Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto kemikaaliturvallisuuslakiin liittyvistä asetuksista

Kemianteollisuus ry pitää tärkeänä, että kemikaalien luokitukseen liittyvät velvoitemuutokset saadaan toimeenpantua sujuvasti ja joustavasti – tuotannon turvallisuudesta tinkimättä. Tästä syystä asetusten ja Tukesin ohjeiden tulisi tukea yksiselitteisesti ja vahvasti toimeenpanoa. Riittävät siirtymäajat kaikkiin uusiin velvoitteisiin olisivat tarpeen laadukkaan tuloksen aikaansaamiseksi.

Seveso III -direktiivin edellyttämät muutokset on viety kemikaaliturvallisuuslakiin. Lain muutos hyväksyttiin eduskunnassa 27.1.2015, ja se tulee voimaan 1.6.2015. Merkittävin muutos on siirtyminen velvoitteiden määrittelyssä CLP-asetuksen mukaiseen luokitusjärjestelmään. Lainmuutos lisää myös yleisölle tiedottamisen velvollisuuksia. Kemianteollisuus ry nosti laista antamassaan lausunnossa esille etenkin riittävän siirtymäajan tarpeen näille muutoksille.

Lainmuutokset edellyttävät myös muutoksia asetuksiin. Ministeriön ehdotuksessa annettaisiin uusi asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta, ja kumottaisiin nykyinen asetus (855/2012). Asetusta vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012) muutettaisiin esityksen mukaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa kemikaaliturvallisuuslain valvonta-asetuksesta ja turvallisuusvaatimusasetuksen muutoksesta.

Kemianteollisuus ry pitää tärkeänä, että kemikaalien luokitukseen liittyvät velvoitemuutokset saadaan toimeenpantua sujuvasti ja joustavasti – tuotannon turvallisuudesta tinkimättä. Tästä syystä asetusten ja Tukesin ohjeiden tulisi tukea yksiselitteisesti ja vahvasti toimeenpanoa. Riittävät siirtymäajat kaikkiin uusiin velvoitteisiin olisivat tarpeen laadukkaan tuloksen aikaansaamiseksi.

Ehdotuksissa on selkeästi pitäydytty Seveso-direktiivin ja kemikaaliturvallisuuslain linjakkaaseen toimeenpanoon. Sujuvoittamista edistäisi myös kansallisten kemikaaliryhmien riskiperusteinen poisjättäminen ilmoitus- ja luparajojen määrittelystä. Kemianteollisuus on valmis omalta osaltaan olemaan mukana sääntelyä sujuvoittavien ratkaisujen ja turvallisuuden kehittämistyössä.

Uusi luokitusjärjestelmä otettava huomioon muutostilanteissa (Valvonta-asetus, 55 §)

Seosten CLP-luokituksiin on valmistauduttu jo useamman vuoden ajan, ja määräaika päättyy 1.6.2015, samaan aikaan kuin kemikaaliturvallisuuslaki ja sen asetukset tulevat voimaan. Toimitusketjussa varsinkin seoksia raaka-aineenaan käyttäville seosten valmistajille tilanne on ollut haasteellinen. Seoksen lopullinen luokitus selviää vasta raaka-aineiden luokitusten perusteella, vaikka määräaika on kaikille sama.

Muutenkaan uuden luokituksen soveltaminen kemikaaliturvallisuuslain velvoitteiden määrittelyssä ei ole yksiselitteistä. CLP-luokitukset ovat valmistajan, maahantuojan ja jatkokäyttäjän vastuulla. Kun aiemmin tukeuduttiin vahvasti harmonisoitujen luokitusten luetteloon, jatkossa kemikaalilla saattaa olla useita toisistaan poikkeavia luokituksia, ja luokitus voi yhdenmukaistua vasta pitkällisen harmonisointiprosessin myötä. Lisäksi vaaraluokissa ja kategorioissa saattaa olla vielä käyttöolosuhteisiin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat luokitukseen ja vaatimustasoon (esim. syttyvät nesteet).

