Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto ajoneuvojen käytöstä: massat ja korkeus

YM3/04/2013

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa luonnoksesta asetukseksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta.

Ehdotuksen mukaan eräiden raskaiden tavarakuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia tieliikenteessä sallittuja massoja ja suurinta sallittua korkeutta korotettaisiin.

Kuljetukset, niiden kilpailukykyiset kustannukset ja sujuvuus ovat alan teollisuudelle tärkeä kilpailukykytekijä. Kemianteollisuus toimii paljolti tuontiraaka-aineiden varassa, sen tuotteet toimitetaan suurelta osin muun teollisuuden raaka-aineiksi tai muiden yhteiskunnalle tärkeiden toimintojen käyttöön. Kuljetukset hoidetaan sisämaan logistiikassa lähes täysin kuorma- ja säiliöautokalustolla.

Kuljetusten ja erityisesti vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuus ja sen kehittäminen ovat alalle tärkeitä kysymyksiä ja tätä kehitystyötä tehdään jatkuvasti yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Kemianteollisuus ry pitää asetuksen muutosesitystä pääosin kannatettavana ja pitää tärkeänä, että se saadaan nopeasti voimaan. Näin muutoksen tuottamat hyödyt saadaan nopeasti käyttöön: tukemaan suomalaista kilpailukykyä ja työllisyyttä.

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin on esitetty ratkaisua, joka sallisi suurimmaksi sallituksi massaksi 68 tonnia. Tämä olisi mahdollista vähintään kahdeksanakselisessa yhdistelmässä, jonka vetoautossa on vähintään neljä akselia. Säiliöperävaunuun ei tällöin vaadittaisi paripyöräakselia.

Kemianteollisuus pitää ehdotusta hyvänä. Kuljetuksissa hyötykuorma kasvaa, vaarallisten aineiden kuljetuskalusto teillä vähenee, samoin kuorman siirrot. Yhdistelmä on nykykalustoa tasapainoisempi ja paripyörätön perävaunu on nestekuljetuksissa vakaampi, koska sen painopiste on alempana.

Lisäksi esitämme seuraavia muutoksia luonnokseen:

Esityksessä on § 23 kohdassa 5 kuitenkin rajattu muussa kuin vaarallisten aineiden säiliökuljetuksissa käytettävät yhdistelmäajoneuvot paripyörättömyyden ulkopuolella. Kuljetusratkaisu olisi siis riippuvainen kuljetettavasta tuotteesta. Vaarallisten aineiden kuljetukseen rekisteröidyllä yhdistelmällä ei voisi kuljettaa paluukuljetuksena muuten luokiteltuja aineita. Tämä vaikeuttaa kemianteollisuuden logistiikkaa. Kemianteollisuus ry pitää tärkeänä, että vaarallisten aineiden kuljetuksiin hyväksytty yhdistelmä olisi käytettävissä myös muihin säiliökuljetuksiin.

Myös vaarallisiksi aineiksi luokitelluissa kappaletavarakuljetuksissa pitäisi Kemianteollisuus ry:n mielestä sallia 68 tonnin enimmäismassat kahdeksanakselisessa yhdistelmässä, jonka vetoautossa on vähintään neljä akselia. Tämä olisi tärkeä kilpailukykytekijä pitkällä aikavälillä esimerkiksi pullokaasujen kuljetuksissa.

Kappaletavarakuljetuksissa pitäisi myös sallia joko 68 tai 64 tonnin kokonaismassat, niin että kuljetuksia voitaisiin hoitaa nykyisellä kalustolla, jossa vetoautossa on kolme akselia ja perävaunussa 5 akselia. Perävaunussa ei tällöin vaadittaisi paripyöriä. Turvallisuussyistä voidaan rajata tiettyjä vaarallisia aineita pois tästä oikeudesta.

Kemianteollisuus ry tukee myös uusien kuljetusratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Aivan uutena ajoneuvona VAK-säiliökuljetuksiin tulisi hyväksyä puoliperävaunuyhdistelmä, jossa on neljä akselia vetoautossa ja neljä akselia perävaunussa.

Kemianteollisuus ry on tässä lausunnossaan keskittynyt vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin kysymyksiin. Lisäksi viittaamme EK:n antamaan lausuntoon ja tuemme siinä esitettyjä näkökohtia.

 

Kunnioittavasti

 

KEMIANTEOLLISUUS RY

Timo Leppä

toimitusjohtaja