Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto ehdotuksesta titaanidioksidia tuottavien laitosten päästöjen rajoittamisesta (valtioneuvoston ehdotus)

Kemianteollisuus ry esittää ehdotukseen seuraavat korjaukset ja lisäykset

Ehdotus kiristää oleellisesti ominaiskuormitusrajoja tuotettua titaanidioksiditonnia kohti sekä veteen johdettavan sulfaatin että ilmaan johdettavien rikkidioksidi- ja trioksidien päästöille. Ehdotus jatkuvatoimisesta tarkkailusta rikkidioksidi- ja trioksidipäästöille on käytännössä äärimmäisen vaikea toteuttaa, koska tällaista mittausjärjestelmää ei tietojemme mukaan markkinoilla ole. Uusi velvoite hiukkaspäästöille päälähteistä kaipaa tarkennusta, koska hiukkaspäästöistä ei ole havaittu ilmanlaadun ohjearvojen ylityksiä tai muuta haittaa.

Kemianteollisuus ry esittää ehdotukseen seuraavat korjaukset/lisäykset:

Kielto kiinteän aineen päästämisestä vesistöön (2§, ensimmäinen alakohta). Esitämme kohtaan teollisuuspäästödirektiivin 67 Artiklan sanamuotoa ”kiinteä jäte”, joka selkeämmin kuvaa velvoitetta eikä aiheuta sekaannusta jätevesien kiintoainerajoituksiin.

Nestemäiset jätteet (2§, neljäs alakohta). Olisi hyvä määritellä, mitä nestemäisillä jätteillä tarkoitetaan.

Uutto-sanan korvaaminen liuotuksella (4§, toinen alakohta ja 5§, ensimmäinen alakohta). Uutto ei ole titaanidioksidituotannossa kyseisestä prosessista käytetty suomenkielinen termi. Englanniksi termi  digestion tarkoittaa  prosessivaiheena reaktiota, jossa titaanipitoinen malmi liukenee rikkihappoon.

Kyseisen ehdotuksen taustalla on vaikealukuinen direktiiviteksti, joka on syytä muokata helppolukuisemmaksi, etenkin 2§:n osalta.

Ystävällisin terveisin
Kemianteollisuus ry
Juha Pyötsiä