Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Kemianteollisuus ry keskittyy lausunnossaan sille tärkeimpiin uusiin ehdotuksiin: kansalliset kynnysarvot, markkinoille meno hankinnoissa sidosyksiköltä, merkit ja valvonta.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä. Mietintö sisältää esitykset uudistetuksi hankintalaiksi ja erityisalojen hankintalaiksi. Kemianteollisuus ry keskittyy lausunnossaan sille tärkeimpiin uusiin ehdotuksiin.

KANSALLISET KYNNYSARVOT

Mietinnön kansallisia kynnysarvoja koskevassa 25 §:ssä ehdotetaan tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvon nostamista 30 000 eurosta 60 000 euroon. Kemianteollisuus kannattaa tavara- ja palveluhankintojen

30 000 euron kynnysarvon nostamista 60 000 euron suuruiseksi.

 

MARKKINOILLE MENO HANKINNOISSA SIDOSYKSIKÖLTÄ

Kemianteollisuus yhtyy Elinkeinoelämän keskusliiton näkemykseen, jonka mukaan direktiivin sallimaa liikkumavaraa ei tässä kohdin hyödynnetä.  Kilpailun toimivuuden ja markkinoiden kehittymisen kannalta katsottuna on parasta, että sidosyksiköt palvelevat yksinomaan omistajiensa tarpeita, eivätkä osallistu toimintaan avoimilla markkinoilla.

 

MERKIT

Lakiehdotuksen 72 §:n mukaan hankintayksikkö voi vaatia ympäristö- tms. merkkiä näytöksi siitä, että hankinnan kohde vastaa vaadittuja ympäristö-, sosiaalisia tai muita ominaisuuksia. Ongelmalliseksi ehdotuksen tekee lainkohdan kolmannen momentin määräys, jonka mukaan muut asianmukaiset todistuskeinot ovat käytettävissä vain, jos tarjoajalla ei todistettavasti ole itsestään riippumattomista syistä ollut mahdollisuutta saada vaadittua tai vastaavaa merkkiä.

 

Kemianteollisuus katsoo, että edellytykset vaihtoehtoisten todistuskeinojen käytölle on väärin asetettu. Vaikka yrityksellä olisi mahdollisuus saada vaadittu merkki, sen hankkiminen voi olla yritykselle kohtuuttoman hankalaa, kallista tai epätarkoituksenmukaista. Merkkejä hallinnoivat yleensä kaupalliset toimijat omien määritelmiensä mukaan, minkä lisäksi kemianteollisuuden toimintaa, tuotteita ja prosesseja valvovat viranomaiset lainsäädännön pohjalta. Kemianteollisuus ry katsoo, että muiden todistuskeinojen tulisi merkin puuttuessa olla aina tarjoajan tai ehdokkaan käytettävissä.

 

VALVONTA

Kemianteollisuus tukee Elinkeinoelämän keskusliiton näkemystä, jonka mukaan julkisten hankintojen viranomaisvalvontaa on tehostettava nykyisestä antamalla Kilpailu- ja kuluttajavirastolle laajat valtuudet valvoa julkisten hankintojen lainsäädännön noudattamista.

 

Kunnioittavasti

 

Kemianteollisuus ry
Timo Leppä
Toimitusjohtaja