Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto räjähteiden valmistukseen, käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä asetuksista

Kemianteollisuus ry pitää asetusuudistusta onnistuneena. Säädöskokonaisuutta on yksinkertaistettu ja yhdenmukaistettu kemikaaliturvallisuuslain ja sen asetusten kanssa. Kaksiosainen rakennejako – erillisiin asetuksiin valvonnasta ja turvallisuusvaatimuksista – selkeyttää entiseen nähden kokonaisuutta. Samalla asetusehdotuksissa on pystytty hyvällä tavalla ottamaan alan uudistuneet käytännöt huomioon.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa räjähteitä koskevista asetusehdotuksista: asetus valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta sekä asetus valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista.

Ehdotukset täydentävät lakia vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, jonka eduskunta on hyväksynyt 27.1.2015. Ehdotukset tulisivat voimaan 1.6.2015.

Kemianteollisuus ry pitää asetusuudistusta onnistuneena. Säädöskokonaisuutta on yksinkertaistettu ja yhdenmukaistettu kemikaaliturvallisuuslain ja sen asetusten kanssa. Kaksiosainen rakenne – jako erillisiin asetuksiin valvonnasta ja turvallisuusvaatimuksista – selkeyttää entiseen nähden kokonaisuutta. Samalla asetusehdotuksissa on pystytty hyvällä tavalla ottamaan alan uudistuneet käytännöt huomioon.

Sujuva ja laadukas toimeenpano on näidenkin asetusten osalta oleellista. Siirtymäajat toimintaperiaateasiakirjojen ja turvallisuusselvitysten päivittämiselle ja laatimiselle ovat ehdottoman välttämättömiä. Vastaavat siirtymäajat tulisi saada käyttöön myös tiedotusvelvollisuuksien osalta. Myös uuden CLP-luokitusjärjestelmän vaikutukset tulisi ottaa huomioon määräajoissa.

Kemianteollisuus pitääkin tärkeänä, että siirtymä- ja määräaikoja tulisi linjata parhaillaan valmisteilla olevan vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskevan valvonta-asetuksen kanssa.  

Turvallisuusvaatimusten osalta on toiminnassa olevia laitoksia koskeva siirtymäsäädös kirjattu vaarallisten kemikaalien turvallisuusvaatimusasetuksen kanssa yhdensuuntaisesti. Toimenpidesuunnitelma ja aikataulutus vaatimusten toteuttamisesta tai vastaavan tason saavuttamiseksi on laadittava 1.1.2018 mennessä.  Kemianteollisuus pitää tätä linjakkaana ratkaisuna.

Kuten kemikaaliturvallisuuslain asetustenkin osalta tulisi räjähdeasetusten ja Tukesin ohjeiden yksiselitteisesti ja vahvasti tukea toimeenpanoa. Seuraavassa on koottu huomioita ja kysymyksiä, jotka kohdistuvat yksittäisiin asetusten pykäliin.

 

Asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta

32 § Vastuuhenkilö

Asetusehdotuksessa on vastaavan johtajan velvollisuudet ja asema jäänyt tarkentamatta. Tämä koskee erityisesti vuokrakäytössä olevia siirrettäviä valmistuslaitteistoja.

 

33 § Vastuuhenkilön pätevyys ja valmiudet

Mitkä ovat vastaavan varastonhoitajan pätevyysvaatimukset valmistus- ja/tai käsittelylaitoksessa tapahtuvalle räjähteiden varastoinnille?

 

59 § Räjähteiden säilytys työmaalla

Räjähteillä lastatun kuorma-auton säilyttäminen varastoalueella yön yli oli aiemmin sallittua asetuksella. Tämän mahdollisuuden lisääminen ehdotukseen helpottaisi toimintaa ja jakelua.

 

72 § Muutosilmoitukset

Ilmoitusmenettelyä pidetään tervetulleena uudistuksena. Se korvaa raskaan muutosmenettelyn.

 

Asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista

 

2 § Soveltamisalan rajauksia

Räjähteiden valmistuksessa sovelletaan myös asetusta vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista. Mikä on asetusten soveltamisjärjestys?

 

3 § Määritelmät

Valmistuslaitoksen ja käsittelylaitoksen määritelmät kaipaavat tarkennusta. Milloin puhutaan räjähdysaineesta ja milloin räjähteestä? Onko siis esineiden valmistus käsittelyä?

 

Kohta 4) sirpalevaarallinen räjähde: määritelmä ei kata esim. sotilaskäyttöön suunniteltuja sirpalekranaatteja, esim. 165g r-ainetta sisältävä sirpalekäsikranaatti ei ole määritelmän mukaan sirpalevaarallinen räjähde.

 

5 § Onnettomuusvaaran huomioonottaminen sijoituksessa

Pykälässä mainitaan, että vaaroja arvioitaessa on otettava huomioon myös heitteistä ja sirpaleista aiheutuva vaara. Sirpalevaara on käsiteltävissä perustuen k-arvoihin, miten heitteiden vaarat tulee arvioida?

 

21 § Varastojen välinen etäisyys

Mitä tarkoitetaan 2. momentin sirpalevaarallisten tuotteiden ”seurausanalyysillä”?

 

Luku 8 turvallisuusvaatimukset. Rakennuksia ja rakenteita koskevat vaatimukset.

Monia rakennuksia sisältäville tuotantolaitoksille, jotka sijaitsevat rajatulla ja valvotulla alueella, tarvittaisiin tarkemmat soveltamisohjeet mm. kulunvalvontaan ja hälytyksiin liittyen. Valvotulla alueella ei nähdä perustelluksi varustaa jokaista rakennusta/tilaa omalla kulunvalvonnalla ja hälytysjärjestelmällä.

 

31 § Rakennusten paineenkevennys

Paineensietovaatimus on selvä uusilla laitoksilla. Vanhoihin rakennuksiin sen tekeminen voi olla jälkeenpäin haasteellista ja kallista. On hyvä, että siirtymäsäädösten mukaan vanhoille laitoksille tehdään pitkän aikavälin toimintasuunnitelmat vaatimusten toteuttamiseksi.

 

41 § Emulsioräjähteiden raaka-aineiden varastointi työmaalla

Hyvä, että siirrettävä valmistuslaitteisto ja raaka-ainesäiliö voidaan luvittaa yhdessä ja että kerran luvitettu kokonaisuus voidaan sitten siirtää työmaalta toiselle.

 

Ehdotuksessa kirjattu allastusvaatimus ammoniumnitraatin varastoinnissa on turha. Ammoniumnitraattia käytetään emulsiomuodossa ja aine on koottavissa mekaanisesti talteen.

 

42 § Säilytys

Mitä säilytystä tässä tarkoitetaan? Koskeeko tämä myös räjähteitä valmistus- ja käsittelylaitoksissa?

 

Kunnioittavasti

 

KEMIANTEOLLISUUS RY

Juha Pyötsiä

Johtaja