Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto biosidien valmistehyväksynnän kustannusten kohtuullistamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö, Lausuntopyyntö TEM/1151/03.01.02/2013

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa ehdotuksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta.

Ehdotuksen tarkoitus on saattaa Tukesin maksuasetus EU:n biosidiasetuksen velvoitteiden mukaiseksi. Lisäksi asetukseen on tehty muutoksia kaivosviranomaistehtävien Tukesiin siirtymisen ja kasvinsuojelusäännösten muuttumisen johdosta. Tarkistuksessa on samalla otettu huomioon Tukesin eri toimialoilla muuttuneet säännökset ja tapahtunut kustannuskehitys. Asetuksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon on lisätty uudet suoritteet ja tarkistettu mm. Tukesin tuntiveloitusta.

Kemianteollisuus keskittyy lausunnossaan erityisesti 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettuihin biosidivalmisteita koskeviin maksuihin, koska ne ovat näkemyksemme mukaan EU-alueen vertailussa erittäin korkeita, ne heikentävät Suomen markkinoilla toimivien biosidivalmisteita tekevien yritysten kilpailukykyä laajemmilla markkinoilla toimivien yritysten eduksi ja saattavat johtaa Suomessa käytettävissä olevien biosidivalmisteiden valikoiman pienenemiseen. Myös kasvinsuojeluvalmisteiden maksut ovat hyvin korkeita. 

Kemianteollisuus on jo edellisen maksuasetuksen muutoksen yhteydessä antamassaan lausunnossa (marraskuussa 2012) esittänyt huolen hälyttävän korkeista biosidivalmisteita koskevista maksuista. Valmistehyväksynnän perusmaksua onkin laskettu 9 000 eurolla, mikä on erittäin hyvä, mutta valitettavasti riittämätön toimi.

Lausunnolla olevassa ehdotuksessa biosidivalmisteiden hyväksymisen maksut ovat niin korkeat, että niillä on vaikutusta näiden valmisteiden markkinoihin. Kemianteollisuus on erityisen huolissaan, että nykyisen tutkimuksen ja tuotekehityksen tuloksena syntyvien turvallisempien biosidivalmisteiden saaminen Suomen markkinoille hidastuu tai estyy. Terveys- ja ympäristöhyötyjen lisäksi biosidivalmistevalikoiman pitää jonkin verran uusiutua myös resistenttien kantojen syntymisen estämiseksi.

Biosidivalmisteiden räätälöinti tiettyyn teolliseen tarkoitukseen ja tiettyjen haitta-eliöiden torjuntaan edesauttaisi aineiden käyttömäärien ja haitallisuuden parempaa hallintaa ja siten tukisi kemikaalien kestävän käyttöä. Tämäntapaiselle tuotekehitykselle ei korkeiden biosidivalmistemaksujen takia ole mahdollisuuksia, ja käyttöön saatetaan vaihtoehtojen puutteessa valita tarpeettoman myrkyllinen aine.

Suomi on biosidi- ja kasvinsuojeluvalmisteille erittäin pieni markkina-alue verrattuna Keski-Euroopan maihin. Kun arvioidaan valmistehyväksynnän maksujen kohtuullisuutta, olisi monien valmisteiden osalta niiden takaisinmaksuaika laskettavissa kymmenissä vuosissa. Viranomaisten keräämät arviointimaksut ovat toki vain osa biosidien tai kasvinsuojeluaineiden ennakkohyväksynnän kustannuksia. Suuri osa kustannuksista johtuu tarvittavan tutkimusaineiston hankkimisesta.

Biosidivalmisteiden hyväksymisen kustannuksia yrityksille tulee voida pienentää arviointityötä koordinoimalla ja tehostamalla. Perusmaksua tulee alentaa ja lisämaksun kasvamista välttää kohdentamalla arviointityötä riskiperustaisesti ja hyödyntämällä täysimääräisesti aiemmin itse tehty tai muualla tehdyt arvioinnit.  

 

Kemianteollisuus ry esittää, että

  • biosidivalmisteiden hyväksynnän perusmaksu lasketaan 20 000 euroon ja muita maksuja alennetaan vastaavasti. Perusmaksuun tulisi lisämaksu tai alennus toteutuneen työmäärän mukaisesti.
  • kokonaismaksun alentamiseksi biosidivalmistehyväksyntään liittyvää arviointia ja siihen käytettyä aikaa tarkastellaan kriittisesti tavoitteena terveyden ja ympäristön suojelun hyvä taso, mutta myös yrityksille aiheutuvien maksujen kohtuullisuus. Tehoaineiden arvioinnin tuloksiin ja esim. REACH-rekisteröinneistä saatuihin muiden aineiden ominaisuustietoihin tulisi voida luottaa ja niitä tulisi käyttää arvioinnin perustana.  
  • samankaltaisten valmisteiden arvioinnissa hyödynnetään täysimääräisesti jo aiemmin tehty työ
  • valmisteiden hyväksymiseen liittyvän arviointityön eri vaiheista ja työmääristä annettaan enemmän tietoa ja lisätään prosessin läpinäkyvyyttä. Yrityksillä tulisi olla tiedossa, miten hakemusasiakirjat tulisi tehdä ja mitä lisätietoja voisi toimittaa, jotta viranomaisarviointi etenisi eikä ylimääräisiä lisäkustannuksia tulisi.  
  • mahdollisessa lisätyötä koskevassa laskussa eritellään, mistä kustannukset koostuvat omakustannusperiaatteen mukaisesti ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi.
  • maksuperustelaissa ja kemikaalilaissa mainittu maksujen kohtuullistaminen sisällytetään menettelynä myös Tukesin maksuperusteasetukseen, ja yrityksillä tulisi olla tiedossa kriteerit, joiden perusteella kohtuullistamista tehdään.

 

Kemianteollisuus ry pitää hyvänä ehdotettua ratkaisua olla sisällyttämättä muita biosidiasetukseen liittyviä kuluja kuin arviointikuluja biosidimaksuihin.

Olemme halukkaita osallistumaan Tukesin maksuasetuksen jatkokäsittelyyn. Hyvällä yhteistyöllä ja laajalla asiantuntemuksen hyödyntämisellä löydetään ratkaisuja, joilla varmistetaan biosidivalmisteiden turvallisuus ja samalla säilytetään alan suomalaisten yritysten toimintamahdollisuudet.

Lisätietoja

KEMIANTEOLLISUUS RY

Juha Pyötsiä

Johtaja