Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ympäristöministeriön muutosehdotukset ovat pääosin oikeansuuntaisia. On kuitenkin varmistettava, että säädökset ovat selkeitä ja uudet toimintatavat sujuvoittavat prosessia myös käytännössä.

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Ehdotus liittyy ympäristönsuojelulain toiseen uudistusvaiheeseen, jossa arvioidaan ympäristölupamenettelyn sujuvoittamiseksi tarvittavia toimia.

Lausunnolla olevassa esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristöluvanvaraiseen toimintaan liittyvään olennaisen muutoksen käsitteeseen. Samalla ehdotetaan, että kaikki vaiheet käsittävä lupamenettely rajoitettaisiin aikaisempaa suppeampaan joukkoon laitosten muutostilanteita. Esityksessä ehdotetaan myös kumottavaksi ympäristölupamääräysten tarkistusmenettely. Se korvattaisiin valvontaviranomaisten velvollisuudella tarkastella luvan muuttamisen perusteiden olemassaoloa.

Kemianteollisuus ry pitää ympäristölupaprosessin sujuvoittamista yhtenä tärkeimmistä tavoitteista ympäristönsuojelulain uudistuksessa. Tavoitteena tulee olla selkeä lainsäädäntö. Kemianteollisuus ry pitää ehdotettuja muutoksia pääosin oikeansuuntaisina ja oikein kohdennettuina. On kuitenkin syytä varmistaa, että säädökset ovat selkeitä ja uudet toimintatavat sujuvoittavat prosessia myös käytännössä.

 

Luvan tarve toiminnan muuttamisessa (29 §)

Ehdotuksen mukaan voimassa olevan lainsäädännön mukaiset, lupaa edellyttävät toiminnan muutokset jaettaisiin kahteen menettelyyn. Merkittävimpiä ympäristövaikutuksia aiheuttavat muutokset erotettaisiin omaksi ryhmäkseen ja vain niitä kutsuttaisiin olennaisiksi muutoksiksi. Olennaisia muutoksia vähäisemmistä muutostilanteista säädettäisiin omana ryhmänään.

Kemianteollisuus ry kannattaa olennaisen muutoksen käsitteen rajaamista koskemaan entistä suppeampaa joukkoa laitosten muutostilanteita. Muitakin laitosten muutostilanteita koskevien menettelyjen tulisi olla selkeät ja yksiselitteiset. Ehdotuksen mukaisessa muodossa tämä ei kuitenkaan toteudu.

Pykälän toinen momentti vaatii selkeyttämistä. Ja siihen tulisi Kemianteollisuus ry:n käsityksen mukaan lisätä voimassa olevan lain kohta: ”Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa.”

Lain muutosesityksessä pitäisi tuoda myös selkeästi esille, että toiminnan muutostilanteiden käsittelyissä tulisi menettelyiden kohdistua ainoastaan toiminnan muuttuneisiin osiin. Kemianteollisuus ry pitää tärkeänä, että muutostilanteiden lupamenettelyissä tavoitteena ovat selkeät, nopeat ja entistä kevyemmät prosessit. Tämä edellyttää myös esitykseen tai sen tueksi selvää kuvausta menettelytavoista eri muutosryhmissä.

Luvan voimassaolo (87 §)

Ehdotuksen mukaan ympäristöluvat määrättäisiin olemaan voimassa toistaiseksi. Kemianteollisuus ry pitää linjausta yrityksen toiminnan ennakoitavuuden kannalta kannatettavana. Kynnys luvan myöntämiseen vain määräajaksi pitäisi olla korkealla ja perusteltavissa vain äärimmäisen harvoin.

 

Luvan muuttaminen (89 §)

Ehdotuksen mukaan toiminnanharjoittaja/luvanhaltija voi hakea ympäristöluvan muuttamista. Kemianteollisuus ry pitää tärkeänä, että säädöksen ilmaisua selvennetään. Ensimmäisestä momentista tulee käydä ilmi, että tämä toiminnanharjoittajan oikeus pätee aina ja kaikissa tapauksissa.

Toinen momentti määrittelee tilanteet, joissa muut kuin luvanhaltijat voivat hakea ympäristöluvan muuttamista. Menettelyä on tältäkin osin syytä selventää. Kemianteollisuus ry pitää tärkeänä, ettei viranomainen voi muuttaa lupaa pyytämättä vastinetta toiminnan harjoittajalta. Vastineen perusteella on sitten mahdollista arvioida hakemuksen aiheellisuutta.

 

Valvontaviranomaisen velvollisuus arvioida luvan muuttamisen tarvetta (170a §)

Ehdotuksessa säädettäisiin valvontaviranomaisen uudesta velvollisuudesta arvioida säännöllisesti ympäristöluvan muuttamisen tarvetta. Tämä tehtäisiin osana säännönmukaista valvontaa. Samalla kumottaisiin ympäristölupamääräysten tarkistusmenettely.

Uuden käytännön luominen ilman tarkkaa harkintaa, vaikutusten arviointia ja ohjeistusta ei ole Kemianteollisuus ry:n mielestä kannatettavaa. Esitämmekin, että joko pykälää ja sen perusteluja tarkennetaan tai uusi pykälä jätetään tarpeettomana pois. Joka tapauksessa Kemianteollisuus ry kannattaa lupamääräysten tarkistamista koskevan pykälän (71 §) kumoamista.

Uuden pykälän poisjättäminen selkeyttäisi säädöksen rakennetta ja menettelyjä. Luvanvaraisen toiminnan säännönmukaisesta valvonnasta säädetään jo lain 168 § ja valvontaviranomainen voi esittää luvan muuttamista 89 § perusteella.

Kunnioittavasti

KEMIANTEOLLISUUS RY

Juha Pyötsiä
Johtaja