Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto ehdotuksesta lukion opetussuunnitelman perusteiksi

Vastauksena Opetushallituksen lausuntopyyntöön 14.4.2015 lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisestä Kemianteollisuus ry toteaa seuraavaa.

Lukiokoulutuksella luodaan perustaa maamme tulevaisuuden osaamisresursseille. Kun lukion tuntijako meneillään olevassa lukiouudistuksessa säilyi pitkälti muuttumattomana, on entistä tärkeämpää, että opetuksen sisältöjen kautta vastataan tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Kemianteollisuus ry yhtyy pääosin Elinkeinoelämän keskusliiton lausuntoon. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota vientiteollisuuden kannalta olennaisiin asioihin, kuten bio-ja kiertotalouteen sekä työelämäyhteyksiin ja työelämävalmiuksien rakentumiseen lukiokoulutuksen aikana.

 Bio-ja kiertotalous esiin myös kemian opinnoissa

Kestävän kehityksen vaatimuksiin vastataan tulevaisuudessa bio- ja kiertotalouden ratkaisuilla. Vaikka bio- ja kiertotalous eivät voi toteutua ilman kemian ja kemiantekniikan osaamista, lausuntokierroksella olevassa ehdotuksessa bio- ja kiertotalous ilmenevät vain maantieteen ja biologian sisältöinä.

Pidämme välttämättömänä, että lukio-opinnot auttavat opiskelijaa ymmärtämään myös muiden luonnontieteiden merkityksen bio- ja kiertotaloudessa ja esitämme, että perusteluonnosta täydennetään seuraavasti: 

Kohtaan 5.10. Kemia: Lisätään ensimmäiseen kappaleeseen maininta bio- ja kiertotaloudesta esim. seuraavasti:

  • Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä, bio- ja kiertotaloudessa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa.

Kaikkiin kemian kursseihin myös laskennallista sisältöä

Kemian opetussuunnitelmaan sisältyy yksi pakollinen kurssi, jonka tehtävänä on mm. antaa perustietoa kemiasta, herättää opiskelijan kiinnostusta kemiaan sekä antaa valmiuksia kemiaan liittyvään keskusteluun.

Koska kemia on luonteeltaan myös kvantitatiivinen tieteenala, olisi tärkeää, että jo pakollisessa kurssissa opiskelijat saisivat käsityksen kemiaan liittyvistä laskuista sekä valmiuksia pienimuotoisten laskutehtävien ratkaisemiseen. Lausuntokierroksella olevassa ehdotuksessa tämä osa-alue puuttuu pakollisen kurssin sisällöstä.

Työelämäyhteydet vahvemmin mukaan opetuksen sisältöihin

Lukion yhtenä merkittävänä tehtävänä on antaa opiskelijalle tietoa jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä. Myös luonnontieteiden opetuksessa tulee saada kuva ammateista, joissa luonnontieteiden osaaminen on keskeistä. Ehdotamme kemian opetuksen tavoitteisiin seuraavaa lisäystä:

Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  •          …
  •          saa mahdollisuuksia perehtyä kemian soveltamiseen monipuolisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
  •          saa mahdollisuuksia perehtyä ammatteihin, joissa kemian osaaminen on keskeistä
  •          …

 Monipuoliset opiskeluympäristöt ja -menetelmät

Työelämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattavan opetuksen tulee tapahtua mahdollisimman monipuolisissa ympäristöissä siten, että asiat opitaan aidoissa asiayhteyksissä ja toimintaympäristöissä. Lausunnolla olevassa ehdotuksessa tuodaankin esiin monipuolisten opiskeluympäristöjen ja -menetelmien merkitys. 

Pidämme tärkeänä, että myös oppiainekohtaisesti painotetaan niitä oppimisympäristöjä ja -menetelmiä, jotka ovat kullekin oppiaineelle keskeiset. Kemian opintojen osalta pidämme välttämättömänä, että jo pakollisen kurssin yhteydessä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua kemiaan ja sen sovelluksiin aidoissa työelämän toimintaympäristöissä, kuten teollisuudessa ja tutkimuslaitoksissa.

Ystävällisin terveisin

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä

toimitusjohtaja