Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto hallituksen esityksestä laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä kemikaalilain muutta-miseksi. Esitys on valtaosin asianmukainen toimeenpannessaan EU:n asetuksia ja säätäessään kansallisesta kemikaalitiedon hallintajärjestelmästä.

Kemianteollisuuden yritykset joutuvat jatkossa toimittamaan lähes samaa kemikaaleja koskevaa tietoa kahteen eri tietokantaan, Tukesille kansalliseen KemiDigi-palveluun sekä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tietokantaan. Tämä lisää joka tapauksessa yritysten kustannuksia ja työmäärää.

Hallituksen esityksen 20 §:n mukaan ECHA:lle tehtävä ilmoitus tulisi tehdä kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi. Koska kemikaalitiedot jo ilmoitetaan Tukesille suomeksi tai ruotsiksi, ja nämä tiedot ovat myrkytystietokeskuksen käytettävissä, Kemianteollisuus ry ja sen jäsenyritykset pitävät kahden kielen vaatimusta kohtuuttomana ja esittävät, että ilmoitukset ECHA:n tietokantaan voi tehdä vaihtoehtoisesti joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Perusteet ehdotukselle ovat:

  • Suomalaiset yritykset tulevat tekemään ilmoituksia kymmenistä tuhansista tuotteista ja ilmoituksia päivitetään keskimäärin joka toinen vuosi. Vaikka kaksikielisen ilmoituksen teko tuotteesta lisäisi työmäärää vain ½ tuntia, on lisäkustannus yhteensä n. 450 000 euroa. Hallituksen esityksessä on arvioitu kokonaiskustannuksen olevan yritystä kohti n. 40 000 euroa, joka on monelle yritykselle päivitysten vuoksi lähes vuotuinen uusi menoerä. Mikäli englanninkielinen ilmoitus on mahdollinen, yritys voi tehdä myrkytystietoilmoituksen useampaan EU-maahan kohtuullisemmalla työmäärällä.
  • Useamman kieliversion vaatiminen lisää myös viranomaisten työmäärää, kun ilmoituksen vaatimustenmukaisuus tulee valvottavaksi kahdesta eri versiosta.
  • Valtaosa EU-jäsenmaista hyväksyy kansallisen kielen ohella myös englanninkieliset ilmoitukset (Ruotsi, Saksa, Espanja, Italia, Alankomaat, Belgia, Baltian maat, Norja…). Kahden kielen vaatimusta ei ole millään muulla maalla.
  • Kielilain 11 §:ssä todetaan, että mm. yhtiöllä on oikeus viranomaisessa asioidessaan käyttää pöytäkirjakieltään, joko suomea tai ruotsia. Vaatimus molemmilla kielillä tehtävästä ilmoituksesta on ristiriidassa tämän oikeuden kanssa.
  • Myrkytystietokeskuksen asiantuntijat, joiden työn mahdollistamiseksi ilmoitukset tehdään, ovat jo kymmeniä vuosia antaneet neuvontaa erikielisille soittajille Tukesille tehtyjen suomen tai ruotsinkielisten ilmoitusten pohjalta. Kaksi uutta ilmoitusta, suomeksi ja ruotsiksi, samasta kemikaalista ei auta heitä tässä työssä. Sen sijaan englanninkielinen vaihtoehto ECHAn tietokannassa voi joissain tapauksissa olla hyödyllinen.
  • Tietyissä tapauksissa (seokset seosten raaka-aineina) ECHA:an ilmoituksen tekee muussa jäsenmaassa toimiva yritys. Mikäli englanninkielinen ilmoitus ei olisi mahdollinen, voisi käännöstyössä tapahtua virheitä tai ilmoitus jäädä kokonaan Suomeen tekemättä, jolloin tärkeitä ja turvallisia raaka-aineita voi pudota pois Suomen markkinoilta.

Kieliversioiden toimittamisen kysymys on yrityksille merkittävä, mutta valitettavan vaikeaselkoinen. Olemme tarvittaessa käytettävissä vastaamaan kysymyksiin valiokunnan kokouksessa paikan päällä tai etäyhteydellä.

Ystävällisin terveisin,

Mika Aalto
Toimitusjohtaja