Kemianteollisuus ry katsoo, että uusi luokitusjärjestelmä tulisi selkeästi ottaa huomioon valvonta-asetuksen 55 §:ssä ja sen määräajoissa. Pidämme hyvänä, että toimintaperiaateasiakirjan laatimiselle varattua aikaa ehdotetaan pidennettäväksi. Mutta jätämme harkittavaksi, riittävätkö nämä määräajat uuden järjestelmän tultua käyttöön.

Toiminnanharjoittajat varmasti kaipaavat myös yksiselitteisiä ohjeita, siitä miten määräaikoja sovelletaan uuteen luokitusjärjestelmään.

Siirtymäajat myös uusille tiedotusvelvollisuuksille (Valvonta-asetus, 57 § ja 58 §)

Asetusluonnokseen on otettu mukaan uudet pykälät velvoitemuutosten toimeenpanon siirtymäajoista, jotka koskevat ennen asetuksen voimaantuloa aloitettua toimintaa.

Toimintaperiaateasiakirjan laatimiselle ja päivittämiselle esitetään vuoden siirtymäaikaa. Turvallisuusselvityksen päivittämiselle ehdotetaan vuoden siirtymäaikaa ja sen laatimiseen olisi käytettävissä kaksi vuotta. Sama kaksi vuotta olisi aikaa saattaa myös näiden uusien turvallisuusselvityslaitosten tiedottaminen vaaditulle tasolle.

Kemianteollisuus ry pitää siirtymäaikoja toimintaperiaateasiakirjojen ja turvallisuusselvitysten laatimiselle ja päivittämiselle ehdottoman välttämättöminä. Samalla pidetään tärkeänä, että uuden luokitusjärjestelmän tuomat muutokset otetaan tässäkin kohden huomioon.

Nykyisten periaateasiakirjalaitosten ja turvallisuusselvityslaitosten uusille tiedotusvelvollisuuksille ei kuitenkaan ole annettu siirtymäaikaa, vaan vaatimukset tulevat voimaan 1.6.2015. Tämä johtaa käytännössä hankalaan tilanteeseen. Kemianteollisuus ry pitää luontevana, että tiedotusvelvollisuuksien osalta siirtymäajat olisivat vastaavat kuin muiden velvoitteiden päivittämiselle.

Joustavuutta ja riskiperusteisuutta tarkastuksiin (Valvonta-asetus 29 §)

Asetusluonnoksen mukaan Tukes tekee laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittaville tuotantolaitoksille tarkastussuunnitelman perusteella tarkastusohjelman.

Asetusluonnokseen on myös lisätty kohta tarkastusohjelman mukaisista määräajoista poikkeamisesta. Tämän mukaan tarkastuksessa säädettyjä määräaikoja voidaan pidentää tai toisaalta lyhentää tuotantolaitoksen suuronnettomuuksien järjestelmällisen arvioinnin perusteella.

Kemianteollisuus ry pitää hyvänä, että tämä riskiperusteinen käytäntö on kirjattu asetukseen. Se tuo mahdollisuuden tehostaa ja kohdentaa valvontaa tarkoituksen mukaisella tavalla.

Tarkastuspoikkeamien kriteerien on hyvä olla selkeät ja myös toiminnanharjoittajien tiedossa.

Palavat nesteet ja kaasut myymälärakennuksessa (Valvonta-asetus 49 §)

Luonnoksessa on myös tehty esitys koskien palavien nesteiden ja palavien kaasujen säilytystä myymälärakennuksessa. Uudistettu pykälä vastaa palavien nesteiden säilytystä ja varastointia selvittäneen työryhmän esitystä ja saattaa kemianteollisuuden mielestä asetuksen pykälän ajantasalle.

Tukesin ohjeella sitten määritellään suojausratkaisujen mukaiset enimmäismäärät näissä tarkoituksissa, ja tavoitteena on yhdenmukaistaa käytännöt kautta maan. Nähtäväksi jää, riittääkö ohjeen ohjausvaikutus.

Kemikaaliluokat kohti direktiivikäytäntöä (Valvonta-asetus, Liite I, osa 1.)

