimet ovat eritasoisia, noudatetaan tiukempaa velvoitetta.

Koska ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset ovat sekä REACH-asetuksen että ympäristönsuojelulain valvontaviranomaisia kemikaalilain ja ympäristönsuojelulain mukaan, on RECH-valvontaohjeen erityisenä tehtävänä selventää mitä asetuksen puitteissa valvotaan.

Lausunnolla olevassa valvontaohjeessa on lisäksi ohjeistettu valvottavaksi joitain lainsäädäntöä pidemmälle meneviä velvoitteita, tai velvoitteita, joita Tukes valvoo kemikaalilain mukaan osana markkinavalvontaa.

Ohjetta tulee näiltä keskeisiltä osin tarkastella uudelleen.

Meneillään on ympäristönsuojelulain uudistuksen toimeenpanon ohjeistustyö, jonka yhtenä osana on kemikaalivalvonnan ja YSL-valvonnan roolit ja yhteistyö. Lausunnolla olevaa valvontaohjetta tulisi käsitellä osana tämän ryhmän työtä. Kemianteollisuus ry on halukas osallistumaan valvontaohjeen jatkokäsittelyyn.

Yksityiskohtaiset kommentit

Kohta 3.2. Käyttöturvallisuustiedote ja REACH-asetuksen 32 artiklan mukaiset tiedot
Ympäristönsuojeluviranomaiset eivät kemikaalilain mukaan valvo REACH-asetuksen artiklan 32 velvoitteiden noudattamista. Koko kappaleen ja varsinkin kohdan 3.2.3 (Riskien hallitsemiseen liittyvät valvontatoimet) asianmukaisuutta tulee tarkastella tästä lähtökohdasta.

Kohta 3.3.2 Altistumisskenaarioihin liittyvät valvontatoimet
Päästö- ja vaikutustarkkailu tai ympäristön pilaantumisen vaaran arviointi eivät ole jatkokäyttäjän REACH-velvoitteita. Näitä koskevat ympäristönsuojelulain menettelyistä seuraavat velvoitteet ja niitä valvotaan YSL:n nojalla.

Lisäksi kohdassa 3.3.2 on luettelo toimista, joihin valvontaviranomainen voi kehottaa toiminnanharjoittajaa, mikäli altistumisskenaarion ja käytön välillä on ristiriitaa. Lähtökohta on, että toiminnanharjoittajan on saatettava toiminta REACH-asetuksen edellyttämälle tasolle. Toiminnanharjoittajan omassa harkinnassa on kuitenkin oltava, mitä kohdassa luetelluista keinoista käytetään, ja annettava tästä selvitys valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen ei voi kehottaa käyttämään tiettyä keinoa.

Jatkokäyttäjälle ei ole REACH-asetuksessa säädetty velvollisuutta arvioida altistumisskenaarion riskinhallintatoimenpiteitä eikä tehdä muutosehdotuksia altistumisskenaarioon. Mikäli käytetty kemikaali aiheuttaa altistumisskenaarion noudattamisesta huolimatta ympäristön pilaantumisen vaaraa, toiminnanharjoittaja ryhtyy ympäristönsuojelulain velvoittamana toimiin tai asia huomioidaan viimekädessä ympäristöluvassa ja valvontaviranomainen valvoo tätä velvoitetta YSL:n mukaisesti.
Mikäli jatkokäyttäjä joutuu toteuttamaan paikallisista olosuhteista johtuen altistumisskenaariota tiukempia riskinhallintatoimia, niistä kannattaa toki kertoa kemikaalitoimittajalle. Jatkokäyttäjän toiminta on tässä tapauksessa kuitenkin REACH-asetuksen mukaista, vaikka kemikaalitoimittaja ei muuttaisikaan omaa altistumisskenaariotaan tiukemmaksi

Kohta 6.1. REACH ja ympäristölupa
Vaikka ympäristöviranomaiset valvovat ympäristöluvan noudattamista ja REACH-asetuksen käyttöolosuhteita, näiden säädösten velvoitteita ei ole tarkoituksenmukaista yhdistää ympäristöluvan alle. REACH-asetuksen velvoitteet ovat voimassa sellaisenaan, ja niitä tulee valvoa ohjeessa kuvatulla tavalla. Ympäristölupa puolestaan varmistaa, etteivät päästöt, ml kemikaalipäästöt aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa esim. toiminnan luonteesta tai paikallisista olosuhteista johtuen. Ympäristöluvan voimassaoloaika on pitkä verrattuna REACH:n mukaisen riskinhallinnan kehitykseen. Ympäristölupaa ei ole tarkoituksenmukaista uusia REACH-asetuksen liitteiden XIV ja XVII muutosten myötä, tai kun altistumisskenaario muuttuu esim. kemikaalitoimittajaa vaihdettaessa. Altistumisskenaarioiden sisältö on usein liian laaja toistettavaksi lupahakemuksessa

Kohta 8 Vuosiraportointi ja REACH-raportointi
Ainemäärätietojen ja kaikkien käyttö- ja toimintaolosuhteitten, riskinhallintatoimenpiteiden ja jätehuoltotoimen kuvaaminen on liian raskas velvoite vuosittain toteutettavaksi. Enimmillään voidaan raportoida, mikäli uusia kemikaaleja on otettu pysyvään käyttöön ja mitä edellä kuvattuja toimia on otettu käyttöön edellisen raportin tai tarkastuskäynnin jälkeen.

Lähetämme ohjeen valmistelijoille erikseen pienehköjä tekstinmuotoiluehdotuksia.

Ystävällisin terveisin

KEMIANTEOLLISUUS RY

Juha Pyötsiä
Johtaja