Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto ehdotuksesta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi

Dno 35/041/2012, Opetushallituksen ehdotus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi, luonnos 19.9.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vaikuttavat monella tavalla pitkälle Suomen tulevaisuuteen. Merkittävän yhteiskunnallisen murroksen ja elinkeinorakenteiden muutoksen aikana on erityisen tärkeää, että perusopetuksen opetussuunnitelma tukee lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Pidämme tärkeänä, että perusopetus tukee mm. oppimaan oppimisen valmiuksia, yritteliäisyyttä ja omien vahvuuksien tunnistamista sekä tarjoaa monipuolisen kuvan työelämän mahdollisuuksista. Lausunnolla olevassa ehdotuksessa perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet tukevatkin melko hyvin näitä tavoitteita.

1.1  Kemian opetuksen opetussuunnitelma vuosiluokilla 7-9

Kiinnitämme huomiota seuraaviin kemian opetuksen 7.-9. luokkien opetussuunnitelman kohtiin.

– Pidämme myönteisenä, että motivointi sekä kemian merkitys niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla on nostettu voimakkaasti esiin sekä sisällöissä että tavoitteissa, vrt. kohta Oppiaineen tehtävä ”Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa.”

– On erittäin tärkeää, että opetussuunnitelmaan on kirjattu tutkimuksen ja teknologian uusien suuntausten esittely.

– Päättöarvioinnin kriteerit sisältävät opiskelijan monipuolisen arvioinnin. On hyvä, että arvioinnin kohteena on muitakin osa-alueita kuin kemian tieteelliset sisällöt. Esimerkiksi kyky tavoitteelliseen työskentelyyn, aloitekyky ja kyky perustella asioita ovat asioita, joiden merkitys työelämässä on suuri ja korostuu entisestään tulevaisuudessa. Niiden omaksuminen myös ehkäisee syrjäytymistä. Arviointikriteerit kannustavat kemian merkityksen pohtimiseen kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, mikä on erinomaista.

 

1.2  Bio- ja kiertotalous sekä yrittäjyys ja työelämäyhteydet selkeämmin esiin

Elinkeinoelämässä ja teollisessa tuotantorakenteessa on meneillään erittäin merkittävä rakennemuutos. Tätä muutosta ajatellen on välttämätöntä, että oppilaat tutustutetaan myös käsitteisiin bio- ja kiertotalous. Nämä käsitteet ja ilmiöt tulevat yleistymään paitsi alan sisällä myös mediassa ja muussa viestinnässä. Ajankohtaisten asioiden seuraaminen tulee edellyttämään näiden käsitteiden ymmärtämistä.

Biotalous mainitaan biologian OPS-perusteissa kohdassa S6 (Kohti kestävää tulevaisuutta). Jotta tästä monialaisesta käsitteestä muodostuisi oppilaille oikea kuva, olisi tärkeää että käsite on esillä myös kemian opetuksen yhteydessä. Elementtejä näistä on mukana kemian OPS-perusteissakin, mutta nyt käsitteiden esittely jää oppikirjan tekijöiden päätettäväksi

Kiinnitämme myös huomiota työelämäyhteyksien mahdollisimman selkeään esille tuomiseen kemian OPS –perusteissa.  Ne kuvataan johdannossa suhteellisen kattavasti, mutta määrittelyyn tulisi lisätä konkretiaa.

Edellä todettuun viitaten ehdotamme, että kemian OPS-perusteiden kohtaa S3 täydennetään seuraavasti:

– S3 Kemia yhteiskunnassa: Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, keinoina mm. bio- ja kiertotalous. Yhtenä tarkastelutapana käsitellään tuotteiden elinkaariajattelua. Pohditaan kemian osaamisen merkitystä jatko-opinnoissa ja eri ammateissa tutustumalla erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin.

 

Esitämme lisäksi, että yrittäjyyden käsite otetaan esiin myös kemian opetuksessa, esim. seuraavasti:

– Oppiaineen tehtävä: (s. 136, 3. kappale): Kemian opetuksen lähtökohtana on…[…]  Tutkimusten tekeminen kehittää yritteliäisyyttä, luovan ja kriittisen ajattelun taitoja, työskentelyn ja yhteistyön taitoja sekä innostaa oppilasta kemian opiskeluun. 

Muilta osin Kemianteollisuus ry yhtyy näkemyksissään Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausuntoon.

Ystävällisin terveisin

Kemianteollisuus ry

Riitta Juvonen