Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista

Kemianteollisuus pitää projekteissa tehtyjä esityksiä pääosin oikeansuuntaisina ja kannattaa projekteissa esille nostettuja, toimeksiantoa laajempia kehityshankkeita.

Vakaa ja ennakoitava toimintaympäristö on Suomelle äärimmäisen tärkeä tulevaisuustekijä. Se houkuttelee teollisuutta investoimaan ja uudistamaan toimintaansa. Osana tätä hyvän toimintaympäristön luomista ovat lupaprosessit ja niiden sujuvoittaminen.

Sujuva luvitus olisi parhaimmillaan asiakaslähtöistä, toimisi asiakkaalle yhdessä rajapannassa ja olisi asiantuntevaa ja jatkuvasti kehittyvää. Samalla toteutuisi lupapäätösten nopeus, yhdenmukaisuus, tasapuolisuus ja korkea laatu.

Ympäristöministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista. Ehdotukset koskevat lain muutostarpeita asianosaisten kuulemisen ja osallistumisoikeuksien varaamisen kannalta. Tarkastelussa olivat myöskin kansallisen luvituksen piirissä olevat laitokset, niiden luvituskynnykset ja vaihtoehtoiset menettelyt.

Kemianteollisuus pitää projekteissa tehtyjä esityksiä pääosin oikeansuuntaisina ja kannattaa projekteissa esille nostettuja, toimeksiantoa laajempia kehityshankkeita.

Ala tukee kummassakin selvityksessä esille tuotua viranomaisrakenteen uudelleen arviointia. Samalla on tärkeää tarkastella luvitusta aivan uudella tavalla, entistä laajemmin riskiperusteisesti voimavaroja kohdentaen.

Projektiryhmien työssä on tuotu esille ehdotuksia kansallisten menettelyjen keventämiseksi. Tämä mahdollistaisi kemianteollisuuden mielestä voimavarojen ja asiantuntemuksen kohdentamisen vaativiin kohteisiin ja ottaisi huomioon eri luonteiset ja vaikutuksiltaan erilaiset toimijat.

Projektiryhmien työssä on myös tehty hyviä avauksia esimerkiksi kemianteollisuudelle keskeisten rinnakkaisten lupaprosessien korvaamiseksi koordinoidulla tai yhdennetyllä prosessilla. Tämä edistäisi kokonaisuuksien hallintaa ja riittävää asiantuntijuutta kaikissa vaiheissa.

Samoin poikkihallinnollisen digitaalisen e-lupajärjestelmän pikainen käyttöönotto tuli ehdotuksissa esille ja se on oleellinen väline sujuvoittamisen toteuttamisessa.

 

Projekti 1: ehdotukset pilotoitaviksi

Projektin tehtävänä oli arvioida ympäristönsuojelun muutostarpeita erityisesti asianosaisten kuulemisen ja osallistumisoikeuksien varaamisen kannalta. Projekti ehdottaa useita lakimuutoksia, kokeiluhankkeita sekä hallinnon menettelytapojen kehittämistä.

Kemianteollisuus tukee EK:n näkemystä ehdotuksista. Erityisen tärkeänä pidämme EK:n täydentävässä lausumassa ja lausunnossaan uudelleen esille nostamaa lupapäätösten laatuun ja virheiden ennakko-oikaisuun tekemää ehdotusta.

Projektissa lupaprosessin hahmoteltuja uudistuksia on tarkoitus pilotoida erillisessä hankkeessa, joka on jo saanut myös rahoituksen valtionneuvoston kansliasta. Tuemme EK:n ehdotusta, että elinkeinoelämä olisi edustettuna hankkeen ohjaus- tai seurantaryhmässä.

 

Projektiryhmä 7: uusia avauksia ja ehdotuksia

Projekti tarkasteli kansallisen luvituksen piirissä olevia laitoksia, niiden luvanvaraisuuden kynnyksiä ja vaihtoehtoisia menettelyjä. Kemianteollisuuden osalta ehdotetut ratkaisut laitosluettelon suhteen selkeyttivät jossain määrin luvituksen perusteita, ja ovat näin kannatettavia.

Projektiryhmän tarkastelussa kävi ilmi, että kansallisen ympäristölupamenettelyn tilalle tai ainakin rinnalle tulisi saada käyttöön yksinkertaisempia ja nopeampia menettelyjä. Tämä tulisi toteuttaa niin, että ympäristönsuojelu tasoa ei heikennettäisi.

Kemianteollisuus ry pitää projektin ehdotuksia kannatettavina. Erityisesti pitäisi pikaisesti selvittää laajan ilmoitusmenettelyn käyttökelpoisuutta ja sen tuomia etuja nykyiseen menettelyyn verrattuna.

Samoin kemianteollisuudelle on uutena avauksena tärkeää selvittää kemikaalivarastojen lupamenettelyjen keventämiseen tarvittavat säädösmuutokset. Tämä ennakoisi myös muiden kemianteollisuudelle tyypillisten rinnakkaisten lupamenettelyjen kehittämistarpeita. Tämäkin on kirjattu projektin näkemiin jatkokehitystarpeisiin.

Kemianteollisuus on mielellään jatkossakin mukana luvitusten sujuvoittamista koskevissa pilotti- ja kehittämishankkeissa. Projekteissa toteutettu pienryhmätyöskentely osoitti, että viranomaisten ja toimijoiden yhteistyössä pystytään lyhyelläkin aikavälillä tunnistamaan keskeiset vaikutukset ja löytämään hyviä ratkaisuvaihtoehtoja.

Kunnioittaen

KEMIANTEOLLISUUS RY

Juha Pyötsiä

Johtaja, Vastuullisuus