Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto määräysluonnoksista vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja rautatiellä

Kemianteollisuus ry tukee erityisesti muutoksia, joiden mukaan nesteiden kuljetuksessa vapaarajoja tullaan soveltamaan kuljetetun aineen todellisen määrän mukaan, eikä säiliön tilavuuden mukaan, kuten nykyisin.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa kahdesta määräysluonnoksesta joilla on tarkoitus toimeenpanna kansallisesti rautatiekuljetuksia koskevan COTIF-yleissopimuksen sisältämät vaarallisten aineiden kuljetusten RID-määräysten muutokset ja vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan ADR- sopimuksen muutokset sekä EU:n VAK-direktiiviä vastaavat määräykset. Jäsenvaltioiden on saatettava määräykset voimaan viimeistään 30.6.2015.

Kemianteollisuus ry on osallistunut määräysluonnosten valmistelua varten perustettuun työryhmään, jonka kolmessa kokouksessa käytiin läpi muutoksia sisältänyt aineisto.

Määräyksiin on lisätty uusia vaarallisten aineiden kuljetusnimikkeitä, mm. adsorboituneet kaasut, germaniumvety ja niihin liittyviä kuljetusehtoja. Eräiden aineiden ja esineiden kuljetusehtoja on muutettu, mm. lamput, litiumakut, peroksietikkahappo. Tupakointikielto laajenee koskemaan myös sähkötupakkaa. Kuljetusmerkintöjen koko- ja muotovaatimuksia on joissain tapauksissa muutettu ja rahtikirjamääräyksiin tulee täsmennyksiä. Irtotavarakuljetusten kuljetusehtoja koskeva koodisto muuttuu. Lisäksi määräyksiin esitetään lukuisia teknisiä muutoksia, mm. radioaktiivisten aineiden termien osalta.

Kemianteollisuus ry tukee erityisesti muutoksia, joiden mukaan nesteiden kuljetuksessa vapaarajoja tullaan soveltamaan kuljetetun aineen todellisen määrän mukaan, eikä säiliön tilavuuden mukaan, kuten nykyisin.

Vaarallisten aineiden rautatiekuljetusten kansalliset suojavaunumääräykset poistetaan, ja määräykseen otetaan RID-määräysten mukaiset suojaetäisyysvaatimukset. Kemianteollisuus ry tukee ehdotusta, jolla voidaan vähentää ratapihan vaihtotöitä ja näissä riskejä aiheuttavia ylimääräisiä vaiheita.

Maantiekuljetuksissa polttoaineiden lisäainelaitteille annetaan uudet määräykset. Kemianteollisuus kannattaa ehdotusta sallia kansallisesti ennen uusien määräysten mukaan valmistettujen lisäainelaitteiden edelleen käyttö.  

Pidämme hyvänä asiana, että räjähdenäytteiden kuljettaminen liikkuvissa räjähteiden valmistusyksiköissä on nyt mahdollista. Haluaisimme tuoda vielä esiin kaksi ongelmaa, joihin olisi hyvä saada ratkaisu räjähteiden kuljetuksen osalta:

· Rikkoutuneiden räjähdepatruunoiden ja -pakkausten kuljettaminen ei ole nyt mahdollista. Miten toimitaan esim. kuljetuksen aikana rikkoutuneen räjähdepakkauksen kanssa? Olisi hyvä, jos pakkauksen voi korjata ja kuljettaa perille työmaalle suoraan käytettäväksi tai palauttaa takaisin luokan 9 mukaan huomioiden yhteenkuormaussäännöt.

· Matriisitankkien tai esim. siirrettävien panostusyksiköiden puhdistaminen kuljettamista varten on työmaaolosuhteissa vaikeaa ja tuottaa paljon pesujätettä joka taas pitää hävittää. Olisi hyvä, jos tankin voisi siirtää pois työmaalta esim. tehtaalle tyhjennettäväksi luokan 9 mukaan (kuljetus talteenottoa varten).

Kemianteollisuus pitää tärkeänä, että ehdotetuille kalustoa koskeville teknisille vaatimuksille annetaan riittävästi siirtymäaikaa.

Komposiittikaasupullojen määräaikaistarkastukset tehdään tyyppihyväksynnän myöntäneen laitoksen määräämin väliajoin (Luku 4.1., Pakkaustapa P200, kohta (9)). Tyyppihyväksynnät myöntää usein ulkomainen taho. Vaikka kyseinen kohta ei nyt ole muutosten kohteena, esitämme, että nykyisten määräaikojen pidentämiseksi järjestelmää pitää uusia, esim niin, että myös suomalaiset tahot voisivat osallistua tarkastusvälien määrittelyyn.

Lopuksi kiitämme Trafin tapaa hoitaa vaarallisten aineiden kuljetuksen säädöskenttää ja kuulla eri tahoja muutosehdotuksista. Kansainvälinen järjestelmä, jossa joka toinen vuosi muutetaan hyvin teknisiä yksityiskohtia mittavassa säädöskentässä aiheuttaa kuitenkin yrityksille jatkuvan säädösten valmistelun seurantatarpeen, joka on usein kohtuuton saavutettuun turvallisuustason nousuun nähden. Harvemmin päivittyvä järjestelmä säästäisi myös viranomaisten resursseja sekä muutosten neuvottelujen että niiden toimeenpanon osalta. 

Ystävällisin terveisin

Kemianteollisuus ry
Juha Pyötsiä
Johtaja