Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisohjeesta

Ohje on lausunnon mukaan käytännönläheinen ja loogisesti etenevä kokonaisuus. Se antaa hyvän raamin toimivan pelastusuunnitelman tekemiselle ja paikalliselle yhteistyölle.

Lausunnossa Kemianteollisuus ry esittää joidenkin määritelmien tarkentamista. Kemianteollisuus ry painottaa myös, että securitynäkökulmat tulee ottaa huomioon koko pelastussuunnitelman valmistelun ajan – prosessin eri vaiheissa.

Sisäministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa luonnoksesta ohjeeksi ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvästä suunnitelmapohjasta.

Esitettyjä ohjeita sovelletaan pelastuslain ja sisäministeriön asetuksen mukaiseen ulkoisen pelastussuunnitelman laadintaan erityistä vaaraa aiheuttavissa kohteissa. Ohje antaa perusteet ulkoisten pelastussuunnitelmien laadintaan, parantaa suunnitelmien laatua ja yhdenmukaistaa niiden sisältöä ja ulkoasua. Ohje julkaistaan keväällä 2016.

Kemianteollisuudessa tuotantolaitosten toiminnan turvallisuutta kehitetään jatkuvasti. Tähän työhön kuuluu myös varautuminen mahdollisiin vaara- ja onnettomuustilanteisiin. Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa – niin pelastussuunnitelmien laadinnassa kuin tilanneharjoituksissa on oleellisen tärkeää.

Kemianteollisuus ry pitää laadittua ohjetta hyvin käytännönläheisenä ja loogisesti etenevänä kokonaisuutena. Ohje antaa hyvän raamin toimivan pelastussuunnitelman tekemiselle ja paikalliselle yhteistyölle.

Kiinnittäisimme huomiota kuitenkin muutamaan määrittelyjen yksityiskohtaan, jotka saattavat aiheuttaa epäselvyyttä.

Luonnoksen määritelmissä toimintaperiaateasiakirjalla tarkoitetaan toiminnanharjoittajan kaivannaisjätteen alueesta laatimaa asiakirjaa. Kemikaaliturvallisuuslainsäädännössä toimintaperiaateasiakirjalla ja laitoksella, jolta asiakirjaa vaaditaan, on toinen merkitys. Tämä vaikeuttaa ainakin toiminnanharjoittajien osalta ohjeen käyttöä.

Tekstissä käytetään myös Seveso-laitoksen käsitettä. Ohjeessa olisi hyvä määritellä, mitä tässä yhteydessä termillä tarkoitetaan, kemikaaliturvallisuuslain mukaisia periaateasiakirjalaitoksia ja turvallisuusselvityslaitoksia vai rajatummin vain jälkimmäisiä?

Lisäksi Kemianteollisuus ry haluaa painottaa, että suunnittelussa mukana olevien toimijoiden tulee koko pelastussuunnitelman valmistelun ajan – prosessin eri vaiheissa – olla tietoisia kohteen securitynäkökulmista ja ottaa ne työssä huomioon. Tämä olisi hyvä tuoda esille myös ohjeessa

Kunnioittavasti
KEMIANTEOLLISUUS RY
Juha Pyötsiä
Johtaja