Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseen teknologiapolitiikasta 2020-luvulla

Lausunto annettu 22.2.2022. Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston periaatepäätökseen teknologiapolitiikasta 2020-luvulla. Kemianteollisuus ry pitää hyvänä, että on luotu yhteinen strategia teknologian parhaaseen mahdolliseen hyödyntämiseen Suomessa. Yli hallituskausien ulottuva pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen näkemys on tässä erittäin tärkeää. Teknologiapolitiikka on vahvasti mukana innovaatio-, teollisuus- ja elinkeinopolitiikan muodostamassa kokonaisuudessa, joiden varaan muodostuu suomalaisten yritysten kilpailukyky. Siksi on tärkeää, että se on mahdollisimman laajasti asioita huomioiva kokonaisuus, eikä vain yhteen, joskin keskeiseen, osa-alueeseen eli digitalisaatioon painottuva osapolitiikka. Tämä valitettavasti leimaa tätä raporttia vahvasti.

Kemianteollisuus ry haluaa kuitenkin kiinnittää valmistelevan työryhmän huomion siihen, että periaatepäätöksen toteutumisen tehokas seuranta vaatii selkeät mittarit ja sellaisen tavoiteasetannan, jota voidaan näillä mittareilla seurata. Periaatepäätöksen tulisikin sisältää selkeä toimenpideohjelma ja selkeät mittarit. Valtioneuvoston teknologiapoliittinen periaatepäätös nostaa yritykset keskeiseen osaan teknologiapolitiikan edistämistä Suomessa. Tämä on erinomaista, sillä ilman yritysten aktiivista panostusta ei teknologian kehittämistoimiakaan tapahdu. Onkin erittäin tärkeää, että koko prosessin ajan kuullaan yrityksiä ja otetaan heidän näkemyksensä aktiivisesti huomioon. Näin vahvistetaan Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja tavoitetta olla teknologian kärkimaa Euroopassa. Digitalisaatio on meillä vahvasti kulttuurissa ja käytänteet edenneet Euroopan huipputasolle etenkin kahden viime vuoden aikana. Jos pidämme huolen digitaalisen infrastruktuurin myös yritysten tarpeisiin, meillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä oikeasti eurooppalaiseksi kärkiyhteiskunnaksi digitalisaatiossa.

Tähän liittyy myös periaatepäätöksessä mainittu riskiarvio; se tulee tehdä perustuen muuhunkin kuin yhteiskunnalliseen tietoturvaan; esim. yritykset, huoltovarmuus ja siihen vahvasti linkittyvä yritysten toiminnan jatkuvuuden varmentaminen sekä kokonaisturvallisuus (pitäen sisällään laajan security-ajattelun) ovat myös sikäli varsin tarpeellisen riskiarvion keskiössä. Kemianteollisuus ry haluaa todeta, että vastoin periaatepäätöksessä korostuvaa ajatusta, teknologian moninaisuus tulisi olla paremmin esillä. Teknologia on digitalisaatiota laajempi käsite, joka mm. elinkeinoelämässä ja yritysten toiminnassa näkyy erilaisina esimerkiksi hiilineutraalisuutta ja terveysteknologiaa edistävinä teknologiaratkaisuina. Tällöin digitalisaatio nähdään lähinnä yritysten toiminnan tukena ja välineenä esim. teollisuuden prosessien kehityksen mahdollistajana. Suomi voi teknologiaratkaisujen ansiosta olla kokoaan suurempi vientimaa. Tässä yhteydessä myös osaamisen ja TKI -toiminnan merkitys korostuvat.

Teknologiaselvityksen päämäärän toteutumiseksi in asetettu neljä tavoitetta (Kemianteollisuus ry:n lisäysehdotukset kursiivilla):

1.Suomi on maailman kilpailukykyisimpiä valtioita ja maailman paras paikka eri alojen korkeaa teknologiaratkaisuja kehittäville ja kaupallistaville yrityksille.

2.Suomessa on maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia eri teknologia-alojen koulutuksen, tutkimuksen, osaajien ja investointien keskuksia.

3.Suomessa on maailman teknologia- ja innovaatiomyönteisin julkinen sektori, joka mahdollistaa ihmisten ja yritysten hyvinvoinnin.

4.Suomi hyötyy laajalti globaaleihin haasteisiin vastaavien teknologioiden rohkeasta kehittämisestä ja soveltamisesta.

Kemianteollisuus ry pitää ko. tavoitteita hyvinä ja kunnianhimoisina. Kohdassa yksi haluamme erityisesti korostaa teknologiayritysten ja niiden tuottamien ratkaisujen moninaisuutta. Kohdassa kaksi haluamme erityisesti nostaa oikean osaamisen merkitystä. Kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästään mm. vahvalla LUMA-osaamisella, kehittämällä ekosysteemejä korkeakoulutuksen  ja elinkeinoelämän välille sekä kansainvälisellä yhteistyöllä.

Kunnioittavasti
Mika Aalto
Toimitusjohtaja, Kemianteollisuus ry