Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus pitää tärkeänä päästökauppakompensaation käyttöönottoa seuraavan hallituskauden kuluessa

EU:n päästökauppadirektiivi mahdollistaa päästökaupasta johtuvan sähkön hinnan nousun kompensoinnin erikseen määritellyille toimialoille. Jäsenvaltiot voivat myöntää tukea sellaisille toimialoille, joihin todennäköisesti kohdistuu merkittävä hiilivuotoriski päästöoikeuden hinnan heijastuessa sähkön hintaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt Pellervon taloudellisella tutkimuslaitoksella (PTT) selvityksen tukijärjestelmän toteuttamisesta Suomessa. Sen avulla voidaan tehdä laskennallisia arvioita päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaation määrästä. Työn tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa kompensaation valtiontaloudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia suomalaiselle sähköintensiiviselle teollisuudelle.

”Yhtenä energiaintensiivisenä ja globaalissa kilpailussa mukana olevana teollisuuden alana kemianteollisuus pitää päästökaupan mukanaan tuoman sähkön hinnan korotuksen kompensaation käyttöönottoa yhtenä niistä välttämättömistä teoista, joita tarvitaan suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyvyn edistämiseen”, kommentoi Kemianteollisuus ry:n osastopäällikkö Sami Nikander.

”Kuten selvityksestä käy ilmi, olemme epäreilussa kilpailuasemassa jo Euroopan sisäisestikin, kun useat muut maat ovat ottaneet kompensaation käyttöön teollisuutensa avuksi. EU:n laajuista kompensaatiokäytäntöä odotettaessa, on suomalaisen teollisuuden kannalta tärkeää päästä edes samalle viivalle muiden kanssamme kilpailevien eurooppalaisten maiden kanssa”, Sami Nikander jatkaa.

EU-maista Iso-Britannia, Saksa, Alankomaat, Belgia, Espanja ja Kreikka sekä ETA-maista Norja ovat ottaneet tukijärjestelmän käyttöön.

Lisätiedot:

Sami Nikander
osastopäällikkö
Kemianteollisuus ry
puh. 040 567 4413

Katso lisää:

PTT:n selvitys
Tiedote 5.1.2015 TEM:n sivuilla

Kemianteollisuus ry:n henkilöstön kuvat
kemianteollisuus.fi
twitter.com/Kemianteollisuu

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä.