Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto ympäristönsuojelulaiksi

Ympäristölupamenettelyjen sujuvoittamista ja lainsäädännön selkeyttä on välttämätöntä pitää tavoitteena kaikissa lain käsittelyn vaiheissa. Päällekkäisyydet kemikaalilainsäädännön kanssa on purettava ja sovellettavia BAT-päätelmiä koskevia säädöksiä tulee selkeyttää. Myös ehdotettujen valvontamaksujen toimeenpano olisi syytä linjata jo tässä vaiheessa.

Kemianteollisuus ry haluaa tuoda oman lausuntonsa ympäristövaliokunnan tiedoksi ja samalla tukea elinkeinoelämän muiden järjestöjen näkemyksiä lakiesityksestä. Kemianteollisuus ry toteaa seuraavaa:

Ympäristölupamenettelyjä sujuvoitettava

Kemianteollisuus on pitänyt ympäristölupaprosessin sujuvoittamista yhtenä tärkeimmistä tavoitteista ympäristönsuojelulain uudistuksessa. Samoin hallitusohjelmaan oli uudistukselle asetettu tavoitteeksi lupaprosessin selkeyttäminen ja sujuvoittaminen.

Kemianteollisuus ry:n näkemyksen mukaan lain uudistuksessa ei edetty tämän tavoitteen osalta riittävästi. Sujuvat lupakäytännöt ovat varmasti sekä toiminnan harjoittajan että viranomaisten kannalta yhteinen tavoite. Samalla kun pidetään ympäristönsuojelu korkealla tasolla, tuetaan myös kestävää talouskasvua.

Eduskuntakäsittelyssä olisi Kemianteollisuus ry:n mielestä hyvä pitää sujuvoittamistavoitetta vahvasti esillä ja edellyttää lakiuudistuksen toiselta vaiheelta merkittäviä edistysaskeleita.

Jatkotyössä on myös vapaaehtoisille sopimusjärjestelmille ja hallintajärjestelmille annettava entistä laajemmin tunnustusta lupa- ja valvontaprosesseissa. Vapaaehtoinen ympäristönsuojelu- ja turvallisuustyön kehittäminen on kemianteollisuudessa tuottanut merkittäviä tuloksia. Alalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus Responsible Care – kestävän kehityksen vastuullisuusohjelmasta.

Päällekkäisyydet kemikaalilainsäädännön kanssa poistettava

Kemikaalien turvallista käyttöä säädellään sitovasti Euroopan unionin kemikaaleja koskevilla asetuksilla ja kansallisella kemikaalilailla säädetään mm. asetusten valvonnasta. Eduskunnan käsittelyssä olevassa lakiesityksessä on oleellisia päällekkäisyyksiä kemikaaleja koskevan lainsäädännön kanssa. Nämä päällekkäisyydet toisivat tulkinnanvaraisuutta ja ennakoimattomuutta lupaprosesseihin.

Lakiesityksen 7§:n 2 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttamassa toiminnassa on noudatettava kemikaalilain ja Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön mukaisia turvallisen käytön periaatteita ja velvoitteita. Viittaus Euroopan unionin kemikaalilainsäädäntöön hämärtäisi EU-asetusten, kemikaalilain ja ympäristönsuojelulain välisiä suhteita.

Kemianteollisuus ry esittää, että viittaus EU:n kemikaalilainsäädäntöön ja kemikaalilakiin poistetaan ilmeisen virheellisenä ja tarpeettomana sekä viranomaisten toimivaltasuhteita hämärtävänä. EU:n kemikaalilainsäädännön valvonnasta säädetään yksityiskohtaisemmin jo kemikaalilaissa.

Esityksessä on myös ehdotettu säädettäväksi 19§:n 2 momentissa toiminnanharjoittajaa koskevasta velvollisuudesta ottaa käyttöön kemikaali tai menetelmä, josta aiheutuu vähiten ympäristölle vaaraa, jos tämä on kohtuudella mahdollista. Vastaava säännös on kemikaalilaissa ja se on kirjoitettu yleisen periaatteen muotoon.

Lisäksi haitattomampien aineiden käytöstä säädetään lupaharkintaan liittyen ympäristönsuojelulakiesityksen 53§:ssä ja teollisuuspäästödirektiivin parhaan käyttökelpoisen tekniikan määrittelyperusteissa.

Tämä lakiesityksen 19§ 2 momentti tulisi Kemianteollisuus ry:n näkemyksen mukaan poistaa päällekkäisenä, osin ristiriitaisena ja epäselvyyttä aiheuttavana kansallisena poikkeuksena EU-lainsäädäntöön.

Teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanossa sovellettavien BAT-päätelmien säännöstöä tulee selkeyttää

Ympäristönsuojelulain uudistuksessa oleellista on teollisuuspäästödirektiivin tuominen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sääntely perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan. Tältä osin ehdotuksessa on päästy kemianteollisuuden kannalta pääosin toimiviin ratkaisuihin.

BAT-päästötasot tulevat jatkossa olemaan aiempaa sitovampia lupamenettelyssä. Tästä syystä direktiivin sisältämien joustomahdollisuuksien käyttöönotto on kansallisesti kannatettavaa. Päästötasoista voidaan poiketa, jos kustannukset muodostuvat suhteettoman suuriksi hyötyihin verrattuna.

Lupaprosessin aikana sovellettavia BAT-päätelmiä koskevaa säännöstöä on kuitenkin selkeytettävä. Lakiesityksen 76§ jättää toimijoiden kannalta epävarmaksi, missä vaiheessa ja mitä päätelmiä voi tulla mukaan lupaharkintaan lupaprosessin aikana. Tämä tuo epävarmuutta ja ennakoimattomuutta lupamenettelyihin.

Lakiesityksessä on myös hyvä 81§:n selvennyksellä erottaa todellinen ja merkittävä päästötasosta poikkeaminen ja vähäinen investoinnin toteutuksen vaatiman lisäajan myöntäminen.

Valvontamaksujen toimeenpano linjattava

Lakiesityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön maksu valtion valvontaviranomaisten valvontatoimista. Maksullisuudella, jos siihen mennään, pitää olla myös menettelyjä tehostava vaikutus.

Kemianteollisuus ry pitää tärkeänä kaikkien toimijoiden kannalta, että ehdotettujen valvontamaksujen toimeenpano linjattaisiin kustannustehokkaaksi. Tällöin tulee huomioida monilupatilanteet, kannustaa viranomaisten yhteistyötä ja pitää maksut kohtuullisina. Toiminnanharjoittajan on myös saatava maksullisista tarkastuskäynneistä ja toimista kirjallinen raportti. Valvontaa voisi myös tehostaa arvioimalla tarvetta riskiperusteisesti.

Lisätietoja:

Kemianteollisuus ry

 

Merja Vuori, puh. 040 730 1932, merja.vuori@kemianteollisuus.fi 

Juha Pyötsiä, puh. 050 555 6333, juha.pyotsia@kemianteollisuus.fi