Lausuntopyynnössä on pyydetty ottamaan kantaa myös valvonta-asetuksen liitteen I osassa 1 oleviin ns. kansallisten kemikaaliryhmiin ja niiden mukanaoloon tai poisjättämiseen asetuksesta.

Kemianteollisuus ry pitää tärkeänä, että kansalliset lupamenettelyt olisivat linjassa EU:n laajuisen sääntelyn kanssa. Kansalliset poikkeamat ovat aina kilpailukykykysymys ja vaikeuttavat sekä yritysten että viranomaisten työtä. Eivätkä ne ole omiaan sujuvoittamaan lupa- ja ilmoitusprosesseja.

Kansallisissa kemikaaliryhmissä on pääosin terveysvaaraa aiheuttavia aineita ja näiden aineidenhaittoja torjutaan esim. työpaikan ilman epäpuhtauksia torjumalla. Tämänkaltaiset keinot kuuluvat osaksi normaalia työsuojelua, eivätkä nämä kemikaalit ominaisuuksiensa perusteella aiheuta suuronnettomuusvaaraa.

Kannatamme näiden kansallisten ryhmien riskiperusteista arviota ja sen perusteella ryhmien poistamista joko kokonaan tai osittain kansallisia ilmoitus- ja luparajoja määriteltäessä.

Selkeä yksiselitteinen termistö ja hyvä opastus (Turvallisuusvaatimusasetus ja valvonta-asetuksen liite I)

Uuden CLP-luokituksen käyttöönotto ja soveltaminen asetuksiin ei ole helppo tehtävä. Eikä tehtävä ole helppo myöskään toiminnanharjoittajille. Tästä syystä CLP-luokituksesta eriävät, asetuksessa käytetyt käsitteet pitäisi tarkkaan määritellä ja kirjata,  mitä uusia luokkia ja kategorioita ne vastaavat.

Samoin turvallisuusvaatimusasetuksen muutoskohdat pitäisi tältä osin ristiintarkistaa. Kemianteollisuuden käsityksen mukaan tehdyt muutokset tulevat joiltain osin tiukentamaan vaatimuksia. Mikäli tämä on tarkoitus, olisi siitä hyvä mainita ainakin asetuksen taustamuistiossa.

Aiemmin asetuksen kohdat 36 §, 37 § ja 75 § koskivat erittäin helposti syttyviä tai helposti syttyviä palavia nesteitä. Uuden esityksen mukaan kattavuus olisi syttyvät nesteet, kategoriat 1, 2, ja 3. Muutos on käytännössä merkittävä.

CLP-järjestelmään siirtymisen sujuvoittamiseksi Kemianteollisuus ry odottaa Tukesilta ohjetta , jossa yksinkertaisesti tarkastellaan uusien ja vanhojen kemikaaliryhmien – luokkien ja kategorioiden –  vastaavuutta. Ohjeistus on erityisen tärkeä niille kemikaaleja käyttäville ja varastoiville yrityksille, jotka eivät itse osallistu luokitusten tekemiseen.

Pitkän aikavälin tavoitteena lupaprosessien sujuvoittaminen

Kemianteollisuus ry nosti esille jo kemikaaliturvallisuuslakia koskevassa lausunnossaan lupaprosessien sujuvoittamisen pitkällä aikavälillä. Tämä on varmasti sekä viranomaisten että toiminnanharjoittajien tavoitteena. Kemikaaliturvallisuuslain muutos tuo mukaan muiden muassa kuuluttamis- ja tiedottamisprosessin, joka on päällekkäinen ympäristönsuojelulain vastaavan prosessin kanssa.

Kemianteollisuus ry ja sen jäsenyritykset ovat valmiita antamaan oman panoksensa luvitukseen ja valvontaan liittyvien käytäntöjen ja ratkaisujen kehittämisessä. Samalla kehitetään yhteistyössä toiminnan turvallisuutta.

Kunnioittavasti

KEMIANTEOLLISUUS RY

Juha Pyötsiä
Johtaja