Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden osaamiskartoitus ammatillisesta koulutuksesta: perusta tarvitaan opinnoista, oppiminen jatkuu työssä

Tuore kemianteollisuuden osaamiskartoitus ammatillisesta koulutuksesta nostaa esille useita kohtia, joihin on kiinnitettävä huomiota, jotta varmistetaan osaajien saaminen alalle tulevaisuudessakin. Kemianteollisuus tarvitsee laadukasta ja monipuolista ammatillista osaamista pysyvään prosessiosaamisen tarpeeseen ja kestävämmän tulevaisuuden varmistamiseen 2020-luvulla.

Kemianteollisuus on globaalisti kasvava ja kestävän kehityksen mahdollistava ala, joka tarvitsee tulevaisuudessakin parhaat osaajat. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan 34 000 ja suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 henkilöä. Kemianteollisuuden henkilöstöstä noin joka toinen työskentelee ammatillisen koulutuksen pohjalta. Tuoreen kemianteollisuuden osaamiskartoituksen keskeinen viesti on: ammatillisen koulutuksen perusta tarvitaan opinnoista, oppiminen jatkuu työssä.

Osaamiskartoituksen mukaan suurin osa kemianteollisuuden yrityksistä koki ammatillisen koulutuksen vastaavan hyvin tai erittäin hyvin yritysten tarpeisiin. Kun tuloksia verrattiin vuoden 2018 osaamiskartoitukseen, erittäin hyvin asian kokevien osuus kasvoi. Kuitenkin noin joka viides vastaajista koki tyytymättömyyttä ammatillisen perustutkinnon kohdalla. Työelämävastaavuuden parantamisen täytyy olla jatkossakin kehityksen kohteena.

 

Ammatillisen koulutuksen reformi sysäsi liikaa vastuuta yrityksille

Ammatillisen koulutuksen reformi toteutettiin vuonna 2018. Tuolloin kemianteollisuuden yritysten huolena oli koulutusvastuun siirtyminen liiaksi yrityksille sekä lähiopetuksen määrän vähentyminen. Kun reformin vaikutuksia nyt tutkittiin, näiden huolien nähtiin valitettavasti toteutuneen. Haastavaksi työelämässä oppiminen tulee, jos työelämätaidot uupuvat. Kemianteollisuus odottaakin, että peruskoulutusvastuu ei kasaannu enää enempää yritysten harteille. Sinänsä positiivista on, että yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö on tiivistynyt. Vuoropuhelun on oltava jatkossakin aktiivista, jotta alan osaamistarpeita voidaan ennakoida yhdessä. Koulutuksen on luotava perusta, jota työelämä täydentää yrityskohtaisilla käytännöillä. LUMA-osaamisen rinnalla esiin nousivat monialainen osaaminen, automatisaatio ja digitaidot.

Kemianteollisuudessa koulutus- ja oppisopimuksia hyödyntää suurin osa yrityksistä

Kemianteollisuuden yrityksistä oppisopimusta oli hyödyntänyt 60 % vastaajista ammatilliseen perustutkinnon sekä 65 % ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Koulutussopimusta puolestaan oli hyödyntänyt 75 % vastanneista yrityksistä. Erityisesti oppisopimus nostettiin esiin hyvänä rekrytointikanavana, jonka avulla pääsee näkemään henkilön työnjäljen ennen mahdollista palkkauspäätöstä. Huomioitava on, että kemianteollisuudessa toimenkuvat ja tehtävät ovat monipuolisia. Kaikkia toimintoja harvoin pystyy oppimaan yhden kesän tai harjoittelujakson aikana, vaan perehdytykseen menee vuosi tai jopa kaksi. Oppisopimuksen joustavuus on tärkeää sen hyödyntämiseksi.

 

Kemianteollisuuden hiilineutraaliustavoite muuttaa osaamistarpeita myös työntekijätasolla

Kemianteollisuus tavoittelee alana hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä. Teknisten osaamisalueiden rinnalla korostui kiertotalousosaaminen sekä jatkuvan parantamisen toimintakulttuuri.  Työntekijöillä nähtiin olevan merkityksellinen rooli tuotannon päästöjen vähentämistä. Kyselytutkimukseen vastanneista viidennes ei kuitenkaan vielä osannut arvioida muutoksen tuomia osaamistarpeita tuotannon työntekijöille. Viidennes vastanneista koki, ettei hiilineutraaliudella ole suurta vaikutusta työntekijätason osaamiselle vaan tarve nähtiin enemmänkin hiilineutraaliusymmärryksen lisäämisenä.

 

Osaamiskartoituksen toteutus

Julkaisun tulokset perustuvat vuonna 2021 tehtyyn opinnäytetyöhön, jonka Kemianteollisuus ry:n osaamisen ja vetovoiman asiantuntija Auli Piiparinen teki Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmassa keväällä 2021 toimeksiantona Kemianteollisuus ry:lle. Tiedonkeruumenetelmänä hyödynnettiin sähköistä kyselytutkimusta, johon osallistui 52 yritysedustajaa 48 eri yrityksestä. Lisäksi toteutettiin 13 teemahaastattelua, jossa syvennyttiin erityisesti ammatillisen osaamisen merkitykseen, rekrytointikokemuksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksia toimialalle tutkittiin ensimmäistä kertaa.

– Ammatillinen osaaminen on kemianteollisuudelle sekä perus- että ydinosaamista. Peruskoulutuksen lisäksi ammatillista koulutusta hyödynnetään osaamisen päivittämiseksi ja kasvattamiseksi. Tutkimuksesta kävi ilmi, että esimerkiksi pelkkien tutkinnon osion suorittamisen täytyy jatkossa olla sujuvampaa, summaa tutkimuksen toteuttanut Kemianteollisuus ry:n osaamisen ja vetovoiman asiantuntija Auli Piiparinen.

Osaamiskartoitus (PDF)

Auli Piiparisen opinnäytetyö kokonaisuudessaan: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105077677