Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden muistio TEM:ille päästökauppakautta 2021-2030 koskevien komission päästöjen tarkkailuasetuksen 2018/2066 (MRR) muutoksesta

Muistio päästökauppakautta 2021-2030 koskevien komission päästöjen tarkkailuasetuksen 2018/2066 (MRR) muutoksesta 

EU ETS eli EU päästökaupan neljäs kausi on rakenteilla ja sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2021 alusta. Nyt lausuntokierroksella ovat tarkkailuasetus (MRR) sekä todentamisasetus (AVR).

EU on asettanut kunnianhimoisen ilmastotavoitteen vuoteen 2050 jonka raameissa Suomi on päättänyt olla vielä kunnianhimoisempi ja tähtää hiilineutraaliksi jo vuoteen 2035 mennessä. Jotta hiilineutraalisuus olisi mahdollista saavuttaa tarvitaan lukuisia eri teknologioita, joilla erityisesti energiaintensiivisen teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää. Teollisuuden päästövähennykset ovat riippuvaisia teknologisesta kehityksestä sekä erilaisten teknologioiden hyväksyttävyydestä EU ja kansallisen säädösympäristön kehikoissa.

Päästökauppa on yksi EU päämekanismeista, joilla pyritään vauhdittamaan siirtymistä kohti vähäpäästöisempää tulevaisuutta. Siksi on ratkaisevaa miten erilaiset teknologiat ja niiden hyödyntäminen otetaan huomioon päästökaupan piirissä. Nykytilassa päästökauppa tunnustaa esimerkiksi hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (carbon capture and storage, CCS), joka on tärkeää siksi, että hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin teknologista kehitystä ei hidasteta lainsäädännön toimesta ja samalla päästökaupassa olevilla yrityksillä on vaihtoehtoja siirtyä kohti vähäpäästöisempää toimintaa. Päästökaupassa on kuitenkin puutteita, eikä siinä oteta huomioon keskeisiä teknologioita, jotka nousevat jo tulevan vuosikymmenen aikana osaksi energiaintensiivisten yritysten päästövähennyskeinovalikoimaa. Ehkä keskeisin näistä teknologioista on hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen (carbon capture and utilization, CCU). Tämän teknologian avulla hiilidioksidi, joka muuten vapautuisi ilmakehään, voidaan hyödyntää polttoaineiden ja materiaalien valmistuksessa. Toinen merkittävä teknologia on biogeenisen hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (BECCS). Tässä talteen otettu hiilidioksidi on muuta kuin fossiilista alkuperää ja sen pysyvä varastointi aiheuttaa sen, että hiilidioksidia poistuu lopullisesti ilmakehästä. Hiilinegatiiviset teknologiat ovat olennainen osa teollisuuden yritysten päästövähennyskeinovalikoimaa. Lisäksi EU lainsäädännössä on ristiriitaisuuksia biomassan ja biokaasun käytön osalta, jotka tulisi myös ottaa huomioon päästökaupan lainsäädäntöpaketissa. Tulevaisuudessa ei riitä, että ainoastaan vähennämme omia kasvihuonekaasupäästöjämme, meidän pitää myös poistaa hiilidioksidia ilmakehästä, mikäli haluamme aidosti torjua ilmastonmuutosta.

Näiden teknologioiden kokonaisvaltainen huomioonottaminen päästökaupan tarkkailuasetuksessa loisi raamit laajemmalle hiilen tiliöinnille. Siksi Kemianteollisuus ry lausuu seuraavaa.

Hiilidioksidin hyödyntämisteknologiat ovat uusia ja yhä uskottavampia keinoja siirtyä kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa ja niillä tulee olemaan merkittävä rooli hiilineutraalisuuden saavuttamisen osalta. MRR säännöistä puuttuu johdonmukainen hiilen tiliöinti vältetyille kasvihuonekaasupäästöille. Nykytilassa ne lasketaan pääosin suoraan kasvihuonekaasupäästöiksi. MRR revisio avaa mahdollisuuden tunnistaa vältetty kasvihuonekaasupäästö ja luoda johdonmukaisempi hiilen tiliöintikehys, varsinkin kun seuraava päästökauppakausi ylettyy vuoteen 2030 asti. Jotta uudet hiilidioksidia hyödyntävät teknologiat voitaisiin ottaa huomioon päästökaupan tarkkailuasetuksessa (MRR) ehdotamme seuraavaa:

  • CCU teknologialla valmistetut materiaalit tulisi tunnustaa MRR asetuksessa ja todeta, että mikäli hiilidioksidia sidotaan materiaaleihin kemiallisesti, tulisi se laskea hiilidioksidiksi, jota ei päästetä ilmakehään
  • CCU teknologialla valmistetut polttoaineet tulisi tunnustaa MRR asetuksessa. Tämä vaatisi, että asetuksessa määriteltäisiin ilmastoneutraalit raaka-ainelähteet. Lisäksi fossiilisen hiilen määritelmää tulisi muuttaa niin, että siihen ei sisälly ilmastoneutraalia alkuperää olevat aineet, kuten talteen otettu hiilidioksidi. Näin polttoaineilla olisi kolme eri alkuperää, fossiilinen, biomassa tai ilmastoneutraali, sisältäen sekä hiilidioksidista että kierrätysraaka-aineista tehdyt polttoaineet
  • Biogeenisen hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (BECCS) tulisi tunnustaa MRR asetuksessa ja näin ollen siitä aiheutuvat negatiiviset päästöt, kun biopohjainen hiili poistetaan pysyvästi kierrosta

Kuten IPCC ohjeistuksessa, myös MRR asetuksessa biomassalla on niin sanottu nettonegatiivisuusvaikutus, eli biomassan käyttö esimerkiksi energiana on hiilineutraalia, koska biomassa itsessään on sitonut hiilidioksidia ilmakehästä elinkaarensa aikana. EU:ssa biomassan käyttöä energiana säädellään sekä päästökaupassa että REDII direktiivissä. Lähtökohtana olisi toivottavaa, että biomassa kohdeltaisiin saman logiikan mukaisesti molemmissa direktiiveissä, näin ei kuitenkaan ole. Biomassan päästökertoimen tulisi aina olla yhtä kuin nolla, riippumatta siitä millä sektorilla sitä käsitellään.

Lopuksi, tarkkailuasetuksessa säädetään myös biokaasun käytöstä. Jotta biokaasun osalta saavutettaisiin Euroopan Unionissa tasavertainen kilpailuasetelma, pitäisi suhtautuminen biokaasun käyttöön olla yhtenevää kaikissa EU jäsenmaissa. Siksi emme näe pätevää syytä sille, miksi MRR asetuksessa on vaatimus, että biokaasun käyttäjän ja valmistajan pitäisi olla kytköksissä samaan kaasuverkkoon. Päästökauppaan kuuluvien laitosten pitäisi pystyä ostamaan biokaasua myös muilla tavoin, kun suoraan verkosta. Alkuperätodistusten pitäisi olla riittävä väline biokaasun oikeellisuuden todentamiseen sekä kaksoislaskennan välttämiseen.

Kunnioittavasti

Rasmus Pinomaa

Kemianteollisuus